Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022

Splošni podatki

Naziv projekta Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022
(krajše Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022)
Časovni okvir april 2016–september 2022
Vrednost projekta Vrednost celotnega projekta: 833.375,00 EUR
Vrednost podaktivnosti 4 (kakovost): 441.089,65 EUR
Financer Evropski socialni sklad (80 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %)
Osebe za stik Vodja projekta:
mag. Estera Možina
T: 01 5842 591
E: ester.mozina@acs.si
Vodja podaktivnosti Kakovost:
dr. Tanja Možina
T: 01 5842 577
E: tanja.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbe mag. Marko Šiška, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen in cilji

Projekt je v velikem delu namenjen razvoju strokovne podpore na področju razvoja temeljnih zmožnosti odraslih. Več informacij o tem delu projekta je dostopnih na povezavi:https://www.acs.si/projekti/projekti-ess/razvoj-kompetenc-odraslih-2016-2022/.

Na tem mestu pa v nadaljevanju opisujemo dejavnosti, ki jih zajema podaktivnost 4. Ta je namenjena sistemskemu umeščanju in nadaljnjemu razvoju samoevalvacije v izobraževanju odraslih, v sklopu katere so opredeljene štiri naloge in njim pripadajoči temeljni cilji:
 • Sodelovati pri razvoju nacionalnega referenčnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju ter strokovna podpora in svetovanje izvajalskim organizacijam.
 • Pripraviti strokovno učno gradivo za osebje, ki se v izobraževalnih organizacijah za odrasle ukvarja z vprašanji kakovosti. 
 • Pripraviti programe usposabljanja v podporo razvoju notranjih sistemov kakovosti v organizacijah za izobraževanje odraslih.
 • Razviti IKT spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji – MOZAIK KAKOVOSTI. 
 

Opis

Za uresničitev temeljnih ciljev so opredeljene štiri naloge s pripadajočimi vsebinskimi indikatorji:
Naloga zajema tele dejavnosti:
 • Umestitev izobraževanja odraslih v zbirko Kazalniki kakovosti v vrtcih in šolah.
 • Priprava primerjalnega pregleda med kazalniki, ki jih vsebuje zbirka Kazalniki kakovosti v vrtcih in šolah, in kazalniki, ki jih vsebuje zbirka Kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih.
 • Razvoj strokovnih podlag in metodologije za pripravo nacionalnega poročila o kakovosti.
 • Sodelovanje pri drugih dejavnostih, namenjenih pripravi in vpeljavi podpornih dejavnosti za uveljavljanje nacionalnega okvira kakovosti.
Naloga zajema tele dejavnosti:
 • Razvoj programa usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih.
 • Razvoj programa usposabljanja za krepitev kakovosti strateškega in operativnega načrtovanja v izobraževalnih organizacijah za odrasle.
Slika: Pilotna izpeljava 16-urnega modula Notranji sistem kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih v prostorih Ljudske univerze Velenje
Naloga zajema tele dejavnosti:
 • Razvoj IKT spletne zbirke priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji za odrasle.
 • Nadgradnja ali sprotno vsebinsko posodabljanje IKT spletne zbirke priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževanju odraslih
Slika: Spletna zbirka priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji - Mozaik kakovosti

Temeljni dosežki

Temeljni dosežki v obdobju 2016–2022 so:
 

Trenutne dejavnosti

Trenutne dejavnosti so:
 • Nadgrajujemo ali sprotno vsebinsko posodabljamo IKT spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževanju odraslih.