Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavn...
Na Andragoškem centru Slovenije smo v letu 2017 izpeljali Temeljno usposabljanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih. Na tak način smo organizacijam, ki svetovalca za kakovost doslej niso imele ali so usposobljenega in delujočega svetovalca zaradi različnih razlogov (odhod na drugo delovno mesto v drugo organizacijo, upokojitev ipd.) izgubile, omogočili, da so v svoji sredini usposobile in imenovale svetovalca za kakovost, hkrati pa razširili obstoječe nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost.
 
Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih je bilo vključenih 20 predstavnikov organizacij, ki izvajajo javnoveljavno izobraževanje odraslih. Udeleženci, ki večinoma prihajajo iz ljudskih univerz in srednjih šol, so si v programu pridobili posebno znanje o svetovanju za kakovost, znanje za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji.
 
Usposabljanje kot celoto smo izvedli v treh delih
  • V prvem delu  smo udeležencem predstavili projekt Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih ter jih seznanili z vlogo svetovalca za kakovost in njeno umestitvijo v sistem in izobraževalno organizacijo. Predstavili smo jim vlogo svetovalca za kakovost pri vzpostavitvi in ohranjanju celovitega notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Za zaključek prvega dne usposabljanja so se udeležencem pridružile tri že delujoče svetovalke za kakovost, ki so z njimi delile svoje izkušnje z umeščanjem te vloge v njihovo organizacijo ter predstavile svoje delo kot svetovalke za kakovost. Udeleženci so pridobili tudi informacije in znanja o vsebinah in načinih svetovanja za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih. Spoznali so temeljna načela in etiko svetovalnega dela za razvoj kakovosti. O načelih in etiki svetovalnega dela so razmišljali ob konkretnih primerih.
  • V drugem delu usposabljanja smo si z udeleženci skupaj pogledali ugotovitve pregleda SWOT analiz  o prednostih in slabostih vpeljave vloge svetovalca za kakovost v organizacijo, ki izobražuje odrasle, ter tudi morebitnih priložnostih in nevarnostih, ki so jih v času med prvim in drugim delom izvedbe programa pripravili udeleženci. Udeleženci so se seznanili s kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih in njihovo uporabo. Pogovarjali smo se o Listini kakovosti in vlogi svetovalca za kakovost v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine. Izkušnje v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine kakovosti so poleg drugih izkušenj v vlogi svetovalca za kakovost z udeleženci delile tudi tri že delujoče svetovalke za kakovost. Bodoči svetovalci za kakovost so se seznanili z opredelitvijo merjenja rezultatov in učinkov v izobraževanju odraslih kot eno od pomembnih tematik pri delu na področju presojanja in razvijanja kakovosti ter obravnavali temo Svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih in timsko delo ter komunikacija v kolektivu v zvezi s kakovostjo skupaj s Tatjano Zidar Gale.
  • V tretjem delu usposabljanja so se udeleženci seznanili z vlogo svetovalca za kakovosti pri oblikovanju in uporabi  Izjave o kakovosti (zapis temeljnih standardov kakovosti, ki jih organizacija zagotavlja vsem svojim interesnim skupinam). Udeležence smo seznanili s priporočili za oblikovanje spletne (pod)strani o kakovosti in jim pokazali nekaj primerov dobre prakse. Na usposabljanju so udeleženci prejeli napotke za pripravo osebnega načrta dela svetovalca za kakovost v svoji organizaciji, ki bo podlaga za njihovo delo v letošnjem letu. Udeleženci so se tudi usposobili za uporabo spletnih seminarjev VOX. Predavatelj mag. Radovan Krajnc jih je praktično vodil, da so se preizkusili tako v vlogi gosta spletne videokonference, kot tudi v vlogi gostitelja videokonference.
 
V času med posameznimi delavnicami je komunikacija med ACS in udeleženci programa potekala v spletni učilnici, kjer so udeleženci dostopali do gradiv in navodil za dogovorjena opravila med posameznimi delavnicami.
 
Usposabljanje je skupaj trajalo 40 ur in smo ga izvedli v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. Izpeljavo programa sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
*     *     *
 
Prav tako v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« bomo v letu 2017 izvedli tudi dve strokovni srečanji omrežja svetovalcev za kakovost v okviru strokovne koordinacija svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih:
  • Prvo spopolnjevanje smo izpeljali 9. februarja 2017.  V dopoldanskem delu so svetovalci za kakovost najprej izpolnili spletno anketo o tem, kako se je vloga svetovalca za kakovost »uspela« umestiti v delovanje njihovih organizacij. Na podlagi dobljenih odgovorov je nato predavateljica Sonja Klemenčič s svetovalci vodila skupen pogovor o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije (prepoznavnost vloge, prevladujoče naloge in obseg dela svetovalca, podpora vodstva, sodelovanje svetovalca s komisijo za kakovost, z učitelji, sodelovanje v različnih organih zavoda, izobraževanje/usposabljanje sodelavcev v zvezi s kakovostjo idr.). Obravnavali smo tudi druge aktualne tematike omrežja – v povezavi s spremljanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter v povezavi s skupnimi aktivnostmi omrežja v letošnjem letu. Osrednja tema spopolnjevanja pa je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja, ki nam je lahko v veliko podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih. Delavnico o spletnem anketiranju v odprtokodni aplikaciji 1KA je vodil zunanji sodelavec ACS izr. prof. dr. Marko Radovan. Udeleženci so med usposabljanjem pripravili vsak svoj spletni vprašalnik, ga testirali in objavili, ob koncu usposabljanja pa pregledovali že pridobljene podatke v svoji spletni anketi ter si ogledali različne možnosti za analizo podatkov (statistike, grafi, poročila). Z novo pridobljenim znanjem si bodo svetovalci za kakovost v letošnjem letu lahko pripravili spletne anketne vprašalnike za merjenje učinkov formalnega izobraževanja ter tako v svojih praksah dejansko uporabili inštrumentarij, ki je bil v letu 2016 pripravljen na ACS.
  • Jesensko spopolnjevanje bomo izvedli v mesecu oktobru. 
*     *     *
 
V okviru LDN naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih - strokovna koordinacija svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - pa smo si v letu 2017 zadali naslednje ključne aktivnosti:
  • nudimo strokovno podporo in svetovanje v omrežju svetovalcev za kakovost v procesih samoevalvacije;
  • strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost;
  • vsebinsko koordiniramo in spodbujamo delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici;
  • po usposobitvu nove skupine svetovalcev za kakovost smo s podatki o novo imenovanih svetovalcih za kakovost dopolnili register delujočih svetovalcev na spletni strani;
  • skrbimo za delovanje spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost in za aktivno komunikacijo svetovalcev v njej.
V 2017 je v omrežju dejavnih 32 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
 
*     *     *
 
Če vas zanimajo aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k branju na spodnjih povezavah: 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Jesensko srečanje svetovalcev za kakovost

Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 16.10.2017, 12:17
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc