Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2017

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
22. novembra 2017

Udeleženci srečanja se seznanjajo s standardi in merili za pridobitev Zelenega znaka kakovosti


​smo na ACS izpeljali izobraževalno srečanje za organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti. 

Srečanja se je udeležilo 18 predstavnikov iz 17 organizacij, ki izobražujejo odrasle, večinoma iz organizacij, ki jim pravica do uporabe znaka poteče 31.3.2018. Z nami je bilo tudi nekaj predstavnikov organizacij, ki so včasih imele to pravico, pa je zaradi različnih razlogov niso obnavljale. 
 
Namen srečanja je bil:
  • seznanitev organizacij z novostmi iz novega Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI,
  • seznanitev z novim postopkom za pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti,
  • seznanitev s praktičnimi primeri iz prvega postopka, izpeljanega po novem Pravilniku, ter
  • usposabljanje za uporabo spletne aplikacije za oddajo vlog in dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.
ACS bo naslednji postopek za obnovo pravice do uporabe znaka izpeljal v začetku leta 2018. Več informacij: https://kakovost.acs.si/spodbude/

12. oktobra 2017
je na ACS potekalo jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. Tokrat so se obstoječim svetovalcem za kakovost pridružili tudi letos na novo usposobljeni in imenovani svetovalci – skupaj smo tako na ACS gostili 27 svetovalcev za kakovost.
 
Na spopolnjevanju smo se s svetovalci za kakovost pogovorili o aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti, ki so v letošnjem letu potekale v organizacijah s svetovalcem za kakovost. Opravili smo tudi prve premisleke o skupni akciji omrežja svetovalcev v letu 2018.
 
Osrednja tema spopolnjevanja pa je bila predstavitev rezultatov in pogovor ob ugotovitvah anketiranja o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih. Anketiranje je bilo izvedeno v mesecu juniju kot skupna aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost. Pri anketiranju je sodelovalo petnajst izobraževalnih organizacij z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011 in so bili v svoji organizaciji imenovani za opravljanje te vloge. Z anketiranjem smo ugotavljali, kako se je vloga svetovalca za kakovost doslej uveljavila v praksi izobraževanja odraslih, kakšne so potrebe po svetovalnem delu za kakovost v izobraževanju odraslih ter kakšna so mnenja anketiranih o razvoju vloge svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih v prihodnje. Svetovalci za kakovost, ki so sodelovali pri skupni aktivnosti, so oz. bodo samoevalvacijo o uveljavljanju vloge svetovalca za kakovost opravili v lastni izobraževalni organizaciji. Na ACS pa smo pripravili študijo s sumarnimi rezultati anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost. Ključne ugotovitve smo predstavili na spopolnjevanju, saj so bili dobljeni rezultati zanimivi tudi za nove svetovalce, ki so bili za to vlogo imenovani v letošnjem letu.

23. marca 2017

Udeleženci so v parih izvedli kolegialno presojo spletnih strani o kakovosti


Uvod v spletne videokonference s pomočjo platforme VOX


Delo v skupinah - udeleženci so se morali preizkusiti tako v vlogi gosta videokonference, kot tudi v vlogi gostitelja videokonference

smo zaključili z zadnjim dnem temeljnega usposabljanja novih svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, ki smo ga izvedli v okviru projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.

Bodoči svetovalci za kakovost so se seznanili z izjavo o kakovosti in vlogo svetovalca pri njenem oblikovanju in uporabi v praksi. Dobili so tudi natančna navodila, kako se po usposabljanju v svojih organizacijah lotiti priprave zapisa standardov kakovosti v obliki Izjave o kakovosti oz. kako se lotiti prenove Izjave za tiste primere, ko organizacije to izjavo že imajo. Seznanili smo jih tudi s priporočili za oblikovanje spletne (pod)strani o kakovosti. Udeležencem smo predstavili tudi zasnovo načrta dela svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji - prejeli so navodila za pripravo osebnega načrta dela svetovalca za kakovost v svoji organizaciji, ki bo podlaga za njihovo delo v letošnjem letu.

V drugem delu usposabljanja so se bodoči svetovalci za kakovost usposobili za uporabo spletnih seminarjev VOX. Predavatelj mag. Radovan Krajnc jim je predstavil prednosti uporabe platforme Adobe Connect VOX za izpeljavo spletnih videokonferenc (omogoča jih Arnes) ter jih praktično vodil, da so se preizkusili tako v vlogi gosta spletne vikdeokonference, kot tudi v vlogi gostitelja videokonference. 
 
Po zaključenem usposabljanju se bodo udeleženci, ki bodo uspešno opravili vse obveznosti po programu, lahko vključili v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih (potrebno bo tudi formalno imenovanje s strani ravnatelja/direktorja) in se priključili že delujočim svetovalcem za kakovost.

8. in 9. marca

V program je vključenih 20 udeležencev


Rezultati SWOT analiz


Tri že delujoče svetovalke za kakovost so z udeleženci delile svoje izkušnje


Opredeljevanje in merjenje rezultatov in učinkov je zahtevna tematika


Predavateljica Tatjana Zidar Gale

smo na ACS izpeljali drugi del Temeljnega programa usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.

Tretji dan usposabljanja smo si z udeleženci skupaj pogledali ugotovitve pregleda SWOT analiz, ki so jih v času med prvim in drugim delom izvedbe programa pripravili udeleženci. Razmišljali so o prednostih in slabostih vpeljave vloge svetovalca za kakovost v organizacijo, ki izobražuje odrasle, ter tudi morebitnih priložnostih in nevarnostih. Na ACS smo pregledali vse njihove zapise in skušali izluščiti skupne ugotovitve. V nadaljevanju smo bodočim svetovalcem predstavili kazalnike kakovosti v izobraževanju odraslih - seznanili so se tako s področji in podpodročji kakovosti, načinom uporabe posameznega kazalnika kot tudi z vsebino nekaterih kazalnikov. Pogovarjali smo se tudi o Listini kakovosti in vlogi svetovalca za kakovost v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine. Izkušnje v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine kakovosti so poleg drugih izkušenj v vlogi svetovalca za kakovost z udeleženci delile tudi tri že delujoče svetovalke za kakovost, ki so se nam pridružile ob zaključku dneva.
 
Četrti dan usposabljanja so se bodoči svetovalci za kakovost seznanili z opredelitvijo merjenja rezultatov in učinkov v izobraževanju odraslih kot eno od pomembnih tematik pri delu na področju presojanja in razvijanja kakovosti. Večina dne pa je bila namenjena obravnavi teme Svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih in timsko delo ter komunikacija v kolektivu v zvezi s kakovostjo. Zunanja sodelavka ACS Tatjana Zidar Gale je na primerih konkretnih situacij, s katerimi se pri svojem delu srečuje svetovalec za kakovost, udeležencem pokazala, kako na primeren način komunicirati v kolektivu, s pomočjo treh zaznavnih položajev in petih komunikacijskih orodij.

Zadnjič se srečamo v četrtek, 23. marca. Po zaključenem usposabljanju se bodo udeleženci, ki bodo uspešno opravili vse obveznosti po programu, lahko vključili v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih (potrebno je formalno imenovanje s strani ravnatelja/direktorja) in se priključili že delujočim svetovalcem za kakovost.


9. februarja

Svetovalci za kakovost med izpolnjevanjem spletne ankete o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije


Aplikacijo 1KA je udeležencem približal izr. prof. dr. Marko Radovan


Svetovalci so zelo prizadevno izdelali svoje prve vprašalnike v aplikaciji 1KA

smo na ACS imeli prvo letošnje spopolnjevanje v omrežju delujočih svetovalcev za kakovost, ki je bilo ves dan obarvano s spletnim anketiranjem.

V dopoldanskem delu so svetovalci za kakovost najprej izpolnili spletno anketo o tem, kako se je vloga svetovalca za kakovost »uspela« umestiti v delovanje njihovih organizacij. Na podlagi dobljenih odgovorov je nato predavateljica Sonja Klemenčič s svetovalci vodila skupen pogovor o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije (prepoznavnost vloge, prevladujoče naloge in obseg dela svetovalca, podpora vodstva, sodelovanje svetovalca s komisijo za kakovost, z učitelji, sodelovanje v različnih organih zavoda, izobraževanje/usposabljanje sodelavcev v zvezi s kakovostjo idr.). Obravnavali smo tudi druge aktualne tematike omrežja – v povezavi s spremljanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter v povezavi s skupnimi aktivnostmi omrežja v letošnjem letu.
 
Osrednja tema spopolnjevanja pa je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja, ki nam je lahko v veliko podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih. Delavnico o spletnem anketiranju v odprtokodni aplikaciji 1KA je vodil zunanji sodelavec ACS izr. prof. dr. Marko Radovan. Udeleženci so med usposabljanjem pripravili vsak svoj spletni vprašalnik, ga testirali in objavili, ob koncu usposabljanja pa pregledovali že pridobljene podatke v svoji spletni anketi ter si ogledali različne možnosti za analizo podatkov (statistike, grafi, poročila). Z novo pridobljenim znanjem si bodo svetovalci za kakovost v letošnjem letu lahko pripravili spletne anketne vprašalnike za merjenje učinkov formalnega izobraževanja ter tako v svojih praksah dejansko uporabili inštrumentarij, ki je bil v letu 2016 pripravljen na ACS.
 
Spopolnjevanje, ki se ga je udeležilo 14 udeležencev, je potekalo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. 

24. in 25. januarja

Prvi dan usposabljanja


Pričakovanja udeležencev


Tri že delujoče svetovalke za kakovost so z udeleženci delile svoje izkušnje


Intenzivno razmišljanje v skupinah o vsebinah in načinih svetovalnega dela za razvoj kakovosti

se je na ACS začelo usposabljanje za novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.
 
V Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih je vključenih 20 predstavnikov organizacij, ki izvajajo javnoveljavno izobraževanje odraslih (večinoma ljudskih univerz in srednjih šol). Udeleženci si bodo v programu pridobili posebno znanje o svetovanju za kakovost, za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji. Usposabljanje traja 40 ur in ga izvajamo v okviru ESS projekta "Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018".

Prvi dan usposabljanja smo udeležencem predstavili program usposabljanja ter projekt Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih. Seznanili so se z vlogo svetovalca za kakovost in njeno umestitvijo v sistem in izobraževalno organizacijo. Predstavili smo jim vlogo svetovalca za kakovost pri vzpostavitvi in ohranjanju celovitega notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Za zaključek prvega dne so se udeležencem pridružile tri že delujoče svetovalke za kakovost, ki so z njimi delile svoje izkušnje z umeščanjem te vloge v njihovo organizacijo ter predstavile svoje delo kot svetovalke za kakovost.
 
Drugi dan usposabljanja so udeleženci pridobivali informacije in znanja o vsebinah in načinih svetovanja za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih. Spoznali so tudi temeljna načela in etiko svetovalnega dela za razvoj kakovosti. 
 
V času med posameznimi delavnicami komunikacija med ACS in udeleženci programa poteka v spletni učilnici, ki jo administrira ACS in kjer udeleženci tudi dostopajo do gradiv z usposabljanja in dogovorjenih opravil med delavnicami.
Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti