Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2013

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
10. decembra

Evalvacijska delavnica


Evalvacijska delavnica

smo letošnje aktivnosti v projektu ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih zaključili z evalvacijsko delavnico vseh sodelujočih ekspertnih zunanjih evalvatoric in predstavnikov organizacij.

Na delavnici smo razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije, organizacije so prejele tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih.

Več o ekspertnih zunanjih evalvacijah izobraževanja odraslih si lahko preberete na povezavi https://kakovost.acs.si/ekspertna_zunanja_evalvacija/.

 

8. oktobra 2013

Svetovalci za kakovost med delom v skupini

smo izpeljali 3. delavnico v sklopu nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost. Udeležencem delavnice smo predstavili nekaj rezultatov anketiranja o vlogi svetovalca za kakovost in osnutek strokovnega profila (opis del in nalog ter zmožnosti) svetovalca za kakovost, o katerem so udeleženci tudi izmenjali mnenja.

V drugem delu delavnice pa so udeleženci razpravljali o osnutku Pravil o delovanju svetovalcev za kakovost v organizaciji in omrežju svetovalcev za kakovost. Delavnico smo zaključili s pogovorom o pripravi oz. prenovi Listine in Izjave o kakovosti. S svetovalci za kakovost smo se dogovorili, da bomo z delom na vseh omenjenih nalogah nadaljevali in ga do konca leta 2013 tudi zaključili v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost.

26. septembra 2013

Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice


Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice

smo izvedli spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice, ki bodo v letu 2013 v sodelovanju z ACS izpeljale ekspertne zunanje evalvacije na treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle:
  • Razvojni izobraževalni center Novo mesto,
  • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
  • Srednja zdravstvena šola Celje.
Na spopolnjevanju smo obravnavali novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih, se vsebinsko pripravili na ekspertne zunanje evalvacije v letu 2013, na realnih, a zapletenih primerih razpravljali o primernem odzivu v posameznih fazah izpeljave evalvacij, obravnavali zasnovo etičnega kodeksa ekspertnih zunanjih evalvatorjev in skupaj razmišljali, kakšno vlogo naj ima potrdilo o opravljeni ekspertni zunanji evalvaciji za organizacijo.
 
Spopolnjevanje je bilo namenjeno tudi dogovorom o izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij na izbranih organizacijah.

19. septembra 2013

Predstavnik ene od sodelujočih organizacij v POKI 7 med predstavitvijo uresničevanja akcijskega načrta na njihovi organizaciji


Kolegialna presoja spletnih strani o kakovosti izobraževanja odraslih

smo izpeljali zadnjo, 12. delavnico za skupino POKI 7, ki je potekala v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Udeležilo se je je 13 strokovnih delavcev iz 10 od skupaj 11 vključenih organizacij.

Težišče delavnice je bilo namenjeno temu, da so sodelujoče organizacije poročale o udejanjanju svojih akcijskih načrtov za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih (akcijske načrte so organizacije pripravile v začetku leta 2013, do septembrske delavnice pa je v organizacijah potekalo delo na vpeljavi konkretnih izboljšav). Pri tem je bila med predstavniki organizacij tudi dana pobuda, da si med sabo podelijo dobre prakse in se v povezavi z ukrepi za razvijanje kakovosti konzultirajo tudi po zaključku organiziranega izobraževanja na Andragoškem centru. Udeleženci delavnice so opravili tudi refleksijo o sodelovanju v dveletnem projektu POKI, in sicer tako z vidika vključitve organizacije v projekt, kot tudi vidika osebne vključitve posameznega predstavnika sodelujočih organizacij v projekt. Nekaj časa smo namenili tudi tematiki predstavljanja svojega dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti na spletu (organizacije so med na delavnici opravile tudi kolegialno presojo spletnih strani izobraževalne organizacije o kakovosti). Na delavnici smo predstavili tudi koncept zelenega znaka kakovosti POKI in organizacijam dali konkretne napotke za pripravo vloge za podaljšanje pravice do uporabe znaka (orgnizacijam iz POKI 7 le-ta preneha konec leta 2014). Delavnico smo zaključili s pregledom razvojnih usmeritev na področju kakovosti izobraževanja odraslih z vidika možnosti za nadaljnji razvoj kakovosti v izobraževalnih organizacijah.

6. junija 2013

Svetovalci za kakovost med razpravo o Pravilih o delovanju svetovalcev za kakovost

smo izpeljali 2. delavnico v sklopu nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost. V dopoldanskem delu smo se osredotočili na uresničevanje skupnih akcij. Pri prvi skupni akciji Oblikovanje strokovnega profila svetovalca za kakovost smo svetovalcem za kakovost predstavili vprašalnik, s pomočjo katerega bomo poskušali pridobiti nabor temeljnih del in nalog ter pripraviti pregled zmožnosti (kompetenc), ki jih imajo oz. potrebujejo posamezniki, ki delujejo v vlogi svetovalca za kakovost. Udeleženci delavnice so vprašalnik v nadaljevanju tudi izpolnili. Pri drugi skupni akciji Pravila o delovanju svetovalcev za kakovost v organizaciji in nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost pa so svetovalci za kakovost razpravljali o vsebinskem predlogu, ki opredeljuje, kdo je lahko svetovalec za kakovost in v katerih primerih lahko posameznik deluje kot del nacionalnega omrežja. Udeleženci bodo z razpravo in delom nadaljevali na forumu v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost. V drugem delu delavnice pa smo se posvetili oblikovanju in prenovi Listine kakovosti ter Izjave o kakovosti – vsak svetovalec za kakovost se je odločil za eno aktivnost, zato je delo potekalo sočasno v dveh skupinah. Delavnico smo zaključili s pogovorom o dosedanjem delu v spletni učilnici ter predstavitvijo video-publikacije Priložnosti so! Programi usposabljanja za brezposelne.

Spomladi 2013
V okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih za obdobje 2012-2014 v Sloveniji je izšla video-publikacija Priložnosti so! Programi usposabljanja za brezposelne, ki pripoveduje o zasnovi, pripravi in pilotnih izpeljavah treh novih programov usposabljanja za brezposelne kot primerov dobre prakse sodelovanja in partnerstev med številnimi zainteresiranimi deležniki na lokalni ravni.

Omenjeni novi programi usposabljanja za brezposelne so nastali v obdobju 2010 – 2011 v  projektu Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah, ki ga je vodil Andragoški center Slovenije, finančno pa omogočilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Umeščanje novih programov v lokalno okolje se je s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričelo v letu 2012.

Promocijski video Priložnosti so! poleg temeljnega pristopa pri zasnovi in pripravi novih programov prikazuje tudi izkušnje nosilcev (treh sodelujočih ljudskih univerz) pri umeščanju programov ter iskrene pripovedi prvih udeleženk v teh programih.

Video-publikacija je podnaslovljen tudi v angleškem jeziku, dostopna je na spletu.

22. maja 2013

Srečanje organizacij v ekspertni zun. evalvaciji

smo izvedli 1. srečanje izobraževalnih organizacij, ki bodo v letu 2013 sodelovale v ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju izobraževanja odraslih. Z dvema predstavnicama Razvojnega izobraževalnega centra Novo mesto, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana ter Srednje zdravstvene šole Celje smo se pogovorili o izhodiščih, namenu in poteku ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavali smo obe področji in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter vodilo za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizaciji bosta samooceni kakovosti pripravili do septembra 2013.

19. aprila 2013

11. delavnica POKI

smo izvedli 11. delavnico v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. V uvodnem delu smo obravnavali akcijske načrte za razvoj kakovosti, ki so jih vključene izobraževalne organizacije že pripravile. Na ACS smo pregledali načrte in pripravili povratno informacijo, ob kateri smo skupaj z organizacijami pokomentirali nadaljnji razvoj in izzive, s katerimi se srečujejo. Ovrednotili smo tudi listine kakovosti in ocenili možnosti dokončanja in tiskanja listin. Zadnji del delavnice smo namenili strokovnemu razvoju in identiteti izobraževalcev odraslih in kakovosti, kjer smo izhajali iz razprave prejšnje delavnice in zaokrožili naša doživljanja s teoretičnimi izhodišči.

10. aprila 2013

Svetovalci za kakovost med razpravo o opredelitvi skupnih akcij v letu 2013

je na Andragoškem centru Slovenije potekala 1. delavnica v letu 2013 v sklopu naloge Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost, ki so se je udeležili delujoči svetovalci za kakovost v izobraževalnih organizacijah. V uvodnem delu delavnice smo svetovalce za kakovost seznanili z vsebino načrtovanega skupnega dela v letu 2013 ter se skupaj z njimi pogovorili o predlaganih aktivnostih in načinu sodelovanja v omrežju svetovalcev za kakovost. Dosedanje delo v vlogi svetovalca za kakovost v izobraževalnih organizacijah so na kratko predstavili tudi udeleženci delavnice.

V popoldanskem delu delavnice smo svetovalce za kakovost seznanili s spletno učilnico omrežja svetovalcev za kakovost, ki jo bodo uporabljali v času med delavnicami za uresničevanje dogovorjenih aktivnosti in medsebojno komunikacijo, namenjena pa je tudi uporabi med potekom delavnic, saj jim omogoča dostop do učnega gradiva. V nadaljevanju smo predstavili predlagane akcije v letu 2013, do katerih so se opredelili tudi svetovalci za kakovost ter se dogovorili za skupne akcije, ki jih bodo uresničevali v svojih izobraževalnih organizacijah.

20. marca 2013

Evalvacijsko srečanje projektne skupine pri projektu Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah

smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali evalvacijsko srečanje projektne skupine, ki je v letih 2010 in 2011 sodelovala pri projektu Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah. Kot rezultat projekta so bili oblikovani 3 novi programi usposabljanja za brezposelne, in sicer:

Projekt je vodil Andragoški center Slovenije, financiralo pa ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V letu 2012 je potekalo umeščanje izobraževalnih programov v lokalno okolje oz. so potekale pilotne izvedbe novih programov, ki jih je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Na evalvacijski delavnici je najprej potekal pogovor o izkušnjah pri pilotnih izpeljavah novih programov usposabljanja za brezposelne, nato pa še pogovor o možnostih za nadaljnje umeščanje teh programov v slovenski prostor. Ob zaključku delavnice so si udeleženci srečanja ogledali promocijski film Priložnosti so! o zasnovi, pripravi in pilotnih izpeljavah novih programov usposabljanja za brezposelne kot primerov dobre prakse. Film je nastal z denarno pomočjo Evropske komisije v projektu Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih za obdobje 2012-2014 v Sloveniji.

5. februarja 2013

POKI 10. delavnica

smo nadaljevali z drugim letom sodelovanja z enajstimi izobraževalnimi organizacijami v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. V prvem delu 10. delavnice so udeleženci predstavili pripravljene Akcijske načrte za razvoj kakovosti v lastni organizaciji, v katerih so opredelili akcije, ki jih bodo znotraj organizacije izvedli z namenom doseganja zastavljenih standardov kakovosti. Nato so se seznanili z namenom in vsebino Listine kakovosti, ki jo bodo v organizaciji tudi pripravili. Gre za zapis in opis dogovorov, postopkov in aktivnosti, ki jih izobraževalna organizacija sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost. V zadnjem delu delavnice smo skozi razpravo reflektirali in osmišljali lastni strokovni razvoj ter identiteto izobraževalcev odraslih.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti