Ekspertna zunanja evalvacija

Splošni podatki

Časovni okvir 2011–2017
Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Oseba za stik dr. Tanja Možina
T: 01 5862 577
E: tanja.mozina@acs.si

Namen in cilji

Ekspertne zunanje evalvacije so namenjene ekspertnemu zunanjemu potrjevanju kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah na izbranih področjih kakovosti. Spodbujajo ohranjanje že doseženih standardov kakovosti ter uvajanje izboljšav in razvoja kakovosti.

Rezultat ekspertnih zunanjih evalvacij je, da organizacija pridobi kakovostno povratno informacijo o tem, kje je že dobra, kje pa se kažejo možnosti za njen nadaljnji razvoj. Z njimi nadgradimo tudi obstoječe notranje sisteme kakovosti v organizaciji.

Opis

V ekspertno zunanjo evalvacijo so se vključile organizacije, ki izobražujejo odrasle, ki so želele pridobiti zunanji, ekspertni pogled na kakovost določenih področij v njihovi organizaciji. Da so se lahko prijavile na javno povabilo, ki je bilo objavljeno v e-Novičkah ACS in na spletni strani Kakovost, so morale izpolnjevati šest pogojev. Komisija, ki je bila imenovana na ACS, je pregledala prijave, ovrednotila izpolnjevanje pogojev in izbrala določeno število izobraževalnih organizacij, ki jih je bilo mogoče sprejeti. Sodelovanje izobraževalnih organizacij v ekspertni zunanji evalvaciji je bilo prostovoljno.

Vključili so se tudi ekspertni zunanji evalvatorji, ki so bili strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih, notranje in zunanje evalvacije kakovosti ter si želeli pridobiti dodatne izkušnje na področju presojanja kakovosti. Ti strokovnjaki, ki so se prijavili na javno povabilo, objavljeno v e-Novičkah ACS in na spletni strani Kakovost, so morali izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Ekspertna zunanja evalvacija je potekala v štirih korakih, ki jih prikazuje spodnja slika. Več o ekspertni zunanji evalvaciji so lahko preberete v publikaciji Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih

Razvojni mejniki

V okviru vzpostavitve in razvoja ekspertne zunanje evalvacije so pomembni naslednji razvojni koraki:
2016
V ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelujeta 2 organizaciji, ki izobražujeta odrasle.
2015
Razvoj spletne aplikacije za pripravo in oddajo samoocen organizacij ter za pregled samoocen s strani ekspertnih zunanjih evalvatorjev.
2015
V ekspertnih zunanjih organizacijah sodelujejo 3 organizacije, ki izobražujejo odrasle.
2015
Prenova meril obstoječih področij presojanja kakovosti in razvijanje novega področja presojanja: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle
2014
Razvoj etičnega kodeksa ekspertnih zunanjih evalvatorjev
2014
V ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelujejo 3 organizacije, ki izobražujejo odrasle.
2013
V ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelujejo 3 organizacije, ki izobražujejo odrasle.
2012
V ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelujejo 3 organizacije, ki izobražujejo odrasle.
2011
V ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelujeta 2 organizaciji, ki izobražujeta odrasle.
2011
Razvoj koncepta ekspertne zunanje evalvacije

Temeljni dosežki

Koncept ekspertne zunanje evalvacije smo v letu 2011 razvili kot nadgradnjo oz. dopolnitev dveh spodbud ACS: Zelenega znaka kakovosti in Priznanja za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih

Za uspešno izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij smo:
 • razvili in izvedli informativno-izobraževalno srečanje z organizacijami, ki izobražujejo odrasle in so na srečanju pridobile potrebne informacije za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji,
 • razvili in izvedli dvodnevno usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, kjer smo jih usposobili za izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij,
 • pripravili in oblikovali smo vse potrebne predloge dokumentov in instrumentov (predloga poročila o ekspertni zunanji evalvaciji, predloga samoocene organizacije, ki izobražuje odrasle ipd.) za pripravo in izpeljavo obiska na sodelujoči organizaciji,
 • načrtovali in koordinirali izpeljave ekspertnih zunanjih evalvacij,
 • vsako leto pripravili evalvacijsko delavnico, na kateri smo ovrednotili prehojeno pot,
 • razvili etični kodeks ekspertnih zunanjih evalvatorjev (2014),
 • prenovili merila obstoječih področij presojanja kakovosti in razvijanje novega področja presojanja: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle (2015),
 • razvili spletno aplikacijo za pripravo in oddajo samoocen organizacij ter za pregled samoocen s strani ekspertnih zunanjih evalvatorjev (2015),
 • leta 2017 pripravili samoevalvacijsko študijo z naslovom Primernost postopkov in učinki izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih (objavili leta 2018) - v njej smo predstavili rezultate izpeljane samoevalvacije, opravili premislek o vlogi, prihodnjem razvoju in umeščanju te vrste zunanjih evalvacij v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Področja ekspertne zunanje evalvacije

V organizacijah, ki izobražujejo odrasle, je ekspertna zunanja evalvacija v obdobju od 2012 do 2014 potekala na dveh področjih kakovosti, pri čemer je bilo eno področje stalno, drugo pa se je spreminjalo.
 • Področje 1: Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti
 • Področje 2: Podpora udeležencem pri izobraževanju
Leta 2015 in 2016 pa so bila predmet ekspertne zunanje evalvacije tri vsebinska področja, pri čemer je bilo eno področje obvezno, dve pa sta bili izbirni. Predmet presoje sta tako bili eno obvezno in eno izbirno področje kakovosti, in sicer:
 • Obvezno področje: Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti
 • Izbirno področje 1: Podpora udeležencem pri izobraževanju
 • Izbirno področje 2: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle
Vsako področje je bilo natančneje opredeljeno s podrobnejšimi merili kakovosti. Izbrane organizacije, ki izobražujejo odrasle, so bile s podrobnejšimi merili ter celotnim postopkom izpeljave ekspertne zunanje evalvacije seznanjene na svetovalno-izobraževalnem srečanju, ki ga je izpeljal ACS.
 

Izobraževanje, usposabljanje in evalvacija

Vsi vključeni v projekt Ekspertne zunanje evalvacije so bili za uspešno izvedbo evalvacij vključeni v izobraževanje in usposabljanje. Ekspertne zunanje evalvacije so se ves čas izvedbe tudi spremljale in evalvirale.
 
Direktorjem in koordinatorjem ekspertnih zunanjih evalvacij v organizaciji, ki je bil eden od zaposlenih, smo na izobraževalnem srečanju predstavili izhodišča, namen in potek ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavali smo obe področji kakovosti in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter obrazec za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizacija je imela nato dva meseca časa, da pripravi samooceno kakovosti.
Udeležence Usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje smo najprej seznanili s konceptom ekspertnih zunanjih evalvacij ter področji in merili, ki so predmet zunanje evalvacije v dotičnem letu. Nato se je na praktičnem primeru opravil pregled in ovrednotenje samoocene izmišljene izobraževalne organizacije. Sledila je priprava primernih vprašanj za razgovore na obisku izobraževalne organizacije. Obravnavali smo pripravo in izpeljavo obiska v izobraževalni organizaciji ter s pomočjo igre vlog tudi le-tega zaigrali. Ob zaključku srečanja so udeleženci dobili še napotke za pripravo končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji. ACS je za izpeljavo zunanjih evalvacij pripravil potrebne instrumente, predloge dokumentov in usmeritve, ki udeležencem pomagajo pri izvedbi ekspertnih zunanjih evalvacij.
Za namen spremljanja in evalvacije smo imeli po vsaki izvedeni ekspertni zunanji evalvaciji evalvacijsko delavnico, kjer so sodelovali vsi partnerji projekta - ekspertni zunanji evalvatorji, vključene izobraževalne organizacije in Andragoški center Slovenije. Ugotovitve so nam služile za dopolnitev in razvoj modela ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih.
14. decembra 2012 smo izvedli evalvacijsko delavnico vseh sodelujočih ekspertnih zunanjih evalvatoric in predstavnikov Ljudske univerze Šentjur ter Ljudske univerze Murska Sobota, ki so bili vključeni v pilotno uvajanje ekspertnih zunanjih evalvacij. Na delavnici smo razpravljali o izkušnjah ekspertnih zunanjih evalvatoric in sodelujočih izobraževalnih organizacijah v procesu ekspertne zunanje evalvacije ter oblikovali skupne zaključke za dograditev koncepta ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih. Skupno delo smo zaključili s sladkimi dobrotami in z upanjem na nadaljnje uspešno sodelovanje v letu 2013.

Vtisi predstavnikov obeh izobraževalnih organizacij:
Samoocena je bila zelo zahtevna za pripraviti, vzela je tudi veliko časa. A kljub temu je bil pripomoček zelo dobro vodilo, da smo skupaj s sodelavci lahko gradivo pripravili.
Čeprav je bilo zahtevno, ne bi na tej poti nič zamenjali.
Pripomoček je bil v veliko pomoč, je spomnil na to, kaj je še smiselno dodati, izpostaviti v samooceni.
Je včasih kdaj tanka meja med lepotnimi popravki in tem, da želiš prikazati, kako delaš dobro. Želiš pokazati pravo sliko in včasih dokazov ni.
Obisk je bil izpeljan profesionalno, po načrtu, brez nepotrebnih zapletov.

Vtisi ekspertnih zunanjih evalvatoric o pilotnih ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2012:
Število evalvatoric v skupini je bilo optimalno, pozitivno je, da nas je več, saj so tudi argumenti, do katerih pridemo, bolj prepričljivi.
Izbor področij je bil primeren, bolje manj področij in se tista spoznajo bolje oz. bolj poglobljeno.
Obisk je za pridobivanje natančnejše slike o organizaciji zelo pomemben. Obisk je namreč pripomogel k uskladitvi med ekspertnimi zunanjimi evalvatoricami.
10. decembra 2013 smo izpeljali drugo evalvacijsko srečanje s sodelujočimi ekspertnimi zunanjimi evalvatoricami in predstavniki organizacij Srednje zdravstvene šole Celje, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana ter Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto.
 
Nekaj povratnih informacij predstavnikov sodelujočih organizacij:
Ko smo izvedeli roke, smo se mogoče časa ustrašili, saj je bilo predvideno čez počitnice. Ampak se zavedamo, da je čas vedno problem in je vedno kaj.
Vodilo je pripravljeno zelo konkretno, je res dobro vodilo, saj s sodelavko nisva imeli nobenih težav pri pripravi samoocene. Sva pa v pripravo vključevali tudi sodelavce.
Pozitivno je bilo, da smo ob pripravi videli vsebinsko, kaj vse imamo. Bila je pozitivna izkušnja, da smo se sodelavci boljše spoznali med sabo, smo spoznali, kaj vse počnemo.
Mi smo obiskovali usposabljanja za POKI in so nam vedno govorili: »ti delaš kakovost«. Dodala pa bi še, da lahko imaš 5 listin, a če človek ne začuti kakovosti, potem to ni ok.
Ko smo se odločili, da ne gremo v SIQ, smo se mi usmerili v kakovost. Šele takrat, ko smo začutili razbremenjenost, smo se začeli ukvarjati s kakovostjo, izboljšavami. Problem je, da je projektov zelo veliko, vsi nacionalni zavodi razvili svoj sistem, šole pa moramo znati selekcionirati. Če bi želeli vse vzeti od vseh, bi se nam zmešalo. Zato smo pri teh stvareh racionalni – v vaši ekspertni zunanji evalvaciji smo videli eno normalno količino zahtev, vse je bilo razumljivo. Prepričana sem tudi, da bodo iz priporočil v poročilu nastale izboljšave.

Povratne informacije ekspertnih zunanjih evalvatoric:
Ekspertna zunanja evalvacija je pristop, ki organizaciji pokaže, jo spomni, kaj še sodi v notranji sistem kakovosti. Država bi diktirala, da organizacija mora skrbeti za kakovost, ne pa, kako.
Jaz vedno hvalim ACS in tudi tokrat ga bom. Projekt se mi zdi, da je potreben, pomembno, da se izpostavi: strokovnost, sistematičnost, dogovarjanje, usklajevanje (dopisovanje, popravljanje – to je dolgotrajno). Pisati oceno je velika odgovornost!
Se strinjam– podpora z ACS je res dobra! Mi je bilo pa letos lažje kot lani.
Tudi sama sem opazila vpliv »kilometrine«. Hkrati pa ta vloga zahteva res veliko truda. Še posebej velik zalogaj je zato, ker teče hkrati v več organizacijah.
Na ACS je podpora res maksimalna. Če primerjam z drugimi je tukaj vse v detajle dodelano, začrtano, metodologija jasno pripravljena, si voden in si v varnih mejah. Prav tako zelo izstopa vloga koordinatorja, njegova podpora je zelo dobra.
Tudi konec leta 2014, natančneje 11. decembra 2014, smo izpeljali tokrat že tretje evalvacijsko srečanje s sodelujočimi ekspertnimi zunanjimi evalvatoricami in predstavniki organizacij Zasavske ljudske univerze Trbovlje, Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj ter Centra za dopisno izobraževanje Univerzum. Tudi letos smo potrdili prav vse, kar smo bili ugotovili že lani in predlani, dodamo pa lahko še:
Vsi razpisi so ob nepravem času.
Veliko informacij smo dobili že od prej vključenih, imeli so dobre izkušnje, vedeli smo kaj in koliko dela nas čaka. Dobili smo jasna navodila in težav ni bilo.
Naša motivacija je bila povratna informacija evalvatoric – kje smo dobri in kje so še možnosti za izboljšave. O vsem smo bili dobro obveščeni, oviralo pa nas je vprašanje, ali bomo to sploh zmogli, ker je veliko dela z zbiranjem dokazil nam samoumevnih stvari. Druge organizacije se za EZE verjetno ne odločajo zaradi pomanjkanja časa. Ker je za nami uspešno izpeljana ekspertna zunanja evalvacija upamo, da bo enkrat v prihodnje to neko merilo kakovosti tudi pri kakem od razpisov in bomo v prednosti pred drugimi organizacijami.
Tudi konec leta 2015, natančneje 16. decembra 2015, smo izpeljali evalvacijsko srečanje s sodelujočimi ekspertnimi zunanjimi evalvatoricami in predstavnicami letos sodelujočih organizacij Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, Invela, Inkubatorja za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, ter Ljudske univerze zavoda za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica. Tudi letos smo potrdili vse, kar smo ugotovljali že prejšnja leta, dodamo pa lahko še novosti s področja uvedbe spletne aplikacije za oddajo samoocene in novosti pri uvedbi novega vsebinskega področja:
 • Dokumentacijo so namesto v fizični obliki evalvatorji pregledovali v e-aplikaciji, prav tako pa so organizacije letos prvič samoocene oddale v elektronski in ne več v fizični obliki. Odzivi evalvatoric: Od začetka je šlo malce težje, potem ko se navadiš, je pa veliko boljše kot fascikli, tudi iz psihološkega vidika. Predstavnice sodelujočih organizacij pa so bile enotnega mnenja, da si evalvacij si ne znajo predstavljati brez te aplikacije, vse je strukturirano in vodeno, sploh si ne znajo predstavljati, kako je to še lani vse potekalo v fizični obliki. Navedle so nekaj primerov, kako bi lahko še izboljšali izkušnjo z delom v spletni aplikaciji, kar bomo skušali omogočiti organizacijam v naslednjem postopku v letu 2016.
 • Novost je bilo tudi novo vsebinsko področje razvojne naravnanosti organizacije, ki izobražuje odrasle. Prediskutirali smo razumevanje posameznih meril in kako so se izkazala v praksi – če je navkljub razlagi in navodilom prišlo do napačnega razumevanja le-teh. Pri nekaterih smo ugotovili, da bo potrebna še dodatna razlaga z več primeri iz prakse, s katerimi lahko organizacija dokaže doseganje katerega od meril. Težav z vpeljavo novega vsebinskega področja ni bilo, še več, zaradi aktualnosti le-tega so ga organizacije sprejele še z večjim zanimanjem.

Utrinki iz evalvacij

Utrinki iz ekspertnih zunanjih evalvacij prikazujejo potek evalvacij v posameznem letu. Prikazani so kronološko, da je mogoče razbrati posamezne dejavnosti, kako si v določenem letu sledijo.
V marcu 2016 smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo organizacijam, ki izobražujejo odrasle za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih. Rok za prijavo se je iztekel 22. marca.  V letu 2016 sta v ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelovali dve organizaciji, ki izobražujeta odrasle: V okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih smo 23. maja 2016 izvedli izobraževalno-informativno srečanje organizacij, ki so bile izbrane na javnem povabilu in so v tem letu sodelovale v projektu. Srečanje je bilo namenjeno predstavnikom izbranih organizacij. Predstavili smo jim koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter časovni potek izvedbe projekta. Poudarek srečanja je bil na pregledu vodila za pripravo samoocene organizacije, ki izobražuje odrasle ter lani razvite in letos nadgrajene aplikacije za pripravo le-te.

Ekspertne zunanje evalvacije so obravnavale področje Notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti kot obvezno področje, organizacije pa so izbirale tudi med dvema izbirnima področjema; izbirno področje 1: Podpora udeležencem pri izobraževanju in izbirno področje 2: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle.
 

V začetku septembra smo izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice,  ki so v oktobru izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v sodelujočih organizacijah. Na spopolnjevanju smo obravnavali letošnje novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih. Na tokratnem spopolnjevanju je bil poudarek na delavničnem delu na praktičnih primerih do sedaj priloženih dokazil področij notranjega sistema kakovosti, podpore udeležencem pri izobraževanju ter razvojne naravnanosti organizacije, ki izobražuje odrasle.
 

Obe organizaciji, ki izobražujeta odrasle sta v poletnem času pripravili samooceno. Namen obiska skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric je bil potrditi pravilno razumevanje pripravljene samoocene na področjih notranjega sistema kakovosti in izbirnega področja podpore udeležencem pri izobraževanju ali razvojne usmerjenosti organizacije. V pogovorih z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in udeleženci so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so si razjasnile morebitne dileme in utemeljitve, ki jih je organizacija vključila v samooceno. Obisk je trajal cel dan in je bil pomemben za objektivnejšo zunanjo presojo kakovosti.

Obiska so skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljale na Ljudski univerzi Kranj, Centru za izobraževanje in kulturo 12. oktobra in na Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana 13. oktobra. Po obisku so ekspertne zunanje evalvatorice pripravile in uskladile končna poročila o ekspertnih zunanjih evalvacijah za posamezno sodelujočo organizacijo.

V sredo, 14. decembra, smo izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah. Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavnicami presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2016.
 
Potrdila o izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju oz. razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle, sta letos prejeli
 • Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo in
 • Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana.
   
V marcu 2015 smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo izobraževalnim organizacijam za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih. Rok za prijavo se je iztekel 26. marca. V letu 2015 so v ekspertni zunanji evalvaciji sodelovale tri izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle:
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje
 • Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
V okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih smo 13. maja 2015 izvedli izobraževalno-informativno srečanje izobraževalnih organizacij, ki so bile izbrane na javnem povabilu in so v letu 2015 sodelovale v projektu. Srečanje je bilo namenjeno predstavnikom izbranih organizacij. Predstavili smo koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti, ki bodo predmet letošnje zunanje evalvacije ter letošnji časovni potek izvedbe projekta. Poudarek srečanja je bil na pregledu vodila za pripravo samoocene izobraževalne organizacije in novo razvite aplikacije za pripravo le-te, sodelujoči pa so se preizkusili tudi v krajši praktični delavnici.

Ekspertne zunanje evalvacije so obravnavale področje Notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti kot obvezno področje, organizacije pa so izbirale tudi med dvema izbirnima področjema; področje 1: Podpora udeležencem pri izobraževanju in področje 2: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle.

V začetku septembra smo izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice, ki so v oktobru izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v organizacijah, ki so se prijavile na letošnji razpis. Na spopolnjevanju smo obravnavali letošnje novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih in se vsebinsko na konkretnih primerih seznanili s prenovljenimi merili in kazalniki dosedanjih področij notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem pri izobraževanju. Temeljito smo obravnavali tudi letos novo razvito izbirno področje evalvacije, in sicer področje razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle.

Na tokratnem spopolnjevanju je bil poudarek tudi na pregledu samoocene organizacije v novo razviti aplikaciji za pripravo le-te, sodelujoče pa so se preizkusile tudi v krajši praktični delavnici pri uporabi le-te za evalviranje. Evalvatorice se v mesecu septembru intenzivno pripravljajo na oktobrske obiske organizacij, ki so letos sprejele izziv in bo pri njih izpeljana ekspertna zunanja evalvacija: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,  INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje in Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.
 

13. in 15. oktobra 2015 smo izpeljali obiske v treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle, ki so v poletnem času pripravile samooceno. Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje pripravljene samoocene na področjih notranjega sistema kakovosti in izbirnega področja podpore udeležencem pri izobraževanju ali razvojne usmerjenosti organizacije. V pogovorih z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in drugimi subjekti so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so lahko razjasnile morebitne dileme in utemeljitve, ki jih je organizacija vključila v samooceno. Obisk je trajal cel dan in je bil pomemben za objektivnejšo zunanjo presojo kakovosti.

Obiske so skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljale na INVEL-u Inkubatorju za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje 13. oktobra, na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje 15. oktobra, na Ljudski univerzi zavodu za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica 15. oktobra.
 
Po obisku so ekspertne zunanje evalvatorice pripravile končna poročila o ekspertni zunanji evalvaciji v posamezni organizaciji, ki izobražuje odrasle.
 
V sredo, 16. decembra 2015, smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2015, na kateri smo skupaj z evalvatoricami in predstavnicami presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije.

Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2015.

Potrdila o izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju oz. razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle, so prejele:
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
 • INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje,
 • Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.
 
V aprilu 2014 smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo izobraževalnim organizacijam za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih. Rok za prijavo se je iztekel 24. aprila 2014. V letu 2014 so v ekspertni zunanji evalvaciji sodelovale tri izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle:
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
 • Zasavska ljudska univerza Trbovlje,
 • Center za dopisno izobraževanje Univerzum.
Prvo srečanje za izobraževalne organizacije smo izvedli 22. maja 2014, kjer smo se pogovorili o izhodiščih, namenu in poteku ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavali smo obe področji kakovosti in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije. Tudi letos so ekspertne zunanje evalvacije obravnavale dve področji kakovosti, in sicer notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti ter podporo udeležencem pri izobraževanju. Posebno pozornost smo namenili vodilu za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizacije so samoocene kakovosti pripravile do avgusta 2014. V jeseni smo izvedli dodatno spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice, nato pa je sledila sama izvedba ekspertnih zunanjih evalvacij.
 
 

 
4. septembra 2014 smo izvedli spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice,  ki so v letu 2014 v sodelovanju z ACS izpeljale ekspertne zunanje evalvacije na treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Na spopolnjevanju smo obravnavali novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih, se vsebinsko s pregledom vseh meril in kazalnikov pripravili na ekspertne zunanje evalvacije v letu 2014, na primerih razpravljali o primernem odzivu evalvatorjev ter podpisali etični kodeks ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Spopolnjevanje je bilo namenjeno tudi dogovorom o letošnji izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij na izbranih organizacijah.
 

8. in 10. oktobra 2014 smo v sklopu projekta Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali obiske v treh organizacijah izobraževanja odraslih, ki so v poletnem času pripravile samooceno. Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje pripravljene samoocene na področju notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem pri izobraževanju. V pogovorih z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in drugimi subjekti so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so lahko razjasnile dileme in utemeljitve, ki jih je izobraževalna organizacija vključila v samooceno. Obisk je trajal cel dan in je bil pomemben za objektivnejšo zunanjo presojo kakovosti.

Obiske so skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljale na Centru za dopisno izobraževanje Univerzum 8. oktobra, na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj 8. oktobra ter na Zasavski ljudski univerzi Trbovlje 10. oktobra.

Po obisku so ekspertne zunanje evalvatorice pripravile končna poročila o ekspertni zunanji evalvaciji v posamezni izobraževalni organizaciji.
 
V četrtek, 11. decembra 2014, smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2014.
 
Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavniki presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2014.

Potrdila o izpeljanih espertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju so v tem letu prejele:
 • Zasavska ljudska univerza Trbovlje,
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
 • Center za dopisno izobraževanje Univerzum.                                                  
V ponedeljek, 18. marca 2013, smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo izobraževalnim organizacijam za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih. Rok za prijavo se je iztekel v sredo, 17. aprila 2013, prejeli smo pet prijav, ki so prispele pravočasno. Med temi smo izbrali tri izobraževalne organizacije, ki so najbolje izpolnjevale zahtevane kriterije:
 • Srednja zdravstvena šola Celje,
 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
 • Razvojni izobraževalni center Novo mesto.
Prvo srečanje za ravnatelje/direktorje in koordinatorje ekspertne zunanje evalvacije iz izbranih izobraževalnih organizacij smo izvedli v sredo, 22. maja 2013. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi ekspertne zunanje evalvacije, področij in meril kakovosti, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter časovnici projekta. Obravnavali bomo tudi vodilo za pripravo samoocene izobraževalne organizacije.

V četrtek, 26. septembra 2013, smo za ekspertne zunanje evalvatorice, ki so se za vlogo evalvatoric usposobile v letu 2012 in izkušnjo pridobile v lanski pilotni izvedbi, pripravili spopolnjevanje. Na njem smo obravnavali novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih, na realnih, a zapletenih primerih razpravljali o primernem odzivu v posameznih fazah izpeljave evalvacij, obravnavali zasnovo etičnega kodeksa ekspertnih zunanjih evalvatorjev in skupaj razmišljali, kakšno vlogo naj ima potrdilo o opravljeni ekspertni zunanji evalvaciji za organizacijo. Spopolnjevanje je bilo namenjeno tudi dogovorom o izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij v letu 2013.

V torek, 22. oktobra 2013, sta skupini ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljali obiska v Srednji zdravstveni šoli Celje in v Razvojnem izobraževalnem centru Novo mesto.
 

 


V četrtek, 24. oktobra 2013, je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljala obisk na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.
 

Po obiskih so ekspertne zunanje evalvatorice pripravile poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji.
 
V torek, 10. decembra 2013, smo letošnje aktivnosti zaključili z evalvacijsko delavnico vseh sodelujočih ekspertnih zunanjih evalvatoric in predstavnikov organizacij. Na delavnici smo razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije, organizacije so prejele tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih.
 
 

V juniju smo pripravili 1. srečanje za izobraževalne organizacije, kjer smo jih seznanili s konceptom, področji in merili ter celotnim postopkom izpeljave ekspertne zunanje evalvacije.

V septembru smo pripravili usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, na katerem so se udeleženke seznanile s konceptom ekspertne zunanje evalvacije ter spoznale področji in merila, ki so predmet zunanje evalvacije v letu 2012. Na praktičnem primeru so opravile pregled in ovrednotenje samoocene izmišljene izobraževalne organizacije ter pripravile primerna vprašanja za razgovore na obisku izobraževalne organizacije. Seznanile so se s pripravo in izpeljavo obiska v izobraževalni organizaciji ter s pomočjo igre vlog tudi le-tega zaigrale. Ob zaključku srečanja so udeleženke dobile še napotke za pripravo končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji.
 

Andragoški center Slovenije je za izpeljavo pilotnih zunanjih evalvacij pripravil potrebne instrumente, dokumente in usmeritve. Ekspertne zunanje evalvacije je šest ekspertnih zunanjih evalvatoric s sodelavkami ACS-a izpeljalo na dveh izobraževalnih organizacijah od oktobra do decembra 2012. Ekspertne zunanje evalvatorice so 25. oktobra 2012 izpeljale obiska na Ljudski univerzi Šentjur in Ljudski univerzi Murska Sobota.
 

14. decembra 2012 smo izvedli evalvacijsko delavnico vseh sodelujočih ekspertnih zunanjih evalvatoric in predstavnikov Ljudske univerze Šentjur ter Ljudske univerze Murska Sobota, ki so bili v letu 2012 vključeni v pilotno uvajanje ekspertnih zunanjih evalvacij. Na delavnici smo razpravljali o izkušnjah ekspertnih zunanjih evalvatoric in sodelujočih izobraževalnih organizacijah v procesu ekspertne zunanje evalvacije ter oblikovali skupne zaključke za dograditev koncepta ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih. Skupno delo smo zaključili s sladkimi dobrotami in z upanjem na nadaljnje uspešno sodelovanje v letu 2013.