Domov
Kdo smo?
O spodbudah
za kakovost
Razvoj spodbud in pomembni mejniki
Nosilci zelenega znaka kakovosti
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Aktualno

Kakovost   Spodbude
Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.
 
Organizacije, ki izpolnjujejo vse zahtevane kriterije za pridobitev ali podaljšanje pravice do znaka, prejmejo potrdilo Andragoškega centra Slovenije o podeljeni pravici do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Trenutno znak uporablja 38 organizacij, ki izobražujejo odrasle.  

V skladu z novim Pravilnikom, ki je začel veljati 1. 1. 2016, si lahko pravico do uporabe znaka pridobi organizacija, ki izobražuje odrasle, če dokaže, da dosega opredeljene standarde kakovosti.

Vse informacije v zvezi s Pravilnikom najdete na povezavi: https://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/nov_pravilnik/
 

*     *     *

AKTUALNO: Izpeljava postopka za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti v letu 2020
 
Za organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Organizacije bodo lahko med 3. februarjem in 20. marcem v spletni aplikaciji pripravile vlogo, naložile dokazila o doseganju posameznega merila ter vlogo elektronsko tudi oddale. 

Organizacija, ki v tekočem letu želi oddati vlogo za Zeleni znak kakovosti, mora o tem predhodno obvestiti Andragoški center Slovenije. Zainteresirane organizacije prosimo, da do 22. januarja 2020 na e-naslov jasmina.oresnik.cunja@acs.si sporočijo, če nameravajo v letošnjem postopku oddati vlogo za Zeleni znak, da jim na tej podlagi omogočimo dostop do spletne aplikacije.
 
Dodatne informacije v zvezi z znakom lahko dobite pri vodji naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih Jasmini Orešnik Cunja (telefon: 01 5842 596, elektronska pošta: jasmina.oresnik.cunja@acs.si).

*     *     *

2019: Postopek za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti v letu 2019 ter izobraževalno srečanje organizacij, nosilk znaka 
 
Za organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in bi želele pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, smo tudi v letu 2019 izpeljali postopek za podeljevanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Do 15. marca 2019 so organizacije imele čas, da so v spletni aplikaciji ZZK pripravile in oddale vlogo za znak. Komisija ACS za podeljevanje Zelenega znaka kakovosti je v 2019 v obravnavo prejela štiri vloge organizacij. Komisija je presojo prispelih vlog opravila s pomočjo spletne aplikacije za pregled, ovrednotenje in točkovanje vlog. Komisija je vloge obravnavala na skupnih sestankih; pred tem so članice Komisije posamezno vlogo individualno ovrednotile. Organizacijam, ki so dosegle obvezno število točk, smo izdali sklepe in potrdila o pridobitvi oz. podaljšanju pravice do uporabe znaka kakovosti. 
 
Skupaj smo v letu 2019 izdali 3 sklepe o podaljšanju oz. pridobitvi pravice ter 1 sklep o prenehanju pravice do uporabe znaka zaradi nedoseganja obveznih standardov. Po zaključenem postopku v letu 2019  ima pravico do uporabe znaka skupaj 38 organizacij14. novembra 2019 smo na ACS pripravili izobraževalno srečanje predstavnikov organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti, namenjeno pripravam organizacij na obnavljanje pravice do uporabe ZZK v letu 2020. Več informacij o srečanju si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.

*     *     *

2018: Zaključen postopek za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti v letu 2018 
 
Organizacije, ki se jim je pravica do uporabe znaka iztekla 31. 3. 2018 in druge organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in so se odločile za pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, so v letu 2018 v posebni spletni aplikaciji svoje vloge za Zeleni znak kakovosti pripravile in oddale v obdobju med 22. januarjem in 9. marcem. Za dostop do aplikacije oz. možnost vnašanja podatkov in dokazil v aplikacijo je Andragoški center Slovenije zaprosilo 21 organizacij.

Do roka, 9. marca, smo prejeli 19 vlog organizacij za podaljšanje pravice do uporabe znaka. Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti (v nadaljevanju: Komisija) je prejete vloge pregledala in ovrednotila v skladu s Pravilnikom, opredeljenimi standardi in merili za podeljevanje znaka.

Komisija je presojo prispelih vlog opravila s pomočjo spletne aplikacije za pregled, ovrednotenje in točkovanje vlog. Komisija je vloge obravnavala na 12 sestankih; pred tem so članice Komisije posamezno vlogo individualno ovrednotile. K dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili je Komisija pozvala 3 organizacije. Organizacijam, ki so dosegle obvezno število točk, smo izdali sklepe in potrdila o pridobitvi oz. podaljšanju pravice do uporabe znaka kakovosti. Skupaj smo v letu 2018 izdali 17 sklepov o podaljšanju oz. pridobitvi pravice ter 2 sklepa o prenehanju pravice do uporabe znaka zaradi nedoseganja obveznih standardov. Po zaključenem postopku v letu 2018 ima pravico do uporabe znaka skupaj 35 organizacij

Več o zaključenem postopku si preberite v prispevku, objavljenem v eNovičkah

*     *     *

2017: V letu 2017 smo prvič izpeljali postopek po novem Pravilniku

V letu 2017 smo prvič izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti v skladu z novim Pravilnikom, ki je začel veljati 1. 1. 2016. Organizacije, ki so imele veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2017, so vloge za podaljšanje ali pridobitev Zelenega znaka kakovosti oddale preko posebne spletne aplikacije (https://zzk.acs.si/). Do 15. marca, ko je bil rok za oddajo vlog, smo prejeli skupaj 22 vlog organizacij. 


Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti je v skladu s Pravilnikom vloge pregledala in jih ovrednotila glede na opredeljene standarde in merila, in sicer s pomočjo spletne aplikacije za pregled in točkovanje vlog. Posamezno vlogo je Komisija ovrednotila in točkovala po opredeljenih merilih. K dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili in pojasnili je Komisija pozvala 6 organizacij. Komisija se je sestala na 13 sestankih za presojo vseh prispelih vlog in dopolnitev vlog. Skupaj smo v letu 2017 izdali 18 sklepov o podaljšanju oz. pridobitvi pravice (ena organizacija si je pravico do uporabe znaka pridobila na novo, ostale pa so si pravico uspešno podaljšale) in 4 sklepe za prenehanju pravice do uporabe znaka.

*     *     *

2016, 2017: Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti

Na ACS praviloma pred vsakim postopkom za podaljšanje pravice do Zelenega znaka kakovost organiziramo izobraževalno srečanje za organizacije, ki se jim ta pravica izteka, pa tudi za organizacije, ki bi si znak želele pridobiti na novo. Na srečanju se udeleženci seznanijo z določili Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI,  s standardi in merili za pridobitev znaka ter s samim postopkom za oddajo vloge. Usposobijo se tudi za uporabo spletne aplikacije, preko katere se od leta 2017 oddajajo vloge in dokazila organizacij. 

Izobraževalno srečanje za organizacije, ki bodo pravico do uporabe znaka podaljševale v letu 2018, smo izvedli 22. novembra 2017 na ACS. Več o srečanju si preberite na povezavi https://kakovost.acs.si/dogodki/?did=1262.  
 
    
Zeleni znak kakovosti
Nov pravilnik za podeljevanje znaka
Standardi in merila za pridobitev znaka
Pridobitev pravice do uporabe znaka: postopek, obrazci
Pravila uporabe znaka
Organizacije, nosilke znaka
Mnenje uporabnikov o znaku
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc