Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavn...
 
V okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018  na Andragoškem centru Slovenije v letu 2017 izvajamo:
  • Temeljno usposabljanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih. Na tak način bomo organizacijam, ki svetovalca za kakovost doslej niso imele ali so usposobljenega in delujočega svetovalca zaradi različnih razlogov (odhod na drugo delovno mesto v drugo organizacijo, upokojitev) izgubile, omogočili, da v svoji sredini usposobijo in imenujejo svetovalca za kakovost, hkrati pa razširili obstoječe nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost.
Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih je vključenih 20 predstavnikov organizacij, ki izvajajo javnoveljavno izobraževanje odraslih. Udeleženci, ki večinoma prihajajo iz ljudskih univerz in srednjih šol, si v programu pridobivajo posebno znanje o svetovanju za kakovost, znanje za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji.
 
Usposabljanje kot celoto bomo izvedli v treh delih. Prvi del je že za nami, in sicer smo prvi dan usposabljanja (24. januarja) udeležencem predstavili projekt Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih ter jih seznanili z vlogo svetovalca za kakovost in njeno umestitvijo v sistem in izobraževalno organizacijo. Predstavili smo jim vlogo svetovalca za kakovost pri vzpostavitvi in ohranjanju celovitega notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Za zaključek prvega dne so se udeležencem pridružile tri že delujoče svetovalke za kakovost, ki so z njimi delile svoje izkušnje z umeščanjem te vloge v njihovo organizacijo ter predstavile svoje delo kot svetovalke za kakovost. Drugi dan usposabljanja (25. januarja) so udeleženci pridobivali informacije in znanja o vsebinah in načinih svetovanja za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih. Spoznali so tudi temeljna načela in etiko svetovalnega dela za razvoj kakovosti. O načelih in etiki svetovalnega dela so razmišljali ob konkretnih primerih.
 
V času med posameznimi delavnicami komunikacija med ACS in udeleženci programa poteka v spletni učilnici, kjer udeleženci dostopajo tudi do gradiv in navodil za dogovorjena opravila med posameznimi delavnicami. Drugi del usposabljanja bomo izvedli 8. in 9. marca, zadnji del pa 23. marca 2017.
 
Usposabljanje traja skupaj 40 ur in ga izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. Izpeljavo programa delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
ČASOVNI POTEK izpeljave Temeljnega usposabljanja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih v letu 2017:
DELAVNICA DATUM TRAJANJE V URAH
1. delavnica 24. in 25. januar 2017 16
2. delavnica 8. in 9. marec 2017 16
3. delavnica 23. marec 2017 8
SKUPAJ 40

 
  • V okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« bomo v letu 2017 izvedli tudi dve strokovni srečanji omrežja svetovalcev za kakovost v okviru strokovne koordinacija svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih:
    • Prvo spopolnjevanje smo izpeljali 9. februarja 2017.  V dopoldanskem delu so svetovalci za kakovost najprej izpolnili spletno anketo o tem, kako se je vloga svetovalca za kakovost »uspela« umestiti v delovanje njihovih organizacij. Na podlagi dobljenih odgovorov je nato predavateljica Sonja Klemenčič s svetovalci vodila skupen pogovor o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije (prepoznavnost vloge, prevladujoče naloge in obseg dela svetovalca, podpora vodstva, sodelovanje svetovalca s komisijo za kakovost, z učitelji, sodelovanje v različnih organih zavoda, izobraževanje/usposabljanje sodelavcev v zvezi s kakovostjo idr.). Obravnavali smo tudi druge aktualne tematike omrežja – v povezavi s spremljanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter v povezavi s skupnimi aktivnostmi omrežja v letošnjem letu. Osrednja tema spopolnjevanja pa je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja, ki nam je lahko v veliko podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih. Delavnico o spletnem anketiranju v odprtokodni aplikaciji 1KA je vodil zunanji sodelavec ACS izr. prof. dr. Marko Radovan. Udeleženci so med usposabljanjem pripravili vsak svoj spletni vprašalnik, ga testirali in objavili, ob koncu usposabljanja pa pregledovali že pridobljene podatke v svoji spletni anketi ter si ogledali različne možnosti za analizo podatkov (statistike, grafi, poročila). Z novo pridobljenim znanjem si bodo svetovalci za kakovost v letošnjem letu lahko pripravili spletne anketne vprašalnike za merjenje učinkov formalnega izobraževanja ter tako v svojih praksah dejansko uporabili inštrumentarij, ki je bil v letu 2016 pripravljen na ACS.
*     *     *
 
V okviru LDN naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih - strokovna koordinacija svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - pa smo si v letu 2017 zadali naslednje ključne aktivnosti:
  • nudili bomo strokovno podporo in svetovanje v omrežju svetovalcev za kakovost v procesih samoevalvacije;
  • strokovno bomo koordinirali izpeljavo dogovorjene skupne aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost;
  • vsebinsko bomo koordinirali in spodbujali delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici;
  • ker se bo v letu 2017 usposobila nova skupina svetovalcev za kakovost, bomo s podatki o tistih usposobljenih svetovalcih, ki jih bodo izobraževalne organizacije formalno imenovale za svetovalce, dopolnili register delujočih svetovalcev na spletni strani;
  • skrbeli bomo za delovanje spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost in za aktivno komunikacijo svetovalcev v njej.
V začetku leta 2017 je v omrežju dejavnih 16 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih:V drugi polovici leta se jim bodo pridružili še novo usposobljeni svetovalci.
 
*     *     *
 
Če vas zanimajo aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k branju na spodnjih povezavah: 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.04.2017, 13:33
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc