Svetovalci za kakovost

Splošni podatki

Časovni okvir  2004 – še poteka 
Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad
Oseba za stik Jasmina Orešnik Cunja, vodja naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih
T: 01 5842 596
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

Namen in cilji

Andragoški center Slovenije je po letih intenzivnega sodelovanja z organizacijami, ki izobražujejo odrasle, pri uvajanju samoevalvacij in načrtnega dela za razvoj kakovosti presodil, da bi bilo zanje primerno, da bi med njimi delovala oseba, ki bi imela nekoliko bolj poglobljeno znanje o načrtnem delu za kakovost izobraževanja odraslih. Tako se je postopoma izoblikovala vloga svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih, ki smo jo zasnovali z namenom, da bi:
 • izobraževalne organizacije usposobile osebo, ki bi imela ekspertno znanje s tega področja;
 • se takšna oseba usposobila tudi za svetovanje drugim zaposlenim ter za spodbujanje in koordiniranje dela sodelavcev pri presojanju in razvijanju kakovosti;
 • bila usposobljena tudi za svetovanje vodstvu organizacije pri vprašanjih kakovosti.

Temeljni cilji, ki smo si jih postavili pri projektu, so:
 • razviti strokovno vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih in jo vpeljati v prakso;
 • umestiti vlogo svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji;
 • razviti program temeljnega usposabljanja in programe spopolnjevanja za svetovalce za kakovost;
 • usposobiti strokovno osebje, ki bo v izobraževalnih organizacijah opravljalo vlogo svetovalcev za kakovost;
 • ponuditi strokovno svetovanje in vsebinske usmeritve delujočim svetovalcem za kakovost, da bodo lahko čim bolj kakovostno strokovno svetovali, kako je mogoče učinkovito, celostno, sistematično in stalno presojati in razvijati kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji;
 • omogočati povezovanje delujočih svetovalcev za kakovost ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Opis

SVETOVALEC ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih postane, kdor uspešno opravi program temeljnega usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. Postopek, kako oseba lahko postane svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih, je predstavljen na portalu Mozaik kakovosti. Svetovalci za kakovost, ki izpolnjujejo vse opredeljene pogoje, postanejo del nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost.
 
Avtor ilustracije: Matej De Cecco

Temeljne značilnosti svetovalnega dela za kakovost v izobraževalni organizaciji za odrasle so predstavljene na portalu Mozaik kakovosti, kjer so predstavljena tudi etična načela svetovanja za kakovost ter načela splošnega svetovalnega dela, na katerih temelji svetovanje za kakovost.
 
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji udeleženi v procesih načrtovanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

Svetovalec opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene dejavnosti.
Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost sestavljajo strokovni delavci, ki izpeljujejo svetovanje za kakovost v izobraževanju odraslih. Omrežje svetovalcev za kakovost smo postavili, da bi omogočili strokovno povezovanje in izmenjavo praks in izkušenj delujočih svetovalcev za kakovost.

Leta 2014 so bila v omrežju delujočih svetovalcev za kakovost sprejeta Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo konceptualno zasnovo za delovanje omrežja svetovalcev za kakovost.

Konceptualno zasnovo dela svetovalnega omrežja in svetovalcev razvija Andragoški center Slovenije, ki skrbi tudi za temeljno usposabljanje in redno spopolnjevanje svetovalcev ter je strokovni koordinator omrežja.
Andragoški center kot strokovni koordinator nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost od leta 2006 opravlja številne dejavnosti. Tako v skupini sodelavcev s področja kakovosti:
 • skrbimo za temeljno usposabljanje in stalno strokovno spopolnjevanje delujočih svetovalcev za kakovost;
 • svetovalcem za kakovost dajemo strokovno in svetovalno podporo pri različnih dejavnostih iz presojanja in razvijanja kakovosti v njihovih organizacijah;
 • organiziramo dve letni strokovni srečanji omrežja svetovalcev za kakovost;
 • strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost;
 • vsebinsko koordiniramo in spodbujamo delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici;
 • vsebinsko pomagamo svetovalcem pri izpeljevanju različnih skupnih dejavnosti, ki si jih začrtajo vsako leto in nato izpeljujejo vsak v svoji organizaciji;
 • skrbimo za delovanje spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost in za dejavno komunikacijo svetovalcev v njej; 
 • vodimo evidenco o delujočih svetovalcih za kakovost in skrbimo za posodabljanje njihovega pregleda na spletu.

Razvojni mejniki

V okviru vzpostavitve in razvoja omrežja svetovalcev za kakovost so bili doslej pomembni naslednji razvojni koraki:
2021
Usposobili smo 17 novih svetovalk za kakovost izobraževanja odraslih.
Skupna strokovna aktivnost omrežja
.
Več
Manj
 1. Na ACS smo 17. maja 2021 začeli z usposabljanjem nove skupine svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v obliki e-izobraževanja (8 srečanj po Zoom, ki smo jih kombinirali s samostojnim učenjem v spletni učilnici). V Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih je bilo vključenih 17 predstavnic organizacij - vse so opravile vse obveznosti v programu in pridobile potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju.
 2. Skupna strokovna aktivnost omrežja: Oblikovanje standardov kakovosti za načrtovanje in izpeljavo izobraževanja odraslih na daljavo.
2020
Skupna strokovna aktivnost omrežja: Zbiranje dobrih zgodb učiteljev o tem, kako skrbijo za kakovost svojega dela
2018–2019
V omrežju potekajo številne dejavnosti v sklopu skupne strokovne tematike Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti.
Več
Manj
V omrežju svetovalcev smo se dogovorili za minimalne standarde kakovosti pri sprotnem spremljanju kakovosti dela učitelja na treh ravneh:
 • postavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji dajejo udeležencem pri izobraževanju;
 • razvoj primernih prijemov in načinov, da bi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela;
 • postavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
2017
Usposobili smo 20 novih svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.
Izpeljali smo samoevalvacijo in pripravili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več
Manj
1. Usposabljanje smo izpeljali v sklopu projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, da bi zadostili potrebam po svetovalnem delu za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah, ki doslej vloge svetovalca za kakovost še niso vpeljale, pa tudi v tistih, ki so svetovalca za kakovost zaradi odhoda v drugo organizacijo ali pa iz drugih razlogov izgubile.
2. Po desetletnem delu s svetovalci za kakovost smo na Andragoškem centru Slovenije presodili, da je čas, da se nekoliko ustavimo in presodimo, kako se je doslej vloga svetovalca za kakovost uveljavila v praksi izobraževanja odraslih. V samoevalvacijsko študijo smo zajeli 15 izobraževalnih organizacij z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011 in so bili v svoji organizaciji imenovani za opravljanje te vloge. V omrežju svetovalcev za kakovost smo kot skupno dejavnost izpeljali anketiranje o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izobražuje odrasle.
2014
V omrežju delujočih svetovalcev za kakovost so bila sprejeta Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.
2013
V sklopu razvojne naloge Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih smo izpeljali študijo o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti IO.
Več
Manj
Poglavitna ugotovitev študije je bila, da je pri usposobljenih svetovalcih za kakovost izobraževanja odraslih fluktuacija skoraj polovična, to smo ocenili kot visoko fluktuacijo. Med razlogi za fluktuacijo smo v študiji identificirali neposredne vzroke pa tudi takšne, ki so lahko na fluktuacijo vplivali posredno.
2012
Opravljena je bila revizija programa Temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več
Manj
Temeljni namen programa je, da si prihodnji svetovalci za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih pridobijo znanje in kompetence za samostojno opravljanje svetovalne dejavnosti za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih.
2011
Vnovična izvedba projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več
Manj
V projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 smo usposobili 12 novih svetovalcev za kakovost.
2006–2007
Vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih smo v praksi pilotno preskusili (prva izpeljava temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost). 
Več
Manj
V projektu Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, financiranem iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je usposobilo 17 svetovalcev za kakovost, ki so sočasno delovali v tej vlogi in izpeljevali dejavnosti za razvijanje kakovosti v svojih kolektivih.
2004
Zasnova programa Temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več
Manj
Zamisel o postavitvi omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih se je porajala v letih, ko smo za seboj že imeli sodelovanje s prvimi izobraževalnimi organizacijami, ki so uporabljale model POKI za izvajanje samoevalvacije.

Temeljni dosežki

V projektu smo doslej dosegli naslednje temeljne dosežke:
   
Priročnik o delu in vlogi svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

Trenutne dejavnosti

OMREŽJE SVETOVALCEV ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Do jeseni 2021 je omrežje štelo 19 svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Po zaključenem temeljnem usposabljanju in formalnih imenovanjih za to vlogo v posamezni izobraževalni organizaciji se jim je oktobra pridružilo še šest novih svetovalk za kakovost (ena je zamenjala prej delujočo svetovalko). 
Tako je trenutno v omrežju dejavnih skupaj 24 svetovalcev za kakovost

 

V začetku leta so svetovalci pripravili svoje osebne letne načrte dela, v katere so vključili tudi načrtovano skupno promocijsko aktivnost omrežja - Dan za kakovost v okviru Tednov vseživljenjskega učenja
Dan za kakovost letos potekal 17. septembra in povezuje omrežje svetovalcev za kakovost in omrežje nosilcev zelenega znaka kakovosti. Organizacije, ki izobražujejo odrasle, med letom načrtno opravijo mnoge aktivnosti, namenjene presoji in razvoju kakovosti svojih izobraževalnih storitev in kakovosti podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih (npr. svetovanje, samostojno učenje itd.). Dan za kakovost pa je priložnost, da s predstavitvami in zlasti pogovori znotraj kolektivov že opravljene in tudi na novo začrtane aktivnosti ter da ter jih tudi predstavijo strokovni javnosti. 
 


Za letošnjo skupno strokovno aktivnost smo v omrežju svetovalcev za kakovost sprejeli dogovor, da bomo v letu 2021 oblikovali standarde kakovosti za načrtovanje in izpeljavo izobraževanja odraslih na daljavo.
V ta namen v poletnih mesecih poteka zbiranje zgodb med strokovnimi delavci iz omrežja izobraževanja odraslih o njihovih izkušnjah ter doživljanju izobraževanja odraslih na daljavo v času pandemije (z vidika organizatorja izobraževanja odraslih, svetovalca, predavatelja, vodilnega v instituciji itd.​). Na ACS bomo namreč pripravili strokovno publikacijo na temo standardov kakovosti za načrtovanje in izpeljavo izobraževanja odraslih na daljavo, pri čemer bomo znova uporabili zgodbo v procesih presojanja kakovosti. 

Septembra smo na portalu Mozaik kakovosti otvorili novo spletno podstran Zgodbe o kakovosti, kjer smo objavili zgodbe učiteljev, ki so jih svetovalci za kakovost zbirali v lanskem letu, prispevali pa so jih učitelji iz različnih izobraževalnih organizacij, in sicer so pisali o tem, kako sami naslavljajo vprašanja kakovosti pri svojem delu z odraslimi. 

Omrežje svetovalcev se vsako leto sreča na dveh spopolnjevanjih

Prvo spopolnjevanje smo izpeljali 24. in 25. marca 2021 v obliki e-izobraževanja po Zoom, drugega bomo jeseni (predvidoma v začetku decembra) - takrat se bodo obstoječim svetovalcem pridružile še novo usposobljene in v organizaciji za to vlogo formalno imenovane svetovalke za kakovost. 
 

Na marčevskem spopolnjevanju so bili osrednja obravnavana tematika standardi kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo. Razmišljali smo o izhodiščih za oblikovanje takih standardov, pri čemer smo izhajali iz treh najpomembnejših vlog v izobraževanju odraslih: učitelja, organizatorja izobraževanja ter udeleženca. Dogovorili smo se, da skupaj izpeljemo zdaj že skoraj tradicionalen Dan za kakovost. Spopolnjevanje smo zaokrožili s temo kakovost na spletnih straneh organizacije, ki izobražuje odrasle. Spopolnjevanje smo izvedli v okviru ESS projekta "Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022".

Temeljni program usposabljanja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih 2021

Na ACS smo 17. maja 2021 začeli z usposabljanjem nove skupine svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v obliki e-izobraževanja (8 srečanj po Zoom, ki smo jih kombinirali s samostojnim učenjem v spletni učilnici). V Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih je bilo vključenih 17 predstavnic organizacij, ki izvajajo javnoveljavno izobraževanje odraslih (večinoma iz ljudskih univerz, nekaj tudi iz nekaj srednjih šol oz. šolskih centrov).

Udeleženke so si v programu pridobile posebno znanje o svetovanju za kakovost, za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji. Seznanile so se z vlogo svetovalca za kakovost in njeno umestitvijo v sistem in izobraževalno organizacijo, še posebej pa z vlogo svetovalca pri vzpostavitvi in ohranjanju celovitega notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Pridobile so znanja o vsebinah in načinih svetovanja za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, se spoznale s temeljnimi načeli in etiko svetovalnega dela za razvoj kakovosti, s prvinami učinkovite komunikacije svetovalca za kakovost v kolektivu in zunaj njega ter še številnimi drugimi vsebinami, pomembnimi za vzpostavitev in delo svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih.

Udeleženke so v okviru izvedbe programa opravile tudi dva sklopa organiziranega samostojnega učenja: v prvem sklopu so pripravile individualne SWOT analize o vpeljavi vloge svetovalca za kakovost v izobraževalno organizacijo. V drugem sklopu organiziranega samostojnega učenja pa so po zadnjem srečanju po Zoom imele dober teden dni časa, da so v spletni učilnici pripravile svoj načrt dela svetovalke za kakovost za obdobje julij - december 2021. Vseh 17 vključenih udeleženk je opravilo vse obveznosti v programu in s tem pridobilo potrdilo o uspešno zaključenem programu usposabljanja.

Usposabljanje je trajalo 40 ur (izvedba je potekala do konca junija 2021) in smo ga izvedli v okviru ESS projekta "Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022".

STROKOVNA PODPORA 

Na ACS v sklopu naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih skozi vse leto strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne strokovne dejavnosti omrežja svetovalcev za kakovost. Ekipa s področja kakovosti vsebinsko koordinira in spodbuja delo svetovalcev v spletni učilnici.
POGLED NAZAJ: Delo v omrežju v letu 2020

Svetovalci za kakovost so se v januarju v spletni učilnici opredelili do skupne strokovne akcije v omrežju v letu 2020, ki so jo nato tekom leta izpeljevali vsi svetovalci. V februarju so svetovalci pripravili svoj osebni letni načrt dela svetovalca za kakovost. V letu 2020 je bilo v omrežju dejavnih 18 svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. 

5. marca 2020 se je omrežje svetovalcev za kakovost na Andragoškem centru srečalo prvič v letu 2020 (več o spopolnjevanju smo objavili tukaj), 3. decembra 2020 pa v okolju Zoom še drugič - osrednja tematika spopolnjevanja je bila kakovost izvajanja izobraževanja odraslih na daljavo (podrobneje o spopolnjevanju je objavljeno tukaj).
 
Slika: Prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2020 (še v živo)
V letu 2020 je potekala skupna akcija omrežja Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb. Temeljno vodilo svetovalcem za kakovost pri vabilu učiteljem ter v pomoč pri razmišljanju in pripravi njihovih zgodb je bilo:
 
Kaj lahko učitelj pove drugemu učitelju o svojem delu, izkušnjah, učenju in razmišljanjih o doseganju in izboljševanju svoje kakovosti?

Zbirali smo torej zgodbe učiteljev v izobraževanju odraslih o tem, kako se soočajo z vprašanji svoje kakovosti, kaj posameznemu učitelju pomeni njegova kakovost - kaj dela, da bi jo dosegel, s kakšnimi problemi se je pri tem srečeval in kako jih je reševal. Zbrane zgodbe učiteljev z njihovimi pristnimi izkušnjami in pogledi bomo tudi objavili (na spletnem portalu Mozaik kakovosti).

Sicer pa smo v času prvega vala pandemije koronavirusa, ko je bilo tudi delo v izobraževanju nekoliko ohromljeno, omrežju svetovalcev za kakovost za nadaljevanje njihovih aktivnosti priporočili vsaj naslednje:
 • da čas, ko številni učitelji, ki sicer poučujejo odrasle, sedaj pa ne izvajajo izobraževanj, skušajo izkoristiti tako, da jih vključijo v v izvedbo letošnje skupne strokovne akcije (da torej v tem času povabljeni učitelji pripravijo svoje zgodbe);
 • da pregledajo svoje načrte dela svetovalca za kakovost in presodijo, katere od aktivnosti, ki so si jih začrtali za leto 2020, je mogoče opraviti v času, ko poteka delo od doma (npr. različne analitične naloge, priprava in izpeljava spletnega anketiranja udeležencev ali strokovnih sodelavcev, posodobitev spletnih strani o kakovosti, posodobitev dokumentov o kakovosti (listina o kakovosti, izjava o kakovosti idr.).
V letu 2019 je bilo v omrežju formalno imenovanih in dejavnih 22 svetovalcev za kakovost izobraževanj odraslih.

Svetovalci za kakovost so v sklopu skupne strokovne dejavnosti Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti v svojih organizacijah vpeljevali in/ali nadgrajevali izbrane skupne minimalne standarde v zvezi s spremljanjem kakovosti učiteljevega dela. Za svojo organizacijo so opredelili, načrtovali in še izpeljujejo konkretne dejavnosti za dosego naslednjih treh ciljev:
 1. da postavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji dajejo udeležencem pri izobraževanju;
 2. da bi razvili primerne prijeme in načine, da bi njihovi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela;
 3. da postavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
V sklopu projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 smo 6. februarja 2019 na Andragoškem centru izpeljali spopolnjevanje svetovalcev za kakovost. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov organizacij s svetovalcem za kakovost. Na spopolnjevanju so svetovalci opravili prve razmisleke v zvezi z načrtovanjem konkretnejših dejavnosti v letu 2019. V popoldanskem delu spopolnjevanja se nam je pridružila dr. Mateja Brejc iz Šole za ravnatelje. Predstavila nam je program OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja  ter pojasnila temeljna izhodišča za umeščanje področja izobraževanja odraslih v skupen okvir.
Slika: Prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
V letu 2019 je ACS v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2019 organizacijsko in vsebinsko kooordiniral in skupaj s svetovalci izpeljal tudi skupno promocijsko dejavnost v omrežju svetovalcev za kakovost Kakovost ustvarjamo vsi. Osrednji dogodek skupne akcije je potekal na družabnih omrežjih in na spletu – premierno smo 17. maja na nacionalni ravni in v celotnem omrežju svetovalcev za kakovost predstavili promocijski video o dejavnostih za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogi svetovalca za kakovost.

23. oktobra 2019 smo izpeljali še drugo spopolnjevanje delujočih svetovalcev za kakovost v letu 2019, ki je bilo namenjeno poročanju o rezultatih skupne akcije omrežja. Več informacij smo zapisali v prispevku v e-Novičkah

Če vas zanimajo dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k branju na povezavi: Pretekle dejavnosti v nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost.
Če vas zanimajo izpeljane dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k podrobnejšemu branju na povezavi: 
Pretekle dejavnosti v nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost.

Pregled delujočih svetovalcev za kakovost

Svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih spoznajte tukaj.
 
 

Dostop do spletne učilnice svetovalcev

Svetovalci za kakovost in Andragoški center za medsebojno komunikacijo, usposabljanje in delo na skupnih aktivnostih omrežja svetovalcev za kakovost uporabljamo SPLETNO UČILNICO

Spletna infrastrukturna podpora aktivnostim omrežja svetovalcev za kakovost je vzpostavljena v okolju Moodle.