Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2012

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
14. decembra 2012

Evalvacijska delavnica

smo v sklopu naloge Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih na Andragoškem centru Slovenije izvedli evalvacijsko delavnico, kjer smo se zbrali predstavniki sodelujočih izobraževalnih organizacij (Ljudska univerza Murska Sobota in Ljudska univerza Šentjur) in ekspertne zunanje evalvatorice (Nada Klučar, Inga Krusič Lamut, Jasna Kržin Stepišnik, Tatjana Novak, Ida Srebotnik, Mirjana Šibanc, Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Jasmina Orešnik Cunja in Alenka Jurič Rajh). Na delavnici smo razpravljali o izkušnjah ekspertnih zunanjih evalvatoric in sodelujočih izobraževalnih organizacijah v procesu ekspertne zunanje evalvacije ter oblikovali skupne zaključke za dograditev koncepta ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih. Skupno delo smo zaključili s sladkimi dobrotami in z upanjem na nadaljnje uspešno sodelovanje v letu 2013.

10. decembra 2012

Priprava akcijskega načrta za razvoj kakovosti

smo izvedli 9. delavnico v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. V uvodnem delu so udeleženci poročali o izkušnjah in vtisih, ki so si jih pridobili na zgledovalnem obisku pri izbrani organizaciji ter predstavili, kako so potekale razprave o samoevalvacijskem poročilu v njihovih kolektivih. Nadaljevali smo z obravnavo akcijskega načrta za razvoj kakovosti v lastni organizaciji, ki jih bodo organizacije pripravile za naslednje leto. Zadnji del delavnice smo namenili področju vlaganja v znanje zaposlenih in razvoj socialnega kapitala, ki sta pomembna dejavnika razvoja kakovosti v izobraževalni organizaciji. Naslednja delavnica bo 5. februarja 2013.

Med 12. in 14. novembrom 2012

Zaključna konferenca v Lizboni

smo se v sklopu projekta Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem izobraževanju odraslih (EuroPeerGuid) predstavnice ACS in predstavniki treh svetovalnih središč ISIO (Ljubljana, Murska Sobota in Žalec) udeležili zaključnega srečanja vseh partnerjev in zaključne konference projekta v Lizboni.

Na zaključnem srečanju partnerjev (iz Portugalske, Finske in Slovenije) smo obravnavali evalvacijo izvedbe projekta ter usmeritve za pripravo poročila projekta.

Na zaključni konferenci projekta smo partnerji predstavili kolegialno presojanje kot metodo, posebnosti metode v svetovanju in njene učinke ter z okroglo mizo s presojevalci okvirno 40 udeležencem konference omogočili tudi vpogled v konkretne primere kolegialnih presoj v različnih državah.

Projekt smo zaključili z obiskom mesta Evora, kjer smo kolegialni presojevalci na eni izmed partnerskih organizacij izmenjali izkušnje in dobro prakso.

5. in 6. novembra 2012

Foto utrinek s konference na Dunaju

je na Dunaju potekala tretja, zadnja, mednarodna konferenca v tematski mreži QALLL - Zagotavljanje kakovosti v vseživljenjskem učenju. QALLL (Quality Assurance in LifeLong Learning) je evropski projekt v okviru programa Vseživljenjsko učenje, ki naslavlja zagotavljanje kakovosti na področju vseživljenjskega učenja, in sicer s poudarkom na poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter izobraževanju odraslih. Namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja s pomočjo prepoznanih dobrih projektov (primerov dobrih praks), z izpeljavo treh mednarodnih konferenc in pripravo priporočil, katerih namen je podpora sodelovanju na tem področju.

Na dvodnevni konferenci, ki je potekala v hotelu Europahaus in na bližnjem gradu Miller Aichholz, so bili predstavljeni ključni rezultati projekta: QALLL Zbornik projektov, QALLL Kvalitativno vsebinsko poročilo, QALLL Priporočila za realizacijo zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter izobraževanju odraslih (10 priporočil). Udeleženci konference so identificirane dobre projekte spoznali na zanimiv način - predstavitve 39 izbranih projektov so organizatorji pripravili na štirih tim. »projektnih otokih«, po katerih so udeležence vodili »vodiči«, strokovnjaki iz omrežja QALLL. V delovnih skupinah pa so udeleženci konference razmišljali o priporočilih QALLL projekta, in sicer v dveh fazah: majhne skupine strokovnjakov, ki delujejo na podobnem delovnem področju, so razmišljale o načinih za implementacijo in diseminacijo QALLL priporočil v kontekstu svojega delovnega okolja, v drugi fazi pa so skupine strokovnjakov iz posamezne države načrtovale prve korake za implementacijo QALLL priporočil na nacionalnem nivoju.

25. oktobra 2012

Obisk evalvatork na Ljudski univerzi Šentjur


Obisk evalvatork na Ljudski univerzi Murska Sobota

smo v sklopu pilotne ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih obiskali Ljudsko univerzo Murska Sobota in Ljudsko univerzo Šentjur. Usposobljene ekspertne zunanje evalvatorke so na podlagi pregledane samooocene organizacije pripravile vprašanja in na obisku opravile intervjuje z direktoricama, komisijo za kakovost, vodji izobraževanj, učitelji, svetovalci in udeleženci. Razgovori in ogled organizacije je omogočil dodaten vpogled v delovanje organizacije na izbranih področjih kakovosti. Ob koncu dneva so ekspertne zunanje evalvatorke organizaciji podale prvo povratno informacijo o ključnih ugotovitvah. Do decembra pa bo nato pripravljeno končno poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji, s priporočili za nadaljnji razvoj.

 

 23. in 24. oktobra 2012

Predavateljica Tatjana Zidar Gale udeležence usposablja za predstavitev samoevalvacijskega poročila v kolektivu


Mag. Marija Karba iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport med predstavitvijo zakonodaje s področja izobraževanja odraslih


Delo v skupinah pri načrtovanju razprav o samoevalvacijskem poročilu v kolektivu

smo izpeljali osmo delavnico  v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI skupine POKI 7.

Na prvem dnevu delavnice so udeleženci najprej poročali o poteku načrtovanja zgledovalnih obiskov v drugih organizacijah. Dobili so tudi napotke, kako predstaviti rezultate zgledovanja v samoevalvacijskem poročilu. V nadaljevanju je Tatjana Zidar Gale, strokovnjakinja s področja razvoja kompetenc komuniciranja in retorike, za udeležence izpeljala predavanje o tem, kako pripraviti predstavitev samoevalvacijskega poročila v kolektivu ter kako motivirati sodelavce za izboljšanje kakovosti v izobraževanju. Prvega dne delavnice se je udeležilo 16 udeležencev.

Drugi dan delavnice je bil namenjen predstavitvi zakonodaje s področja izobraževanja odraslih kot dejavnika razvoja kakovosti izobraževanja odraslih, ki jo je izvedla mag. Marija Karba iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport. V zadnjem delu delavnice pa so se udeleženci usposabljali za načrtovanje razprave o samoevalvacijskem poročilu v kolektivu. Na drugem dnevu delavnice se je usposabljalo 16 udeležencev.

 

 

 

 

 10. oktobra 2012
so se v Bruslju pod okriljem Evropske komisije srečali njeni predstavniki, raziskovalci ter evropski strokovnjaki za izobraževanje odraslih ter razvoj pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti na tem področju. Obravnavali so devet pristopov in modelov za zagotavljanje kakovosti izobraževanja odraslih, ki jih uporabljajo različne evropske države kot primere dobre prakse. Na seminarju je sodeloval tudi Andragoški center Slovenije oz. njegova predstavnica, dr. Tanja Možina, saj je bil med primere dobre prakse izbran tudi slovenski model za samoevalvacijo Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje odraslih - POKI. Madžarski strokovnjak dr. Nemeth Balasz (Univerza v Pescu) je projekt POKI odlično predstavil ter ga priporočil v nadaljnje proučevanje pri pripravi skupnega Evropskega okvira za kakovost v izobraževanju odraslih, ki ga Evropska komisija načrtuje pripraviti do konca leta 2013.

28. septembra 2012

Udeleženci so na delavnici prejeli in pregledali pisne povratne informacije na pripravljena samoevalvacijska poročila

je na Andragoškem centru Slovenije potekala 7. delavnica Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI.

Udeleženci usposabljanja (predstavniki enajstih sodelujočih organizacij) so na začetku delavnice prejeli povratno informacijo o pripravljenih samoevalvacijskih poročilih. V drugem delu delavnice pa so se seznanili z novo metodo za presojanje in razvijanje kakovosti, metodo zgledovanja in začeli s pripravo lastnega načrta za izpeljavo zgledovalnega obiska.25. in 26. septembra 2012

Prvi dan usposabljanja ekspertnih zunanjih evalvatork


Drugi dan usposabljanja: udeleženke med igro vlog, simulacijo izpeljave obiska v izobraževalni organizaciji

smo izpeljali dvodnevno usposabljanje ekspertnih zunanjih evalvatork, ki bodo sodelovale v pilotnih ekspertnih zunanjih evalvacijah v organizacijah za izobraževanje odraslih v letu 2012.

Udeleženke usposabljanja so se najprej seznanile s konceptom ekspertne zunanje evalvacije ter spoznale področji in merila, ki so predmet zunanje evalvacije v letu 2012. Na praktičnem primeru so opravile pregled in ovrednotenje samoocene izmišljene izobraževalne organizacije ter pripravile primerna vprašanja za razgovore na obisku izobraževalne organizacije. Seznanile so se s pripravo in izpeljavo obiska v izobraževalni organizaciji ter s pomočjo igre vlog tudi le-tega zaigrale. Ob zaključku srečanja so udeleženke dobile še napotke za pripravo končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji.

Andragoški center Slovenije je za izpeljavo pilotnih zunanjih evalvacij pripravil potrebne instrumente, dokumente in usmeritve. Ekspertne zunanje evalvacije bo šest ekspertnih zunanjih evalvatork s sodelavkami ACS-a izpeljalo na dveh izobraževalnih organizacijah od oktobra do decembra 2012.

Avgusta 2012
smo v projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 (aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih) izdali dvojezično promocijsko brošuro Razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih/Quality Development in Adult Education. 

V brošuri predstavljamo dejavnost razvoja kakovosti izobraževanja odraslih na Andragoškem centru Slovenije ter ključne projekte in dejavnosti s področja kakovosti, ki so nastali na ACS. Bralca seznanimo z IKT podporo, ki smo jo vzpostavili za lažje izpeljevanje procesov samoevalvacije, s spodbudami za vlaganja v kakovost, z dejavnostjo publiciranja strokovne literature s področja kakovosti v slovenskem jeziku ter mednarodnim sodelovanjem. Brošura je dvojezična, saj z njo poleg slovenskih bralcev o aktivnostih na področju razvoja kakovosti izobraževanja odraslih želimo nagovoriti tudi angleško govorečo strokovno javnost.

Brošuro smo izdali s pomočjo sredstev Ministrstva za znanost, izobraževanje, kulturo in šport ter Evropskega socialnega sklada.

V elektronski obliki je publikacija dostopna na spletni strani https://kakovost.acs.si/doc/N-939-1.pdf.

Junija 2012

Mozaik kakovosti

smo v projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 (aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih) izdali publikacijo Mozaik kakovosti: priporočila za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji avtoric dr. Tanje Možina in Sonje Klemenčič.

Mozaik kakovosti bralcu ponuja poglobljeno predstavitev notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji za odrasle, s priporočili za njegovo vzpostavitev in razvoj, ki so podprta z zbirko številnih pripomočkov in primerov dobrih praks. Konceptualna izhodišča in načela sprožajo temeljne premisleke o načrtnem razvoju kakovosti v izobraževalni organizaciji. Tako zasnovana publikacija bralca na sistematičen način vodi po poti nujnosti umeščenosti sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije ter poti opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle.

Monografijo smo izdali s pomočjo sredstev Ministrstva za znanost, izobraževanje, kulturo in šport ter Evropskega socialnega sklada.

V elektronski obliki je publikacija dostopna na spletni strani https://kakovost.acs.si/doc/N-934-1.pdf.

20. junija 2012

Utrinek s srečanja s sodelujočima izobraževalnima organizacijama v projektu

smo izvedli 1. srečanje izobraževalnih organizacij, ki pilotno sodelujeta v projektu Ekspertna zunanja evalvacija v izobraževanju odraslih. Z direktoricama in koordinatorjema ekspertnih zunanjih evalvacij na Ljudski univerzi Murska Sobota in Ljudski univerzi Šentjur smo se pogovorili o izhodiščih, namenu in poteku ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavali smo obe področji in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter vodilo za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizaciji bosta samooceni kakovosti pripravili do septembra 2012.

13. in 14. junija

Dr. Marko Radovan udeležencem daje napotke, kako v samoevalvacijskem poročilu predstaviti in interpretirati podatke, pridobljene z anketiranjem

smo izpeljali 6. delavnico Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Na začetku prvega dne so udeleženci poročali o izkušnjah z anketiranjem in intervjuji, ki so jih v svojih izobraževalnih organizacijah izpeljali v aprilu in maju. V nadaljevanju delavnice so se udeleženci usposobili za pripravo dela samoevalvacijskega poročila, ki zajema predstavitev metodologije anketiranja in intervjuvanja ter pridobljenih podatkov in interpretacijo le-teh. Metodološka priporočila in napotke, kako pravilno prikazati metodologijo in rezultate ter ugotovitve, sta udeležencem podala dr. Tanja Možina in dr. Marko Radovan. Drugi dan delavnice je bil namenjen temi Kako z učinkovitim komuniciranjem spodbujati kakovost v izobraževanju, ki jo je vodila gospa Tatjana Zidar Gale, strokovnjakinja s področja razvoja kompetenc komuniciranja in retorike.

10. maja 2012

Zaključek mednarodnih kolegialnih presoj na ACS

smo se nacionalni in mednarodni kolegialni presojevalci v projektu EuroPeerGuid zbrali na zaključku kolegialnih presoj v Sloveniji. Strnili smo vtise in evalvirali izvedene kolegialne presoje kakovosti v svetovalnih središčih ISIO v Ljubljani, Žalcu in Murski Soboti.
9. maja 2012

Pogovor s svetovanci v ISIO Žalec

so predstavniki Andragoškega centra Slovenije, Svetovalnega središča Ljubljana in mednarodna presojevalka iz Finske izvedli kolegialno presojo v Svetovalnem središču Žalec. Po uvodni besedi direktorice Franje Centrih so se pogovarjali o kakovosti v svetovalnem središču s tremi svetovalci, tremi svetovanci in štirimi partnerji središča.9. maja 2012

Pogovor s partnerji v ISIO Murska Sobota

je bila v Svetovalnem središču Murska Sobota v sklopu projekta EuroPeerGuid izvedena mednarodna kolegialna presoja kakovosti. Presojevalci - predstavniki Andragoškega centra Slovenije, Svetovalnega središča Ljubljana in Žalec ter mednarodna presojevalka iz Finske, so se o kakovosti svetovalnega procesa in partnerstva v središču pogovarjali s svetovalci, svetovanci in partnerji.

8. maja 2012
je bila v sklopu projekta EuroPeerGuid izvedena mednarodna kolegialna presoja kakovosti v Svetovalnem središču Ljubljana. Po uvodnem nagovoru direktorja Marka Peršina so se presojevalci - predstavniki Andragoškega centra Slovenije, Svetovalnega središča Žalec in Murska Sobota ter mednarodni presojevalki iz Finske, pogovarjali s svetovalci, svetovanci in partnerji Svetovalnega središča Ljubljana. Osrednji temi sta bili svetovalni proces in partnerstva središča.

7. maja 2012

Utrinek s priprave na kolegialne presoje

smo na Andragoškem centru Slovenije v okviru projekta Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem izobraževanju odraslih (EuroPeerGuid) z mednarodnima presojevalkama Marjo Liete in Ulla-Riitta Kara iz Keuda Vocational College iz Finske izpeljali pripravo na kolegialne presoje kakovosti v treh svetovalnih središčih v Sloveniji. Predstavili smo jima slovenski sistem izobraževanja, delovanje svetovalnih središč ISIO in natančen potek kolegialne presoje.

12. aprila 2012

Udeleženci so na podlagi prejete povratne informacije že na delavnici pripravljali končne zapise samoevalvacijskih načrtov

je potekala že peta letošnja delavnica Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Uvodoma je dr. Tanja Možina skupini POKI 7 predstavila skupne povratne informacije na pripravljene samoevalvacijske načrte, na podlagi katerih bodo člani skupin za kakovost v posamezni organizaciji pripravili ustrezen inštrumentarij za zbiranje podatkov in že v mesecu maju podatke tudi zbrali. Vsaka organizacija je nato prejela pisne povratne informacije za posamezen samoevalvacijski načrt s predlogi za dopolnitve ali preoblikovanje samoevalvacijskih vprašanj in drugimi komentarji v povezavi z izbranimi metodami in subjekti, od katerih bodo organizacije pridobivale podatke.

Od prvega odmora za kavo dalje pa je bila delavnica namenjena usposabljanju udeležencev za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti. Predavateljica Sonja Klemenčič je uvodoma predstavila nekaj ključnih podatkov o spletni zbirki ter pojasnila, kako je zbirka nastala, nato pa se je z udeleženci po korakih sprehodila skozi postopek priprave primera anketnega vprašalnika za zbiranje podatkov o kakovosti izobraževanja. Pri tem so udeleženci sistematično spoznali aplikacijo za izdelavo vprašalnikov - vse od faze izdelave vprašalnika in testiranja vprašalnika ter pregleda testnih podatkov, pa vse do faze aktivnih vprašalnikov, v kateri so udeleženci spoznali vse tri možne načine za zbiranje podatkov. Udeleženci so se spoznali in preizkusili tudi možnost pregleda izpisov podatkov, zbranih s pomočjo spletne zbirke vprašanj.

28. marca 2012

Dr. Slavko Gaber iz Pedagoške fakultete v Ljubljani med izvedbo predavanja

smo izpeljali letošnje srečanje omrežja delujočih svetovalcev za kakovost v izobraževalnih organizacijah za odrasle v okviru naloge Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost (aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje od 2011 do 2014).

Na srečanju se je Sonja Klemenčič s svetovalci za kakovost najprej pogovorila o njihovem delu v izobraževalni organizaciji v zadnjem letu, svetovalci so si s pomočjo skupnih izhodišč zastavili tudi konkretne akcije za letošnje leto. Na srečanju je svetovalcem spregovoril tudi dr. Slavko Gaber, ki je vidik zagotavljanja kakovosti predstavil kot del dispozitiva varnosti. Ob zaključku delavnice je dr. Tanja Možina omrežje svetovalcev za kakovost seznanila z razvojnim delom na področju kakovosti, ki trenutno poteka na ACS.

19. in 21. marca 2012

Pri temi Oblikovanje standardov kakovosti je dr. Tanja Možina udeležencem usposabljanja predstavila tudi terminski potek ključnih faz samoevalvacije v letu 2012


Dr. Marko Radovan udeležencem pri skupinskem delu pomaga pri oblikovanju samoevalvacijskih vprašanj

smo izpeljali 4. delavnico usposabljanja sedme generacije POKI v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI (ESS projekt Izobraževanje in usposabljanje od 2011 do 2014). Prvi dan so udeleženci prejeli in se pogovorili o povratnih informacijah na pripravljene SWOT analize, ki so jih izobraževalne organizacije pripravile z namenom prve presoje svoje kakovosti po modelu POKI. Nato so sodelujoče organizacije opravile izbor področij, podpodročij in kazalnikov kakovosti za samoevalvacijo po modelu POKI. Glavnina tokratne dvodnevne delavnice pa je bila namenjena metodološkim temam, zato so se udeleženci že prvi dan seznanili še z metodologijo samoevalvacije, predstavljen jim je bil tudi uvod v oblikovanje standardov kakovosti. Prvi dan se je zaključil s temo Kakovost na spletnih straneh, v okviru katere so bili udeležencem podani praktični napotki o grafičnih, tehničnih in vsebinskih vidikih pri snovanju spletnih strani, o kakovosti spletnih strani z uporabniškega vidika, o rangiranju spletnih strani ipd.

Drugi dan delavnice je bil v celoti metodološko obarvan, saj so udeleženci že v dopoldanskem delu v obliki skupinskega dela začeli z oblikovanjem standardov kakovosti za izbrane kazalnike kakovosti. V nadaljevanju so se seznanili z izhodišči za oblikovanje samoevalvacijskih vprašanj in izhodišči za razmislek o izboru subjektov samoevalvacije. Nato so se spoznavali z dvema izbranima metodama, metodo anketiranja in metodo intervjuvanja in nadaljevali z razmislekom o opredelitvi metod v samoevalvacijskem načrtu izobraževalne organizacije. Delavnica se je zaključila z izhodišči za izbiranje vzorca za izpeljavo anketiranja ter napotki za pripravo terminskega načrta izpeljave anketiranja.

6. marca 2012Udeleženci delavnice med delom v skupinah

je potekala tretja delavnica v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI za skupino POKI 7.

V dopoldanskem času so udeleženci prejeli povratno informacijo o prvih pripravljenih zapisih vizije, poslanstva in vrednot in ponovno razmišljali o pomenu opredelitve razvoja kakovosti lastne izobraževalne organizacije. V nadaljevanju so se seznanili s pomenom različnih interesnih skupin za posamezno izobraževalno organizacijo in njihovo vključitvijo v procese presojanja in razvijanja kakovosti. Seznanili so se tudi s pripomočkom za opredeljevanje in analizo interesnih skupin ter pripomočkom za pripravo pregleda interesnih skupin posamezne organizacije in njihove vključenosti v procese kakovosti. V zadnjem delu delavnice pa so se udeleženci seznanili s cilji projekta v povezavi s spletnimi stranmi. Dobili so priporočila za objavo temeljnih vsebin na spletni strani posamezne izobraževalne organizacije za dva ključna vsebinska sklopa o izobraževanju odraslih in skrbi za kakovost. Ob zaključku delavnice so udeleženci opravili tudi samoevalvacijo svojih spletnih strani.

14. februarja 2012

Udeleženka usposabljanja med predstavitvijo področij, podpodročij in kazalnikov kakovosti po modelu POKI

je potekala druga delavnica Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI, na kateri so udeleženci prejeli povratno informacijo na pripravljen uvodni del samoevalvacijskega poročila ter spoznali vsebino modela POKI. Model POKI sestavlja 6 področij kakovosti, ki se naprej delijo na podpodročja in kazalnike kakovosti. Udeleženci so prejeli napotke, kako s pomočjo metode dokumentacije in SWOT analize pripraviti prvo presojo kakovosti po modelu POKI v svojih izobraževalnih organizacijah. Tokratne delavnice se je udeležilo 17 udeležencev iz 10 izobraževalnih organizacij.

25. in 26. januarja 2012

Dr. Tanja Možina udeležencem predstavlja različne vidike odgovornosti v izobraževalni organizaciji v okviru teme Kakovost izobraževalne organizacije v kontekstu sodobnih pogledov na kakovost


Brigita Kropušek Ranzinger iz Andragoškega zavoda – Ljudske univerze Velenje med predstavitvijo dobre prakse razvoja sistema presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalni organizaciji

smo izpeljali prvo delavnico v okviru naloge Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI. Naloga sodi v aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih, ki jo izvajamo v okviru ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.
 
V letu 2012 je skupaj predvidenih devet delavnic, na katerih se bo usposabljala že sedma generacija izobraževalnih organizacij, ki bodo v projektu POKI sodelovale v letih 2012 in 2013. V sedmi generaciji POKI sodeluje osem izobraževalnih organizacij, ki jih je z Javnim razpisom za financiranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013 izbralo Ministrstvo za šolstvo in šport, dve organizaciji pa sodelujeta z lastnimi sredstvi.

Na prvi delavnici 25. in 26. januarja so udeleženci po uvodu v program usposabljanja spoznavali vidike kakovosti izobraževalne organizacije v kontekstu sodobnih pogledov na kakovost. Nato so se spoznali z modelom za samoevalvacijo POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Zaključek prvega dne delavnice je bil namenjen pomenu opredelitve razvoja kakovosti lastne izobraževalne organizacije in opredeljevanju vrednot, poslanstva in vizije izobraževalne organizacije. Drugi dan delavnice je bil namenjen razgovoru o skupini za kakovost, v nadaljevanju pa sta Franja Centrih iz UPI - Ljudske univerze Žalec ter Brigita Kropušek Ranzinger iz Andragoškega zavoda - Ljudske univerze Velenje kot primera dobre prakse udeležencem predstavili svoj lasten razvoj sistema presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalni organizaciji za odrasle. Drugi del dneva pa je bil namenjen predavanju dr. Janeza Mayerja, ki se je z udeleženci pogovarjal o pomenu timskega dela za razvoj kakovosti v organizaciji. Na delavnici se je prvi dan usposabljalo 21 udeležencev, drugi dan pa 19 udeležencev, obakrat iz desetih izobraževalnih organizacij.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti