Zeleni znak kakovosti

Splošni podatki

Časovni okvir 2004 – še poteka 
Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Oseba za stik Jasmina Orešnik Cunja, vodja naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih
T: 01 5842 596
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

Namen in cilji

Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Namenjen je motiviranju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov za načrtnost in sistematičnost pri presojanju in razvijanju kakovosti lastnega dela. 

S podeljevanjem znaka organizacijam, ki izobražujejo odrasle, pomagamo pri izgradnji, ohranjanju in razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti. Znak ACS podeljuje od leta 2004.Temeljni cilji, ki smo si jih zastavili v projektu, so:
 • razviti zunanjo spodbudo za sistematično delo pri razvoju notranjih sistemov kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle,
 • spodbuditi izobraževalne organizacije, da delo pri presojanju in razvijanju kakovosti ne ostaja zgolj na ravni projektov, pač pa postane del njihove redne dejavnosti,
 • razviti kazalnike in merila, s pomočjo katerih bo mogoče strokovno in pregledno oceniti, ali je delo izobraževalnih organizacij pri presojanju in razvijanju kakovosti sistematično in načrtno ter kontinuirano,
 • organizacijam, ki sodelujejo v postopkih za Zeleni znak kakovosti, posredovati kakovostno vsebinsko povratno informacijo o tem, kako je razvit njen notranji sistem kakovosti,
 • prispevati k udejanjanju pravice javnosti do obveščenosti, katere so tiste organizacije za izobraževanje odraslih, ki imajo vpeljane sistematične načine za presojanje in razvijanje kakovosti lastnega dela,
 • promovirati izobraževalne organizacije za odrasle, ki sistematično in načrtno skrbijo za presojanje in razvijanje kakovosti lastnega dela.

Opis

Trenutno znak uporablja 37 organizacij, ki izobražujejo odrasle, in sicer:
 • 2 srednji šoli,
 • 2 šolska centra,
 • 27 ljudskih univerz ter
 • 6 zasebnih izobraževalnih organizacij.
Slika: Grafični prikaz porazdelitve organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti, po Sloveniji

Pregled uporabnikov Zelenega znaka kakovosti je objavljen tukaj.

Pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti si pridobi organizacija, ki z vlogo in dokazili dokaže, da dosega opredeljene standarde in merila kakovosti. Te opredeljuje Pravilnik o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Organizacija po prvi pridobitvi znaka podpiše Pravila uporabe znaka ter se s tem zaveže, da jih bo spoštovala.

Organizacije lahko znak uporabljajo na spletnih straneh, v dopisih, ponudbah, informativnem in promocijskem gradivu, splošnih dokumentih organizacije, pri oglaševanju, na tablah, oglasnih deskah ipd. Zeleni znak kakovosti se uporablja le v povezavi z izobraževanjem odraslih v organizaciji.

Organizacija mora za ohranitev znaka vsake tri leta znova dokazati, da sistematično izpeljuje procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije.

Organizacije, ki izpolnjujejo vsa zahtevana merila za pridobitev ali podaljšanje pravice do znaka, prejmejo potrdilo Andragoškega centra Slovenije o podeljeni pravici do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Organizacija, ki ji je potekla pravica do uporabe znaka ali organizacija, ki želi prvič pridobiti pravico, lahko ACS zaprosi za znak. Vlogo za znak organizacije oddajo enkrat v letu s pomočjo posebne spletne aplikacije, za uporabo katere predstavniki organizacij predhodno ustrezno usposobijo.
Andragoški center Slovenije v projektu izvaja naslednje aktivnosti:
 • enkrat letno objavi javno povabilo izobraževalnim organizacijam za oddajo vloge za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti,
 • nudi vsebinsko in tehnično podporo ter svetovanje izobraževalnim organizacijam pri pripravi in oddaji vloge,
 • razvija in dopolnjuje kazalnike in merila kakovosti, s pomočjo katerih se vrednotijo aktivnosti in dosežki izobraževalnih organizacij, potrebni za pridobitev Zelenega znaka kakovosti,
 • oblikuje Komisijo za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti (krajše: Komisija za Zeleni znak kakovosti),
 • komisija za Zeleni znak kakovosti ovrednoti prispele vloge in sprejme odločitev o tem, ali se izobraževalni organizaciji podeli ali podaljša pravica do Zelenega znaka kakovosti,
 • vzdržuje in posodablja spletni register nosilcev Zelenega znaka kakovosti, 
 • praviloma pred vsakim postopkom organizira izobraževalno srečanje za organizacije, ki se jim ta pravica izteka, pa tudi za organizacije, ki bi si znak želele pridobiti na novo.
 

Standardi in merila za pridobitev znaka

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti, ki velja od 15. 12. 2020, si lahko pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti pridobi organizacija, ki izobražuje odrasle, če dokaže, da dosega opredeljene standarde kakovosti.

Organizacija mora dokazati, da:
ima notranje procese kakovosti izobraževanja odraslih umeščene v temeljne strateške dokumente,
obravnava vprašanja kakovosti izobraževanja odraslih na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti izobraževanja odraslih,
spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti izobraževanja odraslih,
v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih,
v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti izobraževanja odraslih. 

Doseganje standardov kakovosti se presoja s pomočjo meril za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki so priloga Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti.
 
Merila so ovrednotena s točkami. Da se organizaciji podeli ali podaljša pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti, mora dokazati, da dosega vse standarde kakovosti, med merili, ki opredeljujejo standarde, pa vsaj 10 obveznih točk od skupaj 18 možnih točk.

Razvojni mejniki

Zeleni znak kakovosti se je razvil z naslednjimi koraki:
2023
V letu 2023 je veljavnost pravice do uporabe znaka potekla 18 organizacijam, od katerih jih je 17 oddalo vlogo za podaljšanje oz. pridobitev znaka. 16 organizacijam smo izdali sklep o ponovni podelitvi znaka, ena organizacija ni izpolnjevala vseh obveznih standardov. Tako ima v letu 2023 pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti skupaj 37 organizacij, ki izobražujejo odrasle. 
2022
V letu 2022 je Zeleni znak kakovosti uporabljalo 39 organizacij, ki izobražujejo odrasle: 29 ljudskih univerz, 6 zasebnih organizacij, 2 srednji šoli in 2 šolska centra. V postopku za znak smo pravico podaljšali trem organizacijam, dve sta si jo pridobili ponovno, ena organizacija pa je prvič postala nosilka znaka. 
2021
Komisija za ZZK je v letu 2021 zeleni znak kakovosti podelila vsem 15 organizacijam, ki so oddale vlogo. Od teh si je ena organizacija znak pridobila na novo, druge so ga uspešno podaljšale. Pravico do znaka je v 2021 skupaj imelo 36 organizacij, ki izobražujejo odrasle. 
2020
Pravico smo podaljšali 17 organizacijam, ena organizacija pa si je pravico do uporabe znaka pridobila na novo. Zeleni znak kakovosti je uporabljalo skupaj 38 organizacij.
15. 12. 2020 je v veljavo stopil znova prenovljeni Pravilnik o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti. 
2019
Izdali smo 3 sklepe o podaljšanju oz. pridobitvi pravice ter en sklep o prenehanju pravice do uporabe znaka zaradi nedoseganja obveznih standardov. Po končanem postopku v letu 2019 ima pravico do uporabe znaka skupaj 38 organizacij. 
2018
Izdali smo 17 sklepov o podaljšanju oz. pridobitvi pravice do uporabe znaka za obdobje naslednjih treh let in dva sklepa o prenehanju pravice do uporabe znaka, ker organizaciji nista dosegli vseh opredeljenih standardov kakovosti. Skupaj je v 2018 znak uporabljalo 35 organizacij, ki izobražujejo odrasle.
2017
Izpeljava prvega postopka za podeljevanje in podaljševanje Zelenega znaka kakovosti po novem Pravilniku. Pravica do uporabe znaka se odslej podeljuje za obdobje treh let.
2016
Prenova Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Pravilnik je začel veljati 1. 10. 2016.
2015–2016
Prenova kazalnikov in meril za znak, ki omogočajo strokovno in pregledno zunanjo oceno, ali je delo izobraževalnih organizacij pri presojanju in razvijanju kakovosti sistematično in načrtno ter kontinuirano.
2013
Analiza podatkov, pridobljenih z anketiranjem izvajalcev, je uporabljena pri pripravi strokovnih izhodiščih za nadaljnji razvoj spodbude Zeleni znak kakovosti.
2012
Anketiranje nosilcev znaka o pomenu in vlogi Zelenega znaka kakovosti za organizacijo, ki izobražuje odrasle. V spletnem anketiranju je sodelovalo 35 organizacij.
2006
Prvi postopek za podaljševanje pravice do uporabe znaka. Pravica se v primeru izpolnjevanja kriterijev podaljša za obdobje dveh let.
2004
Začetek podeljevanja znaka. Znak so prejele organizacije za izobraževanje odraslih, ki so bile vključene v projekt POKI (v času trajanja sodelovanja v projektu in še eno leto po zaključku).
2003–2004
Razvoj spodbude Zeleni znak kakovosti – prva spodbuda ACS za organizacije, ki izobražujejo odrasle, za vlaganje v kakovost.

Ključni dosežki

V projektu smo doslej dosegli naslednje ključne dosežke:
 • razvita zunanja strokovna spodbuda Zeleni znak kakovosti, ki nagrajuje izobraževalne organizacije za sistematično delo pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih;
 • razvita infrastrukturna in svetovalna podpora za izobraževalne organizacije, ki se potegujejo za pridobitev Zelenega znaka kakovosti;
 • konstantno oz. naraščajoče število izobraževalnih organizacij, ki s pridobitvijo oz. podaljšanjem pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, dokazujejo da načrtno in sistematično skrbijo za kakovost lastnega dela.
 
 
Kaj organizacijam predstavlja največjo prednost tega, da so imeli ali še imajo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti?
Spodnja mnenja smo pridobili s pomočjo anketiranja nosilcev znaka v letu 2013. 
 
»Največja prednost je to, da se bolj sistematično lotevamo razvoja določenega področja. Druga prednost pa je ta, da smo z znakom bolj prepoznavni med potencialnimi udeleženci - delo, ki ga vlagamo v spremljanje in zagotavljanje kakovosti, je na ta način bolj prepoznavno.«
»Znak nam pomeni veliko: je potrditev, da delamo dobro na področju sistematičnega dela za kakovost v organizaciji; odpira nam možnosti za naprej; je dobra referenca pri prijavah na razpise; skupna vpetost v kakovost ozavešča kolektiv - zaposlene in zunanje sodelavce - o skupnih vrednotah, viziji; je pobuda za marsikatero akcijo, ki je drugače ne bi izvedli; prinesel je nova znanja v kolektiv.«
»Podaljšanje pravice nas spodbuja k sprotnemu delu na področju kakovosti.«
»Z uporabo Zelenega znaka ozaveščamo pomen sistematične skrbi za kakovost, ki se ob nenehnem preverjanju in dokazovanju doseganja standardov zagotovo veča. Hkrati pa daje uporabnikom informacijo o tem, da dosegamo stroge kriterije za pravico do uporabe tega znaka.«
»Pot kakovosti je kar trnova z vidika vodenja in razvoja organizacije, vendar se dolgoročno obrestuje. Na tej poti potrebujemo strokovno vodenje in podporo ACS.«
»Zadovoljni smo, ker ga imamo že kar nekaj let in vedno bolj se zavedamo njegove vrednosti.«

Trenutne aktivnosti

AKTUALNO JANUAR 2024
JAVNO POVABILO: Izpeljava postopka za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti POKI v letu 2024


Organizacije, ki izvajate izobraževanje odraslih in bi želele podaljšati ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, OBVEŠČAMOda bomo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI tudi v letu 2024 izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe znaka.

Organizacija, ki v tekočem letu želi oddati vlogo za Zeleni znak kakovosti, mora o tem predhodno obvestiti ACS. Na tej podlagi ACS posamezni organizaciji omogoči dostop do spletne aplikacije za oddajo vloge oz. ji vključi možnost vnosa vloge in dokazil.

Razpis za postopek bo v skladu s 
Pravilnikom objavljen v januarskih e-Novičkah, na spletni strani ACS, na spletni strani Kakovost izobraževanja odraslih, na FB strani ACS. Izvajalce, ki izvajajo javno izobraževanje odraslih, bomo o razpisu obvestili tudi po e-pošti.

31. marca 2024 se veljavna pravica do uporabe znaka izteka 15 organizacijam, ki izobražujejo odrasle. Organizacije morajo po izteku pravice do uporabe znaka (to je vsaka tri leta) znova dokazati, da sistematično izpeljujejo procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije. 

Organizacije, ki se boste odločile, da boste v letu 2024 oddale vlogo za podaljšanje ali pridobitev znaka, nam svojo namero o oddaji vloge sporočite do ponedeljka, 20. januarja 2024, na e-naslov 
jasmina.oresnik.cunja@acs.si. 

Vse dodatne informacije lahko dobite pri Jasmini Orešnik Cunja (telefon: 01 5842 596, elektronska pošta:
jasmina.oresnik.cunja@acs.si).

Oddaja vlog za podaljšanje ali pridobitev Zelenega znaka kakovosti v 2024
Na podlagi sporočenih namer bo ACS organizacijam omogočil dostop do aplikacije, ki je namenjena pripravi in oddaji vlog ter dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK.
Obdobje, v katerem boste organizacije v spletni aplikaciji ZZK lahko pripravile in podkrepile vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril ter jo po spletu tudi oddale, bo trajalo od četrtka, 1. februarja 2024 do petka, 15. marca 2024. Zadnji rok za oddajo vloge je petek, 15. marec 2024.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pravilnik in merila za pridobitev Zelenega znaka kakovosti

Kot opredeljuje 6. člen Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, mora organizacija za pridobitev znaka na ACS vložiti pisno vlogo in ustrezna dokazila. Pravico do uporabe znaka pridobi organizacija, ki dosega vseh osem opredeljenih standardov kakovosti:
 
 1. ima notranje procese kakovosti IO umeščene v temeljne strateške dokumente,
 2. obravnava vprašanja kakovosti IO na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
 3. ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
 4. uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti IO,
 5. spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti IO,
 6. v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
 7. v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti IO,
 8. v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti IO.

Slika: Krog kakovosti zunanje spodbude ACS Zeleni znak kakovosti POKI
Doseganje standardov kakovosti se presoja s pomočjo Meril za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK, ki so priloga Pravilnika. Organizacija mora dokazati, da dosega vse standarde kakovosti. Med merili, ki opredeljujejo standarde, mora doseči vsaj 10 od skupno 18 možnih točk.

Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti prejete vloge pregleda in ovrednoti doseganje meril v skladu s
Pravilnikom, opredeljenimi standardi ter merili za podeljevanje znaka

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Trenutno Zeleni znak kakovosti skupaj uporablja 37 organizacij, ki izobražujejo odrasle:
 • 27 ljudskih univerz,
 • 6 zasebnih izobraževalnih organizacij,
 • 2 srednji šoli in
 • 2 šolska centra.
Pregled nosilcev Zelenega znaka kakovosti je objavljen na spletni strani https://kakovost.acs.si/pregled-zzk-uporabnikov.  To je mreža organizacij, ki s pomočjo te zunanje spodbude ACS načrtno in sistematično skrbijo za kakovost izobraževanja odraslih v svoji organizaciji.

Dodatne informacije dobite pri Jasmini Orešnik Cunja, vodji naloge Zeleni znak kakovosti – zunanja presoja notranjih sistemov kakovosti izvajalcev (telefon: 01 5842 596,
jasmina.oresnik.cunja@acs.si).
 
2023: Zaključen postopek za podaljšanje oz. pridobitev znaka v 2023; izpeljano izobraževalno srečanje za znak v decembru

V januarju 2023 smo organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih, povabili k oddaji namere za oddajo vloge za znak. Razpis za postopek je bil v skladu s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti objavljen v e-Novičkah, na spletni strani ACS, na spletni strani Kakovost izobraževanja odraslih, na FB strani ACS. Izvajalce, ki izvajajo javno izobraževanje odraslih, smo o razpisu obvestili tudi po e-pošti.

V letu 2023 je veljavnost pravice do uporabe znaka potekla 18 organizacijam, ki izobražujejo odrasle, od katerih jih je 17 oddalo vlogo za podaljšanje oz. pridobitev znaka. Obdobje, v katerem so organizacije v spletni aplikaciji ZZK lahko pripravile in oddale vlogo in jo podkrepile z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril, je trajalo od 1. februarja 2023 do 17. marca 2023. 

Presoja in ovrednotenje vlog v letu 2023
 • 16 organizacijam smo izdali sklep o podaljšanju pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2026.
 • Ena organizacija ni izpolnjevala vseh obveznih standardov, zato bo vlogo ponovno lahko oddala v letu 2024.
 • Tekom postopka je 5 organizacij moralo oddati tudi dopolnitev vloge z dodatnimi pojasnili in dokazili.
 • Skupaj smo izdali 23 sklepov (od tega smo en sklep o prenehanju veljavnosti pravice izdali na podlagi neoddane vloge za podaljšanje pravice v letošnjem postopku); prvi sklep je bil izdan 24. 3. 2023, zadnji sklep je bil izdan 13. 6. 2023. 
 • Skupaj smo oblikovali 22 točkovalnikov s povratnimi informacijami za organizacije. (Točkovalnik zajema pregled doseganja posameznih standardov (dosežene točke). Vsebuje tudi vsebinsko obrazložitev ovrednotenja posameznega merila. Ob koncu dokumenta je zapisan splošni komentar Komisije.) 
 • Skupaj je bilo v letu 2023 izdanih 16 potrdil o podeljeni pravici do uporabe Zelenega znaka kakovosti za naslednja tri leta. 
 • Komisija ACS za podeljevanje znaka se je v letu 2023 sestala na 22 sestankih, pred tem so članice Komisije posamezne vloge organizacij individualno ovrednotile v spletni aplikaciji. Vse sestanke smo izpeljali na daljavo, s pomočjo orodja Teams, in s pomočjo spletne aplikacije, v kateri poteka delo za presojo in ovrednotenje vlog organizacij. Na sestankih smo članice Komisije skupaj obravnavale in presojale doseganje posameznih meril in standardov, sprejele končne odločitve glede doseganja meril in standardov ter oblikovale skupne zapise povratnih informacij organizacijam. 
 • Postopek seje zaključil 13. junija 2023 z izdajo zadnjega sklepa v letu 2023 o podelitvi znaka za prihodnja tri leta. 
V letu 2023 je Zeleni znak kakovosti uporabljalo skupaj 37 organizacij, ki izobražujejo odrasle: 27 ljudskih univerz, 6 zasebnih izobraževalnih organizacij, 2 srednji šoli in 2 šolska centra.

Decembrsko izobraževalno srečanje
6. decembra 2023 smo se na daljavo srečali s predstavniki organizacij, ki v letu 2024 želijo pridobiti ali podaljšati pravico do uporabe ZZK. Udeleženci so bili deležni celovitega pregleda postopka in meril za pridobitev ali podaljšanje pravice do uporabe znaka. Predstavili smo jim podrobno časovnico postopka za leto 2024, ki jo morajo organizacije upoštevati. Ena od ključnih točk srečanja je bila osvežitev informacij in priporočil, povezanih s standardi in merili, ki so temelj za pridobitev ali podaljšanje pravice do uporabe znaka. V želji po nenehnem izboljševanju smo na srečanju podali dodatna strokovna priporočila, ki izhajajo iz preteklih izkušenj s postopki za pridobivanje/podaljševanje znaka. Dodano vrednost srečanju je prinesla predstavitev iz prakse. Kristina Navotnik iz organizacije MOCIS Slovenj Gradec je prikazala, kako organizirati in koordinirati delo, da nastane dobra vloga. Prispevek iz prakse je bl za udeležence koristen, saj je ponudil konkretne napotke in ideje iz prakse.
Slika: Izobraževalno srečanje za zeleni znak POKI, 6. december 2023

2022: Oddaja vlog za podaljšanje ali pridobitev zelenega znaka kakovosti v 2022

V letu 2022 je svojo namero za oddajo vloge sporočilo šest organizacij. ACS je tem organizacijam od 1. februarja do 11. marca 2022 omogočil dostop do aplikacije, ki je namenjena pripravi in oddaji vlog ter dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK. Skupaj je v predvidenem roku vlogo za zeleni znak kakovosti oddalo vseh šest organizacij.

Presoja in ovrednotenje vlog v 2022
Komisija se je v letu 2022 sestala na osmih sestankih, pred tem so članice Komisije posamezno vlogo individualno ovrednotile. Vse sestanke smo izvedle na daljavo v orodju Teams, na katerih smo skupaj obravnavale in presojale doseganje posameznih meril in standardov, o sprejemu končnih odločitev glede doseganja meril in standardov pa je potekala tudi pisna korespondenca po e-pošti med članicami Komisije, ki jo sestavljajo štiri sodelavke Središča za kakovost in izobraževanje na ACS.  Komisija je dve organizaciji tekom obravnave in presoje vlog pozvala k dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili. Postopek se je zaključil v juliju 2022. 

Povzetek: Pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti smo podaljšali trem organizacijam, dve organizaciji sta si po enoletnem premoru znak ponovno pridobili, ena organizacija pa si je znak uspešno pridobila prvič in se tako pridružila mreži organizacij, ki si s pomočjo te zunanje spodbude ACS načrtno in sistematično skrbijo za kakovost izobraževanja odraslih v svoji organizaciji. 
V letu 2022 je Zeleni znak kakovosti skupaj uporabljalo 39 organizacij, ki izobražujejo odrasle: 29 ljudskih univerz, 6 zasebnih izobraževalnih organizacij, 2 srednji šoli in 2 šolska centra.

Decembrsko informativno-izobraževalno srečanje z izvajalskimi organizacijami
1. decembra 2022 smo po Zoom izpeljali informativno- izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti, ki se jim ta pravica izteka v letu 2023. K udeležbi na srečanju smo pritegnili kar 31 udeležencev. Skupaj z udeleženci smo podrobno pregledali standarde in merila, ki jih je potrebno dosegati za pridobitev oz. podaljšanje znaka. Srečanje smo obogatili z izkušnjo iz prakse - svetovalka za kakovost Lidija Praprotnik iz Ljudske univerze Velenje je sistematično predstavila primer priprave dobre vloge za Zeleni znak kakovosti v njihovi izobraževalni organizaciji. Predstavili smo še nekatera podrobnejša strokovna priporočila pri izbranih standardih kakovosti (izbor ustreznih dokazil za posamezno merilo, razumevanje meril ipd.) ter časovnico postopka za podaljšanje znaka v letu 2023. Ob zaključku srečanja smo se skupaj spomnili strukture in funkcionalnosti spletne aplikacije za oddajo vlog in dokazil pri pripravi vloge za znak. 
 
Slika: Informativno-izobraževalno srečanje za ZZK, 1. december 2022

2021: Zaključen postopek za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti v 2021 in srečanje za znak v decembru

31. marca 2021 se je pravica do uporabe znaka iztekla 18 organizacijam. Organizacije morajo vsake tri leta (po izteku pravice do uporabe znaka) znova dokazati, da sistematično izpeljujejo procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije. Organizacija mora z vlogo in dokazili pokazati, kako pri njej potekajo procesi presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih. 

Organizacije, ki se jim je pravica iztekala ter druge organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih, smo v januarju povabili k oddaji namere za oddajo vloge za znak. V letu 2021 nam je svojo namero za oddajo vloge sporočilo 16 organizacij. Na podlagi sporočenih namer o oddaji vloge je ACS 1. februarja 2021 organizacijam omogočil dostop do aplikacije, ki se uporablja pri pripravi in oddaji vlog ter dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK. Skupaj je v predvidenem roku (do 19. marca 2021) vlogo za zeleni znak kakovosti oddalo 15 organizacij. Od teh jih je pet Komisija pozvala še k dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili. 

Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti prejete vloge pregleda in ovrednoti doseganje meril v skladu s Pravilnikom, opredeljenimi standardi ter merili za podeljevanje znaka. Komisija za ZZK je v letu 2021 zeleni znak kakovosti podaljšala oz. podelila vsem 15 organizacijam, ki so oddale vlogo. Od teh si je ena organizacija znak pridobila na novo, druge so ga uspešno podaljšale. Postopek se je zaključil v juliju 2021. 

V letu 2021 je Zeleni znak kakovosti uporabljalo skupaj 36 organizacij, ki izobražujejo odrasle: 27 ljudskih univerz, 6 zasebnih izobraževalnih organizacij, 1 srednja šola in 2 šolska centra.

Decembrsko informativno-izobraževalno srečanje za znak
14. decembra 2021 smo se po Zoom srečali s predstavniki izobraževalnih organizacij, ki so zainteresirane za podaljšanje oz. prvo pridobitev Zelenega znaka za kakovost v letu 2022. Svetovalka za kakovost Lidija Praprotnik iz Ljudske univerze Velenje je sistematično predstavila praktični primer priprave dobre vloge za Zeleni znak kakovosti v njihovi izobraževalni organizaciji. Poleg drugih temeljnih informacij o tej zunanji spodbudi ACS za sistematično delo na področju kakovosti, informacij o standardih in merilih ter postopku za znak, sta strokovni sodelavki ACS, članici komisije, ki presoja vloge za Zeleni znak kakovosti, predstavili strokovna priporočila glede na dosedanje izkušnje v postopkih za pridobitev in obnavljanje znaka. Predstavili smo tudi časovnico postopka za podaljšanje znaka v letu 2022: organizacije bodo vloge za znak v posebni aplikaciji lahko pripravljale v februarju in prvi polovici marca 2022. Srečanje je potekalo v duhu izmenjave izkušenj in dobrih praks sodelujočih organizacij. 
 
Slika: Informativno-izobraževalno srečanje decembra 2021 smo obogatili s predstavitvijo iz prakse

2020: Izpeljava postopka za podaljšanje oz. pridobitev zelenega znaka kakovosti v letu 2020 ter informativno-izobraževalno srečanje organizacij v decembru

Za organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in so želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, smo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za Zeleni znak kakovosti. Zainteresirane organizacije so do 22. januarja 2020 imele možnost, da nam sporočijo, da v letu 2020 nameravajo oddati vlogo za Zeleni znak. Skupaj se je za oddajo vloge v letošnjem postopku odločilo 18 organizacij. 

Organizacije so v spletni aplikaciji vloge pripravljale od 3. februarja, ko se začelo obdobje za pripravo vlog za znak, pa vse do 20. aprila 2020, saj smo rok zaradi ukrepov v Sloveniji, povezanih s koronavirusom, dvakrat podaljšali. Organizacije so v tem obdobju v spletni aplikaciji pripravljale vsaka svojo vlogo, ki so jo podkrepile z dokazili o doseganju posameznega merila ter vlogo elektronsko tudi oddale. Skupaj smo do 20. aprila 2020 prejeli 18 vlog za podaljšanje oz. pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Že v vmesnem obdobju je Komisija za Zeleni znak kakovosti prejete vloge začela pregledovati na e-srečanjih petih članic Komisije in s pomočjo aplikacije MS Teams. Po vrnitvi na delo v prostore ACS je  Komisija še nepregledane vloge obravnavala na sestankih v živo. Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti prejete vloge pregleda in ovrednoti doseganje meril v skladu s Pravilnikom, opredeljenimi standardi ter merili za podeljevanje znaka.

Postopek smo zaključili v začetku meseca julija, ko smo izdali zadnje sklepe o podelitvi pravice do uporabe znaka. V postopku smo skupaj prejeli 18 vlog organizacij. K dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili smo pozvali 8 organizacij. Prav vse prejete vloge za Zeleni znak smo na podlagi ovrednotenja doseganja standardov in meril lahko ovrednotili pozitivno, tako da smo v 2020 pravico do uporabe znaka podelili 18 organizacijam - pravico smo podaljšali 17 organizacijam, ena organizacija pa si je pravico do uporabe znaka pridobila na novo.
 
V letu 2020 je Zeleni znak kakovosti uporabljalo skupaj 38 organizacij, ki izobražujejo odrasle:
 • 28 ljudskih univerz,
 • 6 zasebnih izobraževalnih organizacij,
 • 3 srednje šole in
 • 1 šolski center.
15. decembra 2020 smo s pomočjo okolja Zoom izpeljali informativno- izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti, ki se jim ta pravica izteka v letu 2021. K sodelovanju na srečanju smo pritegnili kar 30 udeležencev. Skupaj z udeleženci smo podrobno pregledali standarde in merila, ki jih je potrebno dosegati za pridobitev oz. podaljšanje znaka. S pomočjo praktičnih primerov iz zadnjih štirih postopkov za podeljevanje znaka smo udeležencem predstavili nekatera podrobnejša strokovna priporočila pri izbranih standardih kakovosti (izbor ustreznih dokazil za posamezno merilo, razumevanje meril ipd.). Predstavili smo tudi časovnico postopka za podaljšanje znaka v letu 2021 ter se spomnili strukture spletne aplikacije za oddajo vlog in dokazil organizacij.  
Slika: Informativno-izobraževalno srečanje za ZZK decembra 2020

2019: Postopek za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti v letu 2019 ter izobraževalno srečanje organizacij, nosilk znaka 

Za organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in bi želele pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, smo tudi v letu 2019 izpeljali postopek za podeljevanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Do 15. marca 2019 so organizacije imele čas, da so v spletni aplikaciji ZZK pripravile in oddale vlogo za znak. Komisija ACS za podeljevanje Zelenega znaka kakovosti je v 2019 v obravnavo prejela štiri vloge organizacij. Komisija je presojo prispelih vlog opravila s pomočjo spletne aplikacije za pregled, ovrednotenje in točkovanje vlog. Komisija je vloge obravnavala na skupnih sestankih; pred tem so članice Komisije posamezno vlogo individualno ovrednotile. Organizacijam, ki so dosegle obvezno število točk, smo izdali sklepe in potrdila o pridobitvi oz. podaljšanju pravice do uporabe znaka kakovosti. 
 
Skupaj smo v letu 2019 izdali 3 sklepe o podaljšanju oz. pridobitvi pravice ter 1 sklep o prenehanju pravice do uporabe znaka zaradi nedoseganja obveznih standardov. Po končanem postopku v letu 2019  ima pravico do uporabe znaka skupaj 38 organizacij. 

14. novembra 2019 smo na ACS pripravili izobraževalno srečanje predstavnikov organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti, namenjeno pripravam organizacij na obnavljanje pravice do uporabe ZZK v letu 2020. Udeleženci so se seznanili z določili Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI, s standardi in merili za pridobitev znaka ter samim postopkom za oddajo vloge. Usposobili so se tudi za uporabo spletne aplikacije za oddajo vlog. Več informacij o srečanju si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.
Slika: Informativno-izobraževalno srečanje za ZZK novembra 2019

2018: Končan postopek za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti v letu 2018 
 
Organizacije, ki se jim je pravica do uporabe znaka iztekla 31. 3. 2018 in druge organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in so se odločile za pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, so v letu 2018 v posebni spletni aplikaciji svoje vloge za Zeleni znak kakovosti pripravile in oddale v obdobju med 22. januarjem in 9. marcem. Za dostop do aplikacije oz. možnost vnašanja podatkov in dokazil v aplikacijo je Andragoški center Slovenije zaprosilo 21 organizacij.

Do roka smo prejeli 19 vlog organizacij za podaljšanje pravice do uporabe znaka. Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti je prejete vloge pregledala in ovrednotila v skladu s Pravilnikom, opredeljenimi standardi in merili za podeljevanje znaka. Komisija je presojo prispelih vlog opravila s pomočjo spletne aplikacije za pregled, ovrednotenje in točkovanje vlog. Komisija je vloge obravnavala na 12 sestankih; pred tem so članice Komisije posamezno vlogo individualno ovrednotile. K dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili je Komisija pozvala 3 organizacije. Organizacijam, ki so dosegle obvezno število točk, smo izdali sklepe in potrdila o pridobitvi oz. podaljšanju pravice do uporabe znaka kakovosti. 

Skupaj smo v letu 2018 izdali 17 sklepov o podaljšanju oz. pridobitvi pravice ter 2 sklepa o prenehanju pravice do uporabe znaka zaradi nedoseganja obveznih standardov. Po končanem postopku v letu 2018 je imelo pravico do uporabe znaka skupaj 35 organizacij. Več si lahko preberete v prispevku, objavljenem v e-Novičkah

2017: V letu 2017 smo prvič izpeljali postopek po novem Pravilniku

V letu 2017 smo prvič izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti v skladu z novim Pravilnikom, ki je začel veljati 1. 1. 2016. Organizacije, ki so imele veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2017, so vloge za podaljšanje ali pridobitev Zelenega znaka kakovosti oddale preko posebne spletne aplikacije (https://zzk.acs.si/). Do 15. marca, ko je bil rok za oddajo vlog, smo prejeli skupaj 22 vlog organizacij. Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti je v skladu s Pravilnikom vloge pregledala in jih ovrednotila glede na opredeljene standarde in merila, in sicer s pomočjo spletne aplikacije za pregled in točkovanje vlog. Posamezno vlogo je Komisija ovrednotila in točkovala po opredeljenih merilih. K dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili in pojasnili je Komisija pozvala 6 organizacij. Komisija se je sestala na 13 sestankih za presojo vseh prispelih vlog in dopolnitev vlog. 

Skupaj smo v letu 2017 izdali 18 sklepov o podaljšanju oz. pridobitvi pravice (ena organizacija si je pravico do uporabe znaka pridobila na novo, ostale pa so si pravico uspešno podaljšale) in 4 sklepe za prenehanju pravice do uporabe znaka.

Pregled nosilcev Zelenega znaka kakovosti

Organizacije, ki imajo pravico do uporabe znaka, objavljamo tukaj.
 

Zeleni znak kakovosti v letu 2023 uporablja 37 organizacij, ki izobražujejo odrasle