Svetovalci za kakovost

Splošni podatki

Časovni okvir  2004 – še poteka 
Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad
Oseba za stik Jasmina Orešnik Cunja, vodja naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih
T: 01 5842 596
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

Namen in cilji

Andragoški center Slovenije je po letih intenzivnega sodelovanja z organizacijami, ki izobražujejo odrasle, pri uvajanju samoevalvacij in načrtnega dela za razvoj kakovosti presodil, da bi bilo zanje primerno, da bi med njimi delovala oseba, ki bi imela nekoliko bolj poglobljeno znanje o načrtnem delu za kakovost izobraževanja odraslih. Tako se je postopoma izoblikovala vloga svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih, ki smo jo zasnovali z namenom, da bi:
 • izobraževalne organizacije usposobile osebo, ki bi imela ekspertno znanje s tega področja;
 • se takšna oseba usposobila tudi za svetovanje drugim zaposlenim ter za spodbujanje in koordiniranje dela sodelavcev pri presojanju in razvijanju kakovosti;
 • bila usposobljena tudi za svetovanje vodstvu organizacije pri vprašanjih kakovosti.

Temeljni cilji, ki smo si jih postavili pri projektu, so:
 • razviti strokovno vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih in jo vpeljati v prakso;
 • umestiti vlogo svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji;
 • razviti program temeljnega usposabljanja in programe spopolnjevanja za svetovalce za kakovost;
 • usposobiti strokovno osebje, ki bo v izobraževalnih organizacijah opravljalo vlogo svetovalcev za kakovost;
 • ponuditi strokovno svetovanje in vsebinske usmeritve delujočim svetovalcem za kakovost, da bodo lahko čim bolj kakovostno strokovno svetovali, kako je mogoče učinkovito, celostno, sistematično in stalno presojati in razvijati kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji;
 • omogočati povezovanje delujočih svetovalcev za kakovost ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Opis

SVETOVALEC ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih postane, kdor uspešno opravi program temeljnega usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. Postopek, kako oseba lahko postane svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih, je predstavljen na portalu Mozaik kakovosti. Svetovalci za kakovost, ki izpolnjujejo vse opredeljene pogoje, postanejo del nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost.
 
Avtor ilustracije: Matej De Cecco

Temeljne značilnosti svetovalnega dela za kakovost v izobraževalni organizaciji za odrasle so predstavljene na portalu Mozaik kakovosti, kjer so predstavljena tudi etična načela svetovanja za kakovost ter načela splošnega svetovalnega dela, na katerih temelji svetovanje za kakovost.
 
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji udeleženi v procesih načrtovanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

Svetovalec opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene dejavnosti.
Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost sestavljajo strokovni delavci, ki izpeljujejo svetovanje za kakovost v izobraževanju odraslih. Omrežje svetovalcev za kakovost smo postavili, da bi omogočili strokovno povezovanje in izmenjavo praks in izkušenj delujočih svetovalcev za kakovost.

Leta 2014 so bila v omrežju delujočih svetovalcev za kakovost sprejeta Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo konceptualno zasnovo za delovanje omrežja svetovalcev za kakovost.

Konceptualno zasnovo dela svetovalnega omrežja in svetovalcev razvija Andragoški center Slovenije, ki skrbi tudi za temeljno usposabljanje in redno spopolnjevanje svetovalcev ter je strokovni koordinator omrežja.
Andragoški center kot strokovni koordinator nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost od leta 2006 opravlja številne dejavnosti. Tako v skupini sodelavcev s področja kakovosti:
 • skrbimo za temeljno usposabljanje in stalno strokovno spopolnjevanje delujočih svetovalcev za kakovost;
 • svetovalcem za kakovost dajemo strokovno in svetovalno podporo pri različnih dejavnostih iz presojanja in razvijanja kakovosti v njihovih organizacijah;
 • organiziramo dve letni strokovni srečanji omrežja svetovalcev za kakovost;
 • strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost;
 • vsebinsko koordiniramo in spodbujamo delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici;
 • vsebinsko pomagamo svetovalcem pri izpeljevanju različnih skupnih dejavnosti, ki si jih začrtajo vsako leto in nato izpeljujejo vsak v svoji organizaciji;
 • skrbimo za delovanje spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost in za dejavno komunikacijo svetovalcev v njej; 
 • vodimo evidenco o delujočih svetovalcih za kakovost in skrbimo za posodabljanje njihovega pregleda na spletu.

Razvojni mejniki

V okviru vzpostavitve in razvoja omrežja svetovalcev za kakovost so bili doslej pomembni naslednji razvojni koraki:
2020
Zbiranje dobrih zgodb učiteljev o tem, kako skrbijo za kakovost svojega dela
2018–2019
V omrežju potekajo številne dejavnosti v sklopu skupne strokovne tematike Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti.
Več
Manj
V omrežju svetovalcev smo se dogovorili za minimalne standarde kakovosti pri sprotnem spremljanju kakovosti dela učitelja na treh ravneh:
 • postavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji dajejo udeležencem pri izobraževanju;
 • razvoj primernih prijemov in načinov, da bi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela;
 • postavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
2017
Usposobili smo 20 novih svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.
Izpeljali smo samoevalvacijo in pripravili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več
Manj
1. Usposabljanje smo izpeljali v sklopu projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, da bi zadostili potrebam po svetovalnem delu za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah, ki doslej vloge svetovalca za kakovost še niso vpeljale, pa tudi v tistih, ki so svetovalca za kakovost zaradi odhoda v drugo organizacijo ali pa iz drugih razlogov izgubile.
2. Po desetletnem delu s svetovalci za kakovost smo na Andragoškem centru Slovenije presodili, da je čas, da se nekoliko ustavimo in presodimo, kako se je doslej vloga svetovalca za kakovost uveljavila v praksi izobraževanja odraslih. V samoevalvacijsko študijo smo zajeli 15 izobraževalnih organizacij z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011 in so bili v svoji organizaciji imenovani za opravljanje te vloge. V omrežju svetovalcev za kakovost smo kot skupno dejavnost izpeljali anketiranje o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izobražuje odrasle.
2014
V omrežju delujočih svetovalcev za kakovost so bila sprejeta Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.
2013
V sklopu razvojne naloge Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih smo izpeljali študijo o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti IO.
Več
Manj
Poglavitna ugotovitev študije je bila, da je pri usposobljenih svetovalcih za kakovost izobraževanja odraslih fluktuacija skoraj polovična, to smo ocenili kot visoko fluktuacijo. Med razlogi za fluktuacijo smo v študiji identificirali neposredne vzroke pa tudi takšne, ki so lahko na fluktuacijo vplivali posredno.
2012
Opravljena je bila revizija programa Temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več
Manj
Temeljni namen programa je, da si prihodnji svetovalci za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih pridobijo znanje in kompetence za samostojno opravljanje svetovalne dejavnosti za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih.
2011
Vnovična izvedba projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več
Manj
V projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 smo usposobili 12 novih svetovalcev za kakovost.
2006–2007
Vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih smo v praksi pilotno preskusili (prva izpeljava temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost). 
Več
Manj
V projektu Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, financiranem iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je usposobilo 17 svetovalcev za kakovost, ki so sočasno delovali v tej vlogi in izpeljevali dejavnosti za razvijanje kakovosti v svojih kolektivih.
2004
Zasnova programa Temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več
Manj
Zamisel o postavitvi omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih se je porajala v letih, ko smo za seboj že imeli sodelovanje s prvimi izobraževalnimi organizacijami, ki so uporabljale model POKI za izvajanje samoevalvacije.

Temeljni dosežki

V projektu smo doslej dosegli naslednje temeljne dosežke:
   
Priročnik o delu in vlogi svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

Trenutne dejavnosti

OMREŽJE SVETOVALCEV ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
 
V letu 2021 je v omrežju formalno imenovanih in dejavnih 19 svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

Za skupno strokovno akcijo v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2021 na ACS vsebinsko predlagamo, da se v letu 2021 posvetimo oblikovanju standardov kakovosti za načrtovanje in izpeljavo izobraževanja odraslih na daljavo. Do konca marca so svetovalci pripravili svoje osebne letne načrte dela, v katere so vključili tudi predvideno promocijsko aktivnost omrežja - Dan za kakovost v okviru Tednov vseživljenjskega učenja.

Omrežje svetovalcev se vsako leto sreča na dveh spopolnjevanjih

Prvega smo izpeljali 24. in 25. marca 2021 v obliki e-izobraževanja v Zoom, drugega bomo jeseni (okvirno oktobra). 

Na marčevskem spopolnjevanju so osrednja obravnavana tematika bili standardi kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo. Razmišljali smo o izhodiščih za oblikovanje takih standardov, pri čemer smo izhajali iz treh najpomembnejših vlog v izobraževanju odraslih: učitelja, organizatorja izobraževanja ter udeleženca. Dogovorili smo se, da skupaj izpeljemo zdaj že skoraj tradicionalen Dan za kakovost. Spopolnjevanje smo zaokrožili s temo kakovost na spletnih straneh organizacije, ki izobražuje odrasle. Spopolnjevanje smo izvedli v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Delo v omrežju v letu 2020

Svetovalci za kakovost so se v januarju v spletni učilnici opredelili do skupne strokovne akcije v omrežju v letu 2020, ki so jo nato tekom leta izpeljevali vsi svetovalci. V februarju so svetovalci pripravili svoj osebni letni načrt dela svetovalca za kakovost. V letu 2020 je bilo v omrežju dejavnih 18 svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. 

5. marca 2020 se je omrežje svetovalcev za kakovost na Andragoškem centru srečalo prvič v letu 2020 (več o spopolnjevanju smo objavili tukaj), 3. decembra 2020 pa v okolju Zoom še drugič - osrednja tematika spopolnjevanja je bila kakovost izvajanja izobraževanja odraslih na daljavo (podrobneje o spopolnjevanju je objavljeno tukaj).

V letu 2020 je potekala skupna akcija omrežja Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb. Temeljno vodilo svetovalcem za kakovost pri vabilu učiteljem ter v pomoč pri razmišljanju in pripravi njihovih zgodb je bilo:
 
Kaj lahko učitelj pove drugemu učitelju o svojem delu, izkušnjah, učenju in razmišljanjih o doseganju in izboljševanju svoje kakovosti?

Zbirali smo zgodbe učiteljev v izobraževanju odraslih o tem, kako se soočajo z vprašanji svoje kakovosti, kaj posameznemu učitelju pomeni njegova kakovost - kaj dela, da bi jo dosegel, s kakšnimi problemi se je pri tem srečeval in kako jih je reševal. Zbrane zgodbe učiteljev z njihovimi pristnimi izkušnjami in pogledi bomo v kratkem tudi objavili.

V času prvega vala pandemije koronavirusa smo omrežju svetovalcev za kakovost za nadaljevanje njihovih aktivnosti priporočili naslednje:
 • da čas, ko številni učitelji, ki sicer poučujejo odrasle, sedaj pa ne izvajajo izobraževanj, skušajo izkoristiti tako, da jih vključijo v v izvedbo letošnje skupne strokovne akcije (da torej v tem času povabljeni učitelji pripravijo svoje zgodbe);
 • da pregledajo svoje načrte dela svetovalca za kakovost in presodijo, katere od aktivnosti, ki so si jih začrtali za leto 2020, je mogoče opraviti v času, ko poteka delo od doma (npr. različne analitične naloge, priprava in izpeljava spletnega anketiranja udeležencev ali strokovnih sodelavcev, posodobitev spletnih strani o kakovosti, posodobitev dokumentov o kakovosti (listina o kakovosti, izjava o kakovosti idr.).

STROKOVNA PODPORA 

Na ACS v sklopu naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih skozi vse leto strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne strokovne dejavnosti omrežja svetovalcev za kakovost. Ekipa s področja kakovosti vsebinsko koordinira in spodbuja delo svetovalcev v spletni učilnici.
 
V letu 2019 je bilo v omrežju formalno imenovanih in dejavnih 22 svetovalcev za kakovost izobraževanj odraslih.

Svetovalci za kakovost so v sklopu skupne strokovne dejavnosti Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti v svojih organizacijah vpeljevali in/ali nadgrajevali izbrane skupne minimalne standarde v zvezi s spremljanjem kakovosti učiteljevega dela. Za svojo organizacijo so opredelili, načrtovali in še izpeljujejo konkretne dejavnosti za dosego naslednjih treh ciljev:
 1. da postavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji dajejo udeležencem pri izobraževanju;
 2. da bi razvili primerne prijeme in načine, da bi njihovi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela;
 3. da postavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
V sklopu projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 smo 6. februarja 2019 na Andragoškem centru izpeljali spopolnjevanje svetovalcev za kakovost. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov organizacij s svetovalcem za kakovost. Na spopolnjevanju so svetovalci opravili prve razmisleke v zvezi z načrtovanjem konkretnejših dejavnosti v letu 2019. V popoldanskem delu spopolnjevanja se nam je pridružila dr. Mateja Brejc iz Šole za ravnatelje. Predstavila nam je program OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja  ter pojasnila temeljna izhodišča za umeščanje področja izobraževanja odraslih v skupen okvir.
Slika: Prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
V letu 2019 je ACS v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2019 organizacijsko in vsebinsko kooordiniral in skupaj s svetovalci izpeljal tudi skupno promocijsko dejavnost v omrežju svetovalcev za kakovost Kakovost ustvarjamo vsi. Osrednji dogodek skupne akcije je potekal na družabnih omrežjih in na spletu – premierno smo 17. maja na nacionalni ravni in v celotnem omrežju svetovalcev za kakovost predstavili promocijski video o dejavnostih za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogi svetovalca za kakovost.

23. oktobra 2019 smo izpeljali še drugo spopolnjevanje delujočih svetovalcev za kakovost v letu 2019, ki je bilo namenjeno poročanju o rezultatih skupne akcije omrežja. Več informacij smo zapisali v prispevku v e-Novičkah

Če vas zanimajo dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k branju na povezavi: Pretekle dejavnosti v nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost.

Pregled delujočih svetovalcev za kakovost

Svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih spoznajte tukaj.
 
 

Dostop do spletne učilnice svetovalcev

Svetovalci za kakovost in Andragoški center za medsebojno komunikacijo, usposabljanje in delo na skupnih aktivnostih omrežja svetovalcev za kakovost uporabljamo SPLETNO UČILNICO

Spletna infrastrukturna podpora aktivnostim omrežja svetovalcev za kakovost je vzpostavljena v okolju Moodle.