Dejavnost razvoja kakovosti izobraževanja odraslih

Namen

Podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih, zlasti javnega, je naša pomembna dejavnost. S tem prispevamo k uresničevanju pravice vseh odraslih prebivalcev Slovenije do kakovostnega izobraževanja in pravice javnosti do obveščenosti o poteku in izidih te dejavnosti.

Svoje temeljno poslanstvo pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja odraslih uresničujemo, tako da:
 • zagotavljamo raziskovalno in razvojno delo v podporo razvoju kakovosti v izobraževanju odraslih na sistemski in izvajalski ravni;
 • razvijamo notranje in zunanje pristope za opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti;
 • razvijamo strokovne podlage za sistemsko umeščanje dejavnosti s področja kakovosti;
 • svetujemo in usposabljamo strokovne delavce v izobraževanju odraslih za izpeljavo samoevalvacije in razvoj kakovosti lastnega dela;
 • dajemo strokovno podporo za razvoj kakovosti v izobraževalnih organizacijah ter spodbujamo izmenjavo znanja in dobre prakse;
 • razvijamo informacijsko-komunikacijsko podporo procesom razvoja kakovosti;
 • razvijamo strokovno literaturo s področja kakovosti;
 • vse rešitve, ki jih vpeljujemo v prakso, tudi sproti spremljamo in na podlagi ovrednotenja vpeljujemo izboljšave;
 • skrbimo za pretok znanja v mednarodnih povezavah.
Slika: Razvojni krog kakovosti

Cilji

Opogumljeni z dobrimi rezultati in razvojnimi dosežki, ki smo jih na področju dosegli doslej, si za prihodnost postavljamo naslednjo vizijo in iz nje izhajajoče srednjeročne cilje. V prihodnje bomo:
 • s strokovnimi podlagami in predlogi sodelovali pri nadaljnjem normativnem umeščanju dejavnosti kakovosti izobraževanja odraslih v temeljne zakonodajne in sistemske dokumente;
 • nadalje vlagali v razvoj strokovnega osebja, ki dela na tem področju;
 • nudili strokovno podporo in svetovanje izvajalcem formalnega in neformalnega izobraževanja pri vzpostavljanju in razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti;
 • nadalje krepili delovanje omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih;
 • ohranjali in širili omrežje nosilcev zelenega znaka kakovosti;
 • nadalje razvijali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v podporo procesom kakovosti;
 • obogatili strokovno literaturo s tega področja;
 • snovali in izpeljevali nove projekte in dejavnosti, ki bodo prispevali k razvoju različnih vidikov kakovosti izobraževanja odraslih;
 • umeščali naše delo v mednarodne povezave. 

Strokovna načela

Z našim delom želimo pri razvoju sistema kakovosti izobraževanja odraslih uveljavljati tale načela:
 • odgovornost osebja v izobraževalnih organizacijah ter vseh drugih pomembnih interesnih skupin na področju izobraževanja odraslih za kakovost procesov, izidov in učinkov izobraževanja;
 • upoštevanje interesne in relativne narave kakovosti v celotnem procesu presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih;
 • pritegnitev notranjih in zunanjih interesnih skupin k presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih;
 • jasna razmejitev namena in ciljev notranjih in zunanjih prijemov za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih, tudi tedaj, ko se oba prijema kombinirata;
 • strokovno avtonomnost in s tem prostovoljnost pri odločanju za uporabo notranjih prijemov za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih;
 • nenehni razvoj in kultura učenja in kakovosti;
 • socialno mreženje in vzajemnost kot vir učenja med organizacijami, učitelji in drugimi strokovnimi delavci za razvoj kakovosti izobraževanja;
 • preglednost procesov in izidov izobraževanja;
 • procesni pristop – presojanje in povezovanje izidov in učinkov s procesi, ki vodijo do njih;
 • načrtnost in metodološka zasnovanost procesov presojanja in razvijanja kakovosti.
Slika: Strokovna načela pri razvoju sistema kakovosti izobraževanja odraslih

Razvojni mejniki

Dejavnosti na področju kakovosti vsa leta snujemo ob upoštevanju razvojnega kroga kakovosti. Vse razvojne rešitve izhajajo iz poglobljenega študija in raziskovalnega dela. V prepletu proučevanja prakse in različnih epistemoloških konceptov kakovosti nastajajo novi razvojni modeli in prijemi. Te ob njihovi vpeljavi v prakso podpremo z izobraževalnim in svetovalnim delom. V pomoč pri njihovi implementaciji razvijamo učno gradivo in strokovno literaturo. Vpeljavo novih rešitev podpiramo s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vse rešitve, ki jih vpeljujemo v prakso, tudi sprotno spremljamo. Ovrednotenje učinkovitosti vpeljevanja novih rešitev spremlja premislek o potrebnih izboljšavah in novih razvojnih akcijah. Iz takšnega premisleka nastajajo zasnove za nove razvojne ukrepe.
 

Pomembne mejnike razvoja področja kakovosti izobraževanja odraslih predstavljamo po naslednjih sklopih:
2016
Prenovljen koncept za pridobivanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI
2014
 • Oblikovanje opisa del in nalog ter potrebnih zmožnosti za vlogo svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih
   
 • Oblikovanje Izhodišč za delovanje Svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih
2011
Razvoj pristopa ekspertne zunanje evalvacije
2008
Razvoj modela presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO
2007
Oblikovanje izhodišč za razvoj kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO
2006
Konceptualna zasnova vloge svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih
2005
Razvoj spodbud za vlaganje v kakovost: priznanja za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih
2004
Razvoj spodbud za vlaganje v kakovost: Zeleni znak kakovosti
2001
Razvoj modela za samoevalvacijo Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje
2000
Razvojna študija Zagotavljanje in razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih
2022
Program usposabljanja Kakovost načrtovanja in izpeljave izobraževanja odraslih na daljavo, kombiniranega in/ali hibridnega izobraževanja
2017
Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – MOZAIK KAKOVOSTI
2012
Temeljni program usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje
2004-2012
Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih
2008
Program temeljnega usposabljanja za uporabo modela za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih ISIO
2004
 • Program usposabljanja Kako presojati in izboljšati svoje delo z odraslimi
   
 • Program usposabljanja za uporabo modela za presojanje in razvijanje kakovosti POKI
2016-2022
Vsakoletno usposabljanje za pripravo vloge za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti
2021
Temeljno usposabljanje za nove svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih
2017
Temeljno usposabljanje za vzpostavitev vloge svetovalca za kakovost v novih izobraževalnih organizacijah za odrasle
2011-2016
Izvajanje ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževalnih organizacijah za odrasle
2012
Temeljno usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje
2011
 • Pilotna vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanje odraslih
   
 • Temeljno usposabljanje za postavitev vloge svetovalca za kakovost v novih izobraževalnih organizacijah za odrasle
2009
Vpeljava modela za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalna središča ISIO
2007
 • Usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti
   
 • Usposabljanje za samoevalvacijo za višje strokovne šole
2008-2019
Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
2006-2007
Vzpostavitev vloge svetovalca za kakovost v izobraževalnih organizacijah za odrasle in omrežja svetovalcev za kakovost
2005-2006
Usposabljanje za samoevalvacijo v konzorciju biotehniških šol
2004
Vpeljava podeljevanja pravice do pridobitve in podaljšanje uporabe Zelenega znaka kakovosti
2001-2013
Usposabljanje in strokovna podpora pri vpeljavi pristopa za samoevalvacijo POKI v organizacije za izobraževanje odraslih
2000-2001
Pilotna vpeljava pristopa za samoevalvacijo POKI
Pomemben vidik naše dejavnosti je tudi ustvarjanje strokovne literature (znanstvenih in strokovnih monografij, priročnikov) s področja kakovosti v slovenščini. Publikacije, ki smo jih doslej izdali na Andragoškem centru, so dostopne na spletni knjižni polici o kakovosti v izobraževanju odraslih.
2019 - 2022
Vsebinske nadgradnje in dopolnitve spletnega portala Mozaik kakovosti
2019
Vzpostavitev nove spletne strani o kakovosti v izobraževanju odraslih
2017-2018
Vzpostavitev spletnega portala Mozaik kakovosti
2013
Vzpostavitev spletne učilnice svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
2011
Razvoj nove spletne strani Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih
2007
Razvoj spletnega učnega kotička
2005-2006
Razvoj spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti
2003
Postavitev spletne strani o kakovosti v izobraževanju odraslih
Vse rešitve, ki jih vpeljujemo v prakso, tudi sprotno spremljamo. Ovrednotenje učinkovitosti vpeljevanja novih rešitev spremlja premislek o potrebnih izboljšavah in novih razvojnih akcijah. Iz takšnega premisleka nastajajo zasnove za nove razvojne ukrepe. Izvajamo tudi raziskovalne in razvojne študije, iz katerih črpamo podlage za nove razvojne projekte in programe usposabljanja.
2013
Analiza izvajalcev, ki uporabljajo zeleni znak kakovosti
2011
Analiza zadovoljstva udeležencev s programom usposabljanja za uporabo modela za samoevalvacijo Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI
2010
Teoretska študija: Kakovost kot (z)možnost
2009
Primerjalna analiza mnenj in stališč izvajalcev srednješolskega in višješolskega izobraževanja odraslih o vprašanjih kakovosti
2008
Raziskovalna študija: Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih – notranje in zunanje presojanje kakovosti
2003
Teoretska študija: Kakovost v izobraževanju
Pomemben vidik razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih je udeležba pri mednarodnih projektih in povezavah za prenos znanja in dobre prakse med partnerji v različnih evropskih državah.

Doslej smo sodelovali pri tehle mednarodnih projektih:
2016-2018
RESHAPE: Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce
2014-2016
SHAPE: Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah
2011
Kolegialno presojanje kakovosti v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih
2008
Projekt Širjenje metode kolegialne presoje II (Peer Review extended II)
2005
Projekt mobilnosti – Samoevalvacija in kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih – Finska
2003
Projekt Grundtvig 1 – Razvoj menedžmenta kakovosti s pomočjo razvoja samoevalvacijskih procesov
2002
Projekt mobilnosti – Samoevalvacija in kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih – Danska

Temeljni dosežki

Med najpomembnejše dosežke lahko štejemo naslednje:
 • Sistemska umestitev dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO 1)
 • Razvit pristop za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih
 • Vzpostavljeno in delujoče nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
 • Razviti programi temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za osebje, ki se v izobraževalnih organizacijah za odrasle ukvarja z vprašanji kakovosti 
 • Razvita strokovna in svetovalna IKT podpora za izobraževalne organizacije, ki vzpostavljajo in nadgrajujejo svoje notranje sisteme kakovosti 
 • Razvita strokovna literatura in učno gradivo o presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih