Strokovna podpora organizacijam in posameznikom

Splošni podatki

Časovni okvir  2004 – še poteka 
Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Oseba za stik Jasmina Orešnik Cunja, vodja naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih
T: 01 5842 596
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

Namen

Naloga je namenjena dajanju strokovne podpore, informiranju in svetovanju izobraževalnim organizacijam, ki izobražujejo odrasle, pri vzpostavljanju in razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti in sodelovanju v zunanjih presojah kakovosti.

Strokovna podpora in svetovanje sta namenjena:
 • vodstvom izobraževalnih organizacijah,
 • vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih,
 • vodjem in članom komisij za kakovost,
 • svetovalcem za kakovost izobraževanja odraslih,
 • učiteljem, mentorjem,
 • drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji kakovosti izobraževanja odraslih.

Cilji

S strokovno podporo, informiranjem in svetovanjem prispevamo k:
 • postavljanju in razvoju notranjih sistemov kakovosti v organizacijah, ki izobražujejo odrasle;
 • krepitvi usposobljenosti osebja, ki se v izobraževalnih organizacijah ukvarja z vprašanji kakovosti;
 • uporabi različnih zbirk kazalnikov kakovosti pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih;
 • uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v procesih presojanja in razvijanja kakovosti;
 • izmenjavi dobrih praks o presojanju in razvijanju kakovosti med izobraževalnimi organizacijami;
 • spodbujanju izobraževalnih organizacij, da svoje notranje sisteme kakovosti dopolnijo z zunanjimi presojami.
 

Opis

Zagotavljamo strokovno podporo, informiranje in svetovanje o:
 • različnih pristopih in metodah za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih;
 • zbirkah kazalnikov kakovosti za izobraževanje odraslih;
 • strokovni literaturi in drugih učnih virih;
 • uporabi spletnih aplikacij v podporo samoevalvacijam, ki smo jih razvili na Andragoškem centru;
 • programih usposabljanja in spopolnjevanja o presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih;
 • načrtovanju samoevalvacije, izpeljavi samoevalvacije, pripravi samoevalvacijskih poročil, pripravi akcijskih načrtov, vpeljavi izboljšav itn.; 
 • pripravi andragoških zborov, na katere so kot tematika umeščena tudi vprašanja kakovosti v izobraževanju odraslih;
 • oblikovanju (ali spreminjanju) sestav komisij za kakovost v organizacijah, ki izobražujejo odrasle;
 • razumevanju zakonodaje in pravilnikov s področja kakovosti izobraževanja odraslih;
 • pripravi dogovorjenih dejavnosti v sklopu izpeljevanja skupnih akcij omrežja svetovalcev za kakovost;
 • pripravi vloge za pridobitev ali podaljševanje zelenega znaka kakovosti (npr. postopek, standardi, merila);
 • promocijskih dejavnostih, povezanih s sistematičnim delom za kakovost izobraževanja odraslih;
 • drugih vprašanjih, s katerimi se na nas obračajo izobraževalne organizacije.

Trenutne dejavnosti

Strokovna podpora in svetovanje izobraževalnim organizacijam pri vzpostavljanju in razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti potekata vse leto.

Za strokovno podporo in svetovanje smo na voljo po:
 • telefonu,
 • elektronski pošti,
 • osebnem stiku,
 • spletni učilnici (omrežje svetovalcev za kakovost).