Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2019

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
14. novembra 2019
smo na ACS pripravili izobraževalno srečanje predstavnikov organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti, ki bodo pravico do uporabe znaka obnavljale v začetku leta 2020. Naslednji postopek za znak se bo namreč pričel že februarja 2020. 

Glavnino srečanja smo namenili predstavitvi pravilnika in postopka za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka, predvsem pa poglobljenemu pregledu meril, ki so podlaga za presojo doseganja standardov za pridobitev znaka. 

Veseli nas, da izvajalci Zeleni znak kakovosti prepoznavajo kot dobro zunanjo spodbudo za njihova neprekinjena vlaganja v kakovost izobraževanja odraslih. 

Več o dogodku si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.

23. oktobra 2019
je na ACS potekalo drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost, ki je bilo namenjeno poročanju o rezultatih letošnje skupne akcije v omrežju - spremljanje kakovosti dela učitelja.

V letu 2019 so svetovalci skupaj s komisijami za kakovost in drugimi sodelavci v svojih organizacijah namreč vpeljevali ali nadgrajevali izbrane skupne minimalne standarde: 
  • vzpostavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem pri izobraževanju,
  • razvoj primernih pristopov in načinov, da bi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela,
  • vzpostavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
Srečanje je bilo izjemno zanimivo in posebno, saj so ga skoraj v celoti izpeljali svetovalci sami. S kakovostno pripravljenimi, informativnimi in poučnimi predstavitvami, plakati ter dobro izbranimi metodami za skupinsko delo so svetovalci za kakovost med sabo izmenjali rezultate letošnje skupne akcije. Eno od sporočil delavnice je bilo, da je potrebno biti pri vpeljavi novosti vztrajen ter da so včasih dovolj majhni koraki za velike premike na dolgi rok.

Na srečanju smo svetovalce na kratko informirali tudi o tekočih aktivnosti s področja kakovosti na ACS ter jim predstavili prve ideje za skupno sodelovanje omrežja tudi v letu 2020. Za zaključek dneva pa smo svetovalcem podali še pobudo za skupno promocijo dela na področju kakovosti v 2020 v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.

Več o dogodku si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Na povabilo OECD smo v Utrechtu na Nizozemskem predstavili slovenski pristop k samoevalvaciji POKI ter druge dejavnosti za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih, ki smo jih razvili na ACS. Udeleženci delavnice so bili predstavniki nizozemskih občin, ki na tej ravni skrbijo za izvajanje in financiranje izobraževanja odraslih. 

Izmed predstavljenih vsebin smo posebej izpostavili samoevalvacijo kot temeljni pristop za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih v Sloveniji, omrežje svetovalcev za kakovost ter Zeleni znak kakovosti kot obliko zunanje spodbude za delo organizacij na tem področju.

Več o predstavitvi si lahko preberete v prispevku e-Novičkah.28. avgust 2019
Udeležili smo se zaključne konference Skupaj gradimo kakovost, ki jo je na Brdu pri Kranju organizirala Šola za ravnatelje. Na dogodku je bila predstavljena nova zbirka Kakovost v vrtcih in šolah, ki je nastala v programu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Dr. Tanja Možina je na konferenci sodelovala v popoldanskem pogovoru o možnostih sodelovanja med različnimi deležniki za razvoj kakovosti v vrtcih in šolah. Poudarila je, da je v smislu možnosti sodelovanja z vidika izobraževanja odraslih prvi korak že narejen, saj je v zbirki naveden odstavek, da zbirka kazalnikov velja tudi za izobraževanje odraslih (z upoštevanjem specifik, kazalnikov in področij, ki so bila na tem področju že razvita). Med drugim je tudi dala pobudo, da se pripravi še dodaten zvezek zbirke, v katerem bi bilo mogoče prikazati, kako zbirko Kakovost v vrtcih in šolah uporabljati tudi v izobraževanju odraslih ter z njo povezati kazalnike kakovosti za področje izobraževanja odraslih.

Več o dogodku si lahko preberete na povezavi: https://enovicke.acs.si/svoje-poudarke-smo-na-zakljucni-konferenci-skupaj-gradimo-kakovost-prispevali-tudi-izobrazevalci-odraslih.   

Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih
 
Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih so si pri usposabljanju in predvsem pri delu pridobili številne dragocene izkušnje, kako pripomoči k načrtnemu in celostnemu delovanju organizacije za razvoj kakovosti. Porodila se je zamisel, da bi sodelavcem, še bolj pa kolegom v organizacijah, ki (še) nimajo svetovalca, na podlagi teh izkušenj predstavili svojo vlogo. Ena izmed svetovalk za kakovost izobraževanja odraslih se je opogumila in zapisala, kakšna je njena vloga in kako deluje. V priročniku je predstavljena njena zgodba. 

Novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih smo julija 2019 izdali s pomočjo ESS projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 (podaktivnost 4 – Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih). 


Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

23. in 28. maja 2019 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana izvedli modul z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle. 

Usposabljanje smo izvedli za vodstvo, strokovne delavce, učitelje, svetovalce, člane komisij za kakovost ter druge strokovne delavce. Uposabljanje sta vodili dr. Tanja Možina in Jasmina Orešnik Cunja.

Modul je zaključena vsebinska enota, hkrati pa sestavni del programa Temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti. Več informacij o celotnem programu dobite na povezavi.

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Dan kakovosti na ACS
Letos smo se z našim delom na področju kakovosti aktivno pridružili akcijam, ki se odvijajo pod okriljem TVU. V okviru skupne akcije TVU Kakovost ustvarjamo vsi svetovalci za kakovost ter organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti po vsej Sloveniji izpeljujejo številne dogodke, namenjene predstavitvi njihovega dela na tem podorčju. 

Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je  danes, 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS. V okviru tradicionalnih petkovih srečanj smo sodelavkam in sodelavcem predstavili promocijski video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih. Video predstavlja aktivnosti za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogo svetovalca za kakovost.
 

Video smo v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost pripravili na ACS v projektu ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022

Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
 
V letu 2019 bo med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih. 

Akcija je namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju ter krepitvi prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Ključni nosilci skupne akcije Kakovost ustvarjamo vsi so v sodelovanju z ACS svetovalci za kakovost. 

Osrednji dogodek akcije bo na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter) in na spletu – premierno bomo 17. maja pod okriljem ACS na nacionalni ravni in v celotnem omrežju svetovalcev za kakovost predstavili promocijski video o aktivnostih za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogi svetovalca za kakovost.

Organizacije s svetovalcem za kakovost bodo v okviru akcije izvajale koordinirane dejavnosti: medijsko obarvano ozaveščanje (prispevki, objave, radijski intervjuji), svetovalci za kakovost bodo pripravili razstave/stojnice o kakovosti, ponekod bodo organizirani andragoški zbori, ki se bodo osredotočili na kakovost v izobraževanju odraslih. V okviru akcije bodo organizirane delavnice tako za učitelje kot tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Potekala bodo tudi srečanja s partnerskimi organizacijami, vezana na kakovost. Nekateri bodo pripravili kvize o kakovosti za udeležence, učitelje in druge. Potekala bodo anketiranja, zbiranje mnenj in podobno.


21. marca 2019
smo na Ljudski univerzi Murska Sobota za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.

Z udeleženci iz Ljudske univerze Murska Sobota, Ljudske univerze Ormož, OE Ljudske univerze Gornja Radgona, Ljudske univerze Lendava, AZ Ljudske univerze Maribor, Razvojne agencije Sinergija ter Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer smo razmišljli o tem, kako opredeliti in meriti učinke izobraževanja odraslih - izobraževalne dejavnosti, podpornih dejavnosti, projektov.

Usposabljanje je zaokrožena celota, hkrati pa en izmed modulov v Programu temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti

Usposabljanje smo izvedli pod okriljem ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

6. februarja 2019
je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov organizacij, ki imajo imenovanega in delujočega svetovalca za kakovost. V letošnjem letu bodo svetovalci s  skupno strokovno aktivnostjo Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti nadaljevali, in sicer bodo v svojih organizacijah skušali vpeljevati ali nadgrajevati izbrane skupne minimalne standarde. Za svojo organizacijo si bodo opredelili konkretne aktivnosti za dosego naslednjih ciljev:
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem pri izobraževanju,
  • da bi razvili primerne pristope in načine, da bi njihovi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela,
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
Na spopolnjevanju so prisotni svetovalci že opravili prve razmisleke v zvezi z načrtovanjem konkretnejših aktivnosti v letu 2019. Pri vseh aktivnostih je pomembno, da bodo učitelji sodelovali pri načrtovanju spremljanja, pri sami izvedbi in pri vrednotenju doseženih rezultatov.

V popoldanskem delu spopolnjevanja se nam je pridružila dr. Mateja Brejc iz Šole za ravnatelje. Predstavila nam je program OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja ter pojasnila osnovna izhodišča za umeščanje področja izobraževanja odraslih v skupen okvir.
 
Za zaključek dneva so se svetovalci seznanili s predlogom promocijske novosti v letu 2019. V okviru Tedna vseživljenjskega učenja bi organizacije s svetovalcem za kakovost sodelovale s skupno akcijo na temo kakovosti, pri koordinaciji pa bi sodeloval ACS.   
 
Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost načrtujemo v oktobru.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti