Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2019

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih
 
Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih so si pri usposabljanju in predvsem pri delu pridobili številne dragocene izkušnje, kako pripomoči k načrtnemu in celostnemu delovanju organizacije za razvoj kakovosti. Porodila se je zamisel, da bi sodelavcem, še bolj pa kolegom v organizacijah, ki (še) nimajo svetovalca, na podlagi teh izkušenj predstavili svojo vlogo. Ena izmed svetovalk za kakovost izobraževanja odraslih se je opogumila in zapisala, kakšna je njena vloga in kako deluje. V priročniku je predstavljena njena zgodba. 

Novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih smo julija 2019 izdali s pomočjo ESS projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 (podaktivnost 4 – Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih). 


Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

23. in 28. maja 2019 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana izvedli modul z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle. 

Usposabljanje smo izvedli za vodstvo, strokovne delavce, učitelje, svetovalce, člane komisij za kakovost ter druge strokovne delavce. Uposabljanje sta vodili dr. Tanja Možina in Jasmina Orešnik Cunja.

Modul je zaključena vsebinska enota, hkrati pa sestavni del programa Temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti. Več informacij o celotnem programu dobite na povezavi.

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Dan kakovosti na ACS
Letos smo se z našim delom na področju kakovosti aktivno pridružili akcijam, ki se odvijajo pod okriljem TVU. V okviru skupne akcije TVU Kakovost ustvarjamo vsi svetovalci za kakovost ter organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti po vsej Sloveniji izpeljujejo številne dogodke, namenjene predstavitvi njihovega dela na tem podorčju. 

Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je  danes, 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS. V okviru tradicionalnih petkovih srečanj smo sodelavkam in sodelavcem predstavili promocijski video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih. Video predstavlja aktivnosti za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogo svetovalca za kakovost.
 

Video smo v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost pripravili na ACS v projektu ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022

Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
 
V letu 2019 bo med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih. 

Akcija je namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju ter krepitvi prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Ključni nosilci skupne akcije Kakovost ustvarjamo vsi so v sodelovanju z ACS svetovalci za kakovost. 

Osrednji dogodek akcije bo na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter) in na spletu – premierno bomo 17. maja pod okriljem ACS na nacionalni ravni in v celotnem omrežju svetovalcev za kakovost predstavili promocijski video o aktivnostih za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogi svetovalca za kakovost.

Organizacije s svetovalcem za kakovost bodo v okviru akcije izvajale koordinirane dejavnosti: medijsko obarvano ozaveščanje (prispevki, objave, radijski intervjuji), svetovalci za kakovost bodo pripravili razstave/stojnice o kakovosti, ponekod bodo organizirani andragoški zbori, ki se bodo osredotočili na kakovost v izobraževanju odraslih. V okviru akcije bodo organizirane delavnice tako za učitelje kot tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Potekala bodo tudi srečanja s partnerskimi organizacijami, vezana na kakovost. Nekateri bodo pripravili kvize o kakovosti za udeležence, učitelje in druge. Potekala bodo anketiranja, zbiranje mnenj in podobno.


21. marca 2019
smo na Ljudski univerzi Murska Sobota za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.

Z udeleženci iz Ljudske univerze Murska Sobota, Ljudske univerze Ormož, OE Ljudske univerze Gornja Radgona, Ljudske univerze Lendava, AZ Ljudske univerze Maribor, Razvojne agencije Sinergija ter Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer smo razmišljli o tem, kako opredeliti in meriti učinke izobraževanja odraslih - izobraževalne dejavnosti, podpornih dejavnosti, projektov.

Usposabljanje je zaokrožena celota, hkrati pa en izmed modulov v Programu temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti

Usposabljanje smo izvedli pod okriljem ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

6. februarja 2019
je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov organizacij, ki imajo imenovanega in delujočega svetovalca za kakovost. V letošnjem letu bodo svetovalci s  skupno strokovno aktivnostjo Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti nadaljevali, in sicer bodo v svojih organizacijah skušali vpeljevati ali nadgrajevati izbrane skupne minimalne standarde. Za svojo organizacijo si bodo opredelili konkretne aktivnosti za dosego naslednjih ciljev:
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem pri izobraževanju,
  • da bi razvili primerne pristope in načine, da bi njihovi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela,
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
Na spopolnjevanju so prisotni svetovalci že opravili prve razmisleke v zvezi z načrtovanjem konkretnejših aktivnosti v letu 2019. Pri vseh aktivnostih je pomembno, da bodo učitelji sodelovali pri načrtovanju spremljanja, pri sami izvedbi in pri vrednotenju doseženih rezultatov.

V popoldanskem delu spopolnjevanja se nam je pridružila dr. Mateja Brejc iz Šole za ravnatelje. Predstavila nam je program OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja ter pojasnila osnovna izhodišča za umeščanje področja izobraževanja odraslih v skupen okvir.
 
Za zaključek dneva so se svetovalci seznanili s predlogom promocijske novosti v letu 2019. V okviru Tedna vseživljenjskega učenja bi organizacije s svetovalcem za kakovost sodelovale s skupno akcijo na temo kakovosti, pri koordinaciji pa bi sodeloval ACS.   
 
Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost načrtujemo v oktobru.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti