Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2018

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
Voščilo za 2019


Samoevalvacijska študija ACS o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih
 
Na Andragoškem centru Slovenije smo izdali še eno obsežno samoevalvacijsko študijo - o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih. 

Po petih letih izvajanja ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih smo presodili, da je to dovolj dolgo obdobje, da se na tej točki razvoja zaustavimo ter ovrednotimo primernost postopkov ekspertne zunanje evalvacije, predvsem pa učinkov, ki so jih te imele v izobraževalnih organizacijah, ki so v njih sodelovale. V obdobju od 2012 do 2016 se je v ekspertne zunanje evalvacije na področju izobraževanja odraslih namreč vključilo 13 izobraževalnih organizacij. Izpeljavo ekspertnih zunanjih evalvacij smo ves ta čas načrtno spremljali in pristop ter metodologijo po vsakoletni zaključni evalvacijski delavnici z vsemi sodelujočimi dopolnjevali ter nadgrajevali. 

V študiji smo opravili tudi premislek o vlogi, prihodnjem razvoju in umeščanju te vrste zunanjih evalvacij v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Samoevalvacijo smo opravili v letu 2017 - omogočilo jo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Študijo smo izdali v elektronski obliki - dostopna je povezavi https://kakovost.acs.si/doc/N-1282-1.pdf.


19. septembra
je na Andragoškem centru Slovenije potekalo drugo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2018. 

Poudarek delavnice je bil na obravnavi učiteljeve vloge pri sprotnem spremljanju kakovosti njegovega dela. Gre za skupno aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost, s katero smo pričeli v spomladanskem času, zaključila pa se bo v prihodnjem letu. Eden od ciljev je, da se v omrežju svetovalcev dogovorimo za minimalne standarde kakovosti pri sprotnem spremljanju kakovosti dela učitelja na treh ravneh: kaj in kako drugo osebje spremlja kakovost dela učiteljev, kaj in kako skupine učiteljev spremljajo kakovost dela učiteljev, kaj in kako učitelj spremlja lastno delo. Izhajajoč iz opredeljenih standardov in na podlagi ugotovljenega stanja v posamezni organizaciji bodo strokovni aktivi ali delovne skupine v posamezni organizaciji sprejele odločitve o tem, kaj bodo razvile, spremenile ali uvedle pri sprotnem spremljanju kakovosti dela učitelja. 

V program smo uvrstili tudi druge aktualne tematike s področja kakovosti izobraževanja odraslih (dogodki med delavnicama, Dan za kakovost - izpeljava v letu 2018 in načrti za 2019, zakonske obveze v zvezi s predstavitvami vsebin o kakovosti na spletnih straneh). 

Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.

29. in 30. avgusta 2018
smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev iz treh ljudskih univerz izpeljali dvodnevno usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti organizacije, ki izobražuje odrasle. 

Usposabljanje smo izpeljali za vodstvo, učitelje in strokovne delavce iz treh organizacij: Ljudska univerza Velenje, UPI - Ljudska univerza Žalec in MOCIS Slovenj Gradec. Udeleženci so razmišljali o tem, kako sploh opredeliti svojo kakovost, kako si odgovoriti na vprašanje, kakšni želimo biti? Razmišljali so o interesnih skupinah v izobraževanju odraslih - udeležencih, učiteljih, delodajalcih, financerjih in drugih ter se pogovorili o zelo pomembnih elementih opredeljevanja kakovosti - poslanstvu, viziji in vrednotah posamezne organizacije. Osrednja tema drugega dne usposabljanja pa je bil notranji sistem kakovosti organizacije - kako ga vzpostaviti in na kakšne načine lahko zaposleni najdejo svoje mesto v njem. 

Usposabljanje je zaokrožena celota, hkrati pa en izmed modulov v Programu temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti. 

Pilotno izvedbo tega modula smo organizirali s pomočjo ESS projekta "Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 - 2022".

6. junija 2018
smo na Zavodu za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih. 

Usposabljanje je zaokrožena celota, hkrati pa en izmed modulov v Programu temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti

Usposabljanje smo izpeljali za učitelje in strokovne delavce iz treh organizacij: ZIK ČrnomeljLU Kočevje ter Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Udeleženci so usvajali in poglabljali znanje za načrtno in sistematično delo pri spremljanju in vrednotenju učinkov svojega dela – izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in projektov.

Pilotno izvedbo modula smo organizirali s pomočjo ESS projekta "Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 - 2022".

Več informacij o izpeljanem usposabljanju si lahko preberete v spletnih novičkah ACS.

Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih. V samoevalvacijski študiji so zajeti sumarni izidi anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost, ki je bilo v letu 2017 opravljeno v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost.

Samoevalvacijska študija zajema tudi ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj ter umeščanje vloge svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji. 

Izpeljavo samoevalvacije je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Samoevalvacijsko študijo smo izdali v elektronski obliki - dostopna je povezavi https://kakovost.acs.si/doc/N-1274-1.pdf.

 

20. marca 2018
je na ACS potekalo prvo srečanje omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v letu 2018.

S svetovalci za kakovost smo se pogovorili o doseženih rezultatih njihovega dela v letu 2017 in načrtovali skupne aktivnosti omrežja v letu 2018. Eno skupno aktivnost bodo svetovalci izpeljali pod strokovnim vodenjem ACS (Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti), drugo skupno aktivnost pa bodo izpeljevali sami.

Pogovorili smo se o obveznostih izobraževalnih organizacij za odrasle, ki jih v zvezi s področjem kakovosti prinaša nov Zakon o izobraževanju odraslih.

Predstavnica omrežja Arnes, gospa Maja Vreča, je svetovalcem predstavila javne storitve Arnes, ki lahko pripomorejo h krepitvi kakovosti delovanja organizacije za izobraževanje odraslih. 

Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. 

Delavnica Reshape na Švedskem

Med 12. in 16. marcem 2018 smo se udeležili zadnjega enotedenskega seminarja v okviru mednarodnega projekta Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce (RESHAPE the future – Education and training for migrants and refugees).

Seminar je gostila Medkulturna finska visoka ljudska šola Mångkulturella Folkhögskolan iz Göteborga. Osrednja tematika seminarja bilo zagotavljanje kakovosti v povezavi z izobraževalno dejavnostjo ter družbeno integracijo migrantov in beguncev.

Predstavnice ACS smo v svojih prispevkih predstavile, kako je zagotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji sistemsko urejeno in kako zagotavljati kakovost pri usposabljanju izvajalcev. Predstavile smo, s katerimi izzivi se v Sloveniji srečujemo pri vključevanju beguncev in priseljencev v izobraževalne programe. Podrobneje smo tudi prikazale, kako na ACS skrbimo za kakovost v izobraževanju skozi samoevalvacijo, spremljanje zadovoljstva udeležencev ter nadaljnjega usposabljanja in spopolnjevanja zaposlenih. Kot primer slovenske dobre prakse so bili izpostavljeni še študijski krožki, saj so se v praksi pokazali kot učinkovita in dobra oblika vključevanja beguncev in priseljencev v neformalne oblike učenja in izobraževanja.

Nov program strokovnega usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti

Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program strokovnega usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti. Namenjen je članom komisij za kakovost, učiteljem, strokovnim delavcem in drugim zaposlenim v organizacijah za izobraževanje odraslih za praktično izpeljevanje postopkov sprotnega spremljanja in poglobljene samoevalvacije.
 
Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti je modularno zasnovan. Vsebine modulov in druge informacije so predstavljene v programu, ki je objavljen v Programoteki ACS (http://url.sio.si/3hX).

Prve module programa bomo pilotno izpeljali v letošnjem letu v okviru ESS projekta Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022. Če vas zanima udeležba, nam pišite na jasmina.oresnik.cunja@acs.si. 


Postopek za podaljšanje oz. pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti

Z današnjim dnem, 22. januarjem 2018, se uradno začenja obdobje, v katerem organizacije, ki izobražujejo odrasle, v letu 2018 pripravljajo vloge za podaljšanje ali pridobitev Zelenega znaka kakovosti.

Organizacije svoje vloge pripravijo in oddajo v posebni spletni aplikaciji najkasneje do petka, 9. marca 2018.

Več na: https://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/.

 

Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI

Na ACS smo v letu 2017 v podporo pri vzpostavljanju in razvijanju notranjih sistemov kakovosti razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.

Izvajalci izobraževanja odraslih tako s tem spletnim orodjem lahko dostopajo do pripomočkov in instrumentov za izvajanje samoevalvacije ter do opisov dobrih praks pri teh postopkih. Zbirka je namenjena tudi tistim, ki se ukvarjajo z razvojem in umeščanjem pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževalni sistem in v prakso.

Mozaik kakovosti je dostopen na povezavi https://mozaik.acs.si/. Vabljeni k ogledu in preizkušanju!

Mozaik kakovosti je rezultat projekta ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti