Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2011

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
16. decembra 2011

Udeleženci srečanja vseh generacij POKI ob 10. obletnici POKI-ja


Udeleženci srečanja zapisujejo svoje vtise v povezavi z delom na kakovosti IO

smo izpeljali skupno srečanje vseh šestih generacij POKI ter svetovalcev za kakovost ob 10. obletnici delovanja projekta POKI. Dogodek smo izpeljali v okviru aktivnosti Nadaljnje usposabljanje delujočih skupin za kakovost iz omrežja POKI. Udeleženci so na srečanju aktivno sodelovali v pogovoru o aktivnostih s področja kakovosti, ki potekajo v izobraževalnih organizacijah (izpostavili so npr. številne pozitivne lastnosti projekta in dejavnosti, ki jih ACS izvaja v podporo samoevalvacijam, opravili so tudi refleksijo v povezavi s projektom POKI z različnih vidikov (izobraževalna organizacija, ACS). Veseli nas, da so se vse sodelujoče organizacije opredelile, da je v njihovi organizaciji kakovost vpeljana kot sistem in da skrbijo tako za opredeljevanje, presojanje kot tudi razvijanje kakovosti. V drugem delu srečanja so se udeleženci seznanili s pregledom dosežkov projekta POKI v 10 letih delovanja v praksi (od 2001 do 2011), zadnji del srečanja pa je bil namenjen skupnemu razmisleku o novih razvojnih korakih ter predstavitvi že zastavljenih in načrtovanih aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja odraslih.
Srečanja se je udeležilo 21 udeležencev.


16., 17. in 18. novembra 2011

Kolegi presojevalci med usposabljanjem v Lizboni


Usposabljanje je vodila Maria Gutknecht-Gmeiner

je v okviru projekta EuroPeerGuid ((http://europeerguid.eu/) v Lizboni na Portugalskem potekalo usposabljanje kolegov presojevalcev, ki bodo v letu 2012 v partnerskih državah pilotno preizkušali vlogo kolegov presojevalcev v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih. Usposabljanje je vodila Maria Gutknecht-Gmeiner, priznana strokovnjakinja s področja uporabe metode kolegialne presoje v izobraževanju. Iz Slovenije smo se usposabljanja udeležile predstavnice Andragoškega centra Slovenije ter predstavniki treh svetovalnih središč, ki bodo v letu 2012 pilotno preizkusili metodo kolegialne presoje v svetovalnih središčih ISIO. Metoda bo pilotno preizkušena v Svetovalnem središču Murska Sobota, Svetovalnem središču Žalec in Svetovalnem središču Ljubljana. Svetovalci bodo v vlogi kolegialnih presojevalcev opravili vzajemno kolegialno presojo med svetovalnimi središči, pridružil pa se jim bo tudi mednarodni kolegialni presojevalec.

 8. novembra 2011

Delovno srečanje na ACS z vodji in svetovalci iz treh svetovalnih središč ISIO

smo v okviru projekta EuroPeerGuid (http://europeerguid.eu/) izpeljali delovno srečanje z vodji in svetovalci iz treh svetovalnih središč ISIO, ki bodo v letu 2012 pilotno preizkušali metodo kolegialne presoje, to so: Svetovalno središče Murska Sobota, Svetovalno središče Žalec in Svetovalno središče Ljubljana. Na srečanju so se udeleženci seznanili s cilji, vsebino in potekom projekta EuroPeerGuid. Seznanili so se z osnovnimi značilnostmi metode kolegialne presoje ter z vsebino programa usposabljanja za evropske kolege presojevalce, ki bo potekalo od 16. do 18. novembra v Lizboni na Portugalskem. Programa usposabljanja se bomo poleg predstavnikov iz svetovalnih središč ISIO udeležili tudi predstavniki Andragoškega centra. Andragoški center bo namreč v letu 2012 opravljal vlogo nacionalnega koordinatorja ter nudil strokovno podporo pri pilotni vpeljavi metode kolegialne presoje v slovenska svetovalna središča ISIO.

20. oktobra 2011

Udeleženci plenarnega dela zaključne konference


Predstavitev rezultatov podprojekta Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih

je Andragoški center Slovenije v Portorožu organiziral zaključno konferenco projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 z naslovom Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih. Konference se je udeležilo 108 izobraževalcev odraslih, ki opravljajo različne vloge in delujejo v različnih organizacijah - predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, direktorji in strokovni sodelavci v javnih zavodih ter na ljudskih univerzah, srednjih šolah in zasebnih izobraževalnih organizacijah, predstavniki fakultet, udeleženci in predavatelji, ki so sodelovali v projektu itn.

Na konferenci smo v plenarnem delu umestili aktivnosti, ki so potekale v projektu, v slovenske, evropske in svetovne strateške načrte, predstavili strokovno-konceptualni temelj spopolnjevanja izobraževalcev odraslih, rezultate projekta, pa tudi dve strokovni področji, s katerimi smo se ukvarjali v projektu: vprašanje pismenosti odraslih in e-izobraževanje. V plenarnem delu so bili med drugim predstavljeni tudi rezultati dela s področja kakovosti v okviru podprojekta Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih. Poleg dela v plenumu smo organizirali tri delovne skupine: Skupina 1: Izobraževalec odraslih kot svetovalec, Skupina 2: E-izobraževanje: doseženi rezultati in možnosti nadaljnjega razvoja in Skupina 3: Poklicne poti v izobraževanju odraslih.

4. oktobra 2011

Med skupinskim delom pri ovrednotenju vloge svetovalca za kakovost v sodelujočih izobraževalnih organizacijah


Tako so udeleženci ovrednotili in prikazali svoje delo v vlogi svetovalca za kakovost

smo izpeljali 4. delavnico v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. To je bila tudi zaključna delavnica v letu 2011.

Na tokratni delavnici smo skupaj z udeleženci ovrednotili proces kolegialne presoje ter se pogovorili o načrtovanih izboljšavah kakovosti v izobraževalnih organizacijah. Dogovorili smo se tudi o nadaljnjem delu v zvezi z listino kakovosti ter pregledali, katere informacije v zvezi s kakovostjo in izobraževanjem odraslih so objavljene na spletnih straneh.

V drugem delu delavnice pa smo ovrednotili vlogo svetovalca za kakovost v sodelujočih izobraževalnih organizacijah ter se pogovorili o aktivnostih do zaključka projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in aktivnostih za nadaljevanje dela v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.

2. oktobra 2011

Projekt POKI praznuje že deseto obletnico svojega delovanja v praksi

je minilo natančno deset let od prve delavnice, ki smo jo izpeljali za prve štiri izobraževalne organizacije, ki so se vključile v usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI v okviru projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Srednja trgovska šola Ljubljana ter Srednja agroživilska šola Ljubljana (danes Biotehniški izobraževalni center Ljubljana) so predstavljale prvo POKI »generacijo« (POKI skupino), ki je z usposabljanjem začela v letu 2001; do leta 2011 smo v projekt skupaj vključili 6 POKI skupin in 1 konzorcij izobraževalnih organizacij. V teh preteklih desetih letih se je v posameznih obdobjih v projekt skupaj vključilo že 63 izobraževalnih organizacij.

Od začetkov projekta pa vse do danes smo področje kakovosti v izobraževanju odraslih razvijali skupaj s sodelujočimi izobraževalnimi organizacijami. Vsaka nova generacija POKI je nastajajočemu in dograjujočemu konceptu kakovosti dala svoj doprinos, z vsako skupino POKI je model za samoevalvacijo POKI rastel in se razvijal. Več o razvojnih obdobjih projekta POKI si lahko preberete tukaj

Pri delu s posamezno skupino smo gojili načelo vzajemnosti, v skladu s katerim je vsaka naslednja skupina, ki se je pridružila projektu, lahko uporabila vse znanje, izkušnje in pripomočke, ki smo jih skupaj razvili s prejšnjimi skupinami. Tako smo v vseh teh letih skupaj razvili in v praksi preizkusili številne pripomočke in metode za samoevalvacijo. Vpeljevanje in uporabnost projekta POKI ves čas sproti spremljamo in evalviramo, kar nam omogoča, da sproti detektiramo potrebe po izboljšavah in se nanje odzivamo.

Projekt POKI se po desetih letih ne zaključuje, saj bomo že v začetku prihodnjega leta začeli z usposabljanjem nove skupine, to bo skupina POKI 7.

29. in 30. septembra 2011

Predstavniki partnerskih organizacij na drugem srečanju v Arrasu v Franciji

je v okviru projekta Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem izobraževanju odraslih (EuroPeerGuid - European Peer Review in Guidance and Counselling in Adult Vocational Education) potekalo drugo srečanje partnerjev. Gostiteljica drugega srečanja je bila organizacija CIBC Artois Ternois iz Arrasa v Franciji. Na srečanju so sodelovali še partnerji s Portugalske, Finske in Slovenije. Partnerji so se na srečanju seznanili z rezultati aktivnosti, katere nosilka je Slovenija in zajema razvoj inovativnih gradiv za razvoj kakovosti v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih.

V času od aprila do septembra je Slovenija usmerjala aktivnosti partnerjev pri pripravi evropskega priročnika za uporabo metode kolegialne presoje v svetovanju v izobraževanju odraslih. Na srečanju smo se partnerji dogovorili o potrebnih dopolnitvah in izboljšavah nastajajočega teksta priročnika. Ta bo v skladu s projektnim načrtom pripravljen do konca leta 2011. V letu 2012 pa je predvidenih 10 kolegialnih presoj, v vsaki sodelujoči državi bodo metodo kolegialne presoje preizkusila tri svetovalna središča. V Sloveniji bomo metodo preizkusili v treh svetovalnih središčih ISIO (več o projektu EuropeerGuid: http://europeerguid.eu/).

22. septembra 2011

Članici skupine za kakovost iz izobraževalne organizacije INVEL d.o.o. iz Velenja med predstavitvijo kvalitativne ocene dela v projektu


Ocena gostujočih predavateljev, ki jo je podala predstavnica Ljudske univerze Jesenice

je potekala zadnja, 13. delavnica v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI.

Na njej so udeleženci predstavili kvalitativno oceno opravljenega razvojnega dela na področju kakovosti v izobraževalni organizaciji v času trajanja dvoletnega projekta POKI. Podana je bila tudi evalvacija izpeljanih aktivnosti na področju razvijanja kakovosti na spletnih straneh sodelujočih izobraževalnih organizacij.

V zadnjem delu delavnice so bile predstavljene možne smeri razvoja kakovosti v izobraževalni organizaciji po zaključku sodelovanja v projektu POKI.

Nekaj vtisov udeležencev ob zaključku projekta POKI

»Današnje ovrednotenje dela v projektu je prispevalo k zadovoljstvu in je predstavljalo dobro motivacijo za delo na področju kakovosti v prihodnje.«
»Hvala za potrpljenje in sodelovanje ter spodbudo. Imela sem se zelo lepo, pa še zelo poučno je bilo.«
»Hvala za vso pomoč in podporo v projektu.«
»Na začetku v letu 2010 se je slišalo dve leti dela na projektu POKI tako dolgo, zdaj ko smo na koncu, pa se mi zdi, kot da se je šele začelo. Hvala vam za ves trud in usmeritve!«
»Uspešno usposabljanje novih generacij.«
»Veliko uspehov in novega elana pri nadaljnjem delu v projektu POKI.«

Izšla znanstvena monografija Kakovost v šolstvu v Sloveniji

V mesecu juniju je izšla znanstvena monografija z naslovom »Kakovost v šolstvu v Sloveniji«, ki sta jo uredila Živa Kos Kecojević in Slavko Gaber. Knjigo je izdala Šola za ravnatelje, založila pa Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Znanstvena monografija je nastala kot nadgradnja razmislekov ekspertne skupine za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki je bila imenovana v okviru projekta Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalni organizaciji (2009 - 2014), ki ga vodi Šola za ravnatelje. Knjiga je namenjena vpogledu v različne koncepte kakovosti ter razmislekom o možnostih in omejitvah konceptov kakovosti v izobraževalnem sistemu in širše v družbi.

V 2. poglavju Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti po ravneh vzgoje in izobraževanja je objavljen tudi avtorski prispevek s področja izobraževanja odraslih z naslovom Presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih, ki sta ga pripravili Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina z Andragoškega centra Slovenije. Avtorici sta uvodoma pripravili pregled uveljavljenih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih v Sloveniji, v nadaljevanju podrobneje predstavljata model POKI kot enega izmed bolj uveljavljenih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih, sledijo zgledi iz nekaterih drugih držav z vidika konceptualizacije pri razvoju kakovosti izobraževanja odraslih, pojmovanja kakovosti, razširjenosti pristopov in pripomočkov ter še drugih vidikov, zaključita pa z razvojnimi predlogi za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih.

Izdajo knjige sta finančno podprla Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije in Evropska unija (Evropski socialni sklad). Monografija je objavljena na spletni strani Šole za ravnatelje (http://www.solazaravnatelje.si/index.php?showid=272).

20. junija 2011

Predavatelj Miran Morano med usmerjanjem udeležencev, kako pristopiti do zunanjih sodelavcev in jih animirati za sodelovanje v aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti


Vsi udeleženci 12. delavnice POKI


Dr. Tanja Možina med usmerjanjem pogovora o že izvedenih aktivnostih za vpeljavo izboljšav

je v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI potekala 12. delavnica.

V prvem delu delavnice so udeleženci s pomočjo predavatelja Mirana Morana iskali odgovore na vprašanja, povezana s pridobivanjem zunanjih sodelavcev za sodelovanje v aktivnostih presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

V nadaljevanju so predstavniki sodelujočih organizacij predstavili aktivnosti na področju vpeljevanja zastavljenih akcij za vpeljevanje izboljšav, oz. po izbranih kazalnikih za posamezna področja poročali o realizaciji načrtovanih aktivnosti.

Zadnji del delavnice pa je bil namenjen tekočim informacijam, navodilom v povezavi s pripravo poročil o izvajanju projektov ESS ter dogovorom o nadaljnjem delu.
 14. junija 2011

Udeleženke so v prvem delu delavnice na podlagi prejetih povratnih informacij in s pomočjo vodje naloge, dr. Tanje Možina, vnašale zadnje redakcijske popravke v pripravljene izobraževalne programe

je v okviru naloge Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah potekala 7. delavnica projektne skupine, pri kateri sodelujejo tri izobraževalne organizacije, in sicer Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Murska Sobota in Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Za uvod v delavnico so udeleženke poročale o opravljenih aktivnostih po zaključku prejšnjega srečanja. Nato je bil prvi del delavnice posvečen nastalim izobraževalnim programom, in sicer so sodelujoče organizacije prejele povratne informacije o pripravljenih izobraževalnih programih ter na delavnici programe tudi dopolnile v skladu s priporočili ter vnesle še nekatere redakcijske dopolnitve. Drugi del delavnice je bil namenjen pregledu stanja v zvezi s pripravljenimi projekti za umeščanje izobraževalnih programov v lokalno okolje in povratnim informacijam o pripravljenih projektih. Na zadnjem delu delavnice pa se je projektna skupina pogovarjala in dogovarjala o poteku nadaljnjega dela na tej razvojni nalogi.

7. junija 2011

Gostitelji kolegialnih obiskov med pogovorom o vtisih ob pripravi in izpeljavi kolegialne presoje

smo izpeljali tretje srečanje v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. Na tokratnem srečanju so se udeleženci najprej pogovorili o vtisih o izpeljani metodi kolegialne presoje, nato pa so prejeli še nekaj napotkov, kako pripraviti končno poročilo o kolegialni presoji.

V drugem delu srečanja so se udeleženci seznanili s pripravo dokumenta Listina kakovosti, se pogovorili o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v kolektivih ter kako na spletnih straneh vzpostaviti podstran o kakovosti.

24. maja 2011

Utrinek s kolegialnega obiska na LU Ormož

je v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Ormož potekal kolegialni obisk. Po uvodnem pogovoru z zaposlenimi, so sledili pogovori o sistemu kakovosti z direktorjem, svetovalcem za kakovost in članicama skupine za kakovost.

 19. maja 2011

Uvodni pogovor kolegialnih presojevalcev z zaposlenimi

so na Andragoškem zavodu Maribor - Ljudska univerza izpeljali kolegialni obisk. Kolegialni presojevalci so v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih na podlagi pregleda samoevalvacijskega poročila o sistemu kakovosti opravili pogovore z direktorico, svetovalcem za kakovost in člani komisije za kakovost.12. maja 2011

Udeleženci kolegialnega obiska

je v sklopu usposabljanja novih svetovalcev za kakovost na Ljudski univerzi Ajdovščina potekal kolegialni obisk. Uvodnemu pogovoru o poteku kolegialnega obiska z gostitelji so sledili individualni pogovori kolegialnih presojevalcev z direktorico, svetovalko za kakovost ter s članicama skupine za kakovost. Osrednja tema pogovorov je bil sistem kakovosti na Ljudski univerzi Ajdovščina.

11. maja 2011
je na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje v sklopu usposabljanja novih svetovalcev za kakovost potekal kolegialni obisk. Člani skupine kolegialnih presojevalcev so se o sistemu kakovosti pogovorili z direktorico, svetovalko za kakovost in članicami komisije za kakovost.

6. maja 2011

Vabilo kolegialnim presojevalcem na kolegialni obisk

je Ljudska univerza Nova Gorica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih gostila kolegialni obisk. Kolegialni presojevalci so na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila o sistemu kakovosti s pomočjo pogovorov z direktorico in člani skupine za kakovost ter svetovalko za kakovost dodatno osvetlili nekatere vidike njihovega sistema kakovosti. 21. aprila 2011

Med pogovorom z gostitelji kolegialnega obiska

je v sklopu dejavnosti projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih na Zasavski ljudski univerzi v Trbovljah potekal kolegialni obisk. Skupina treh kolegialnih presojevalcev je opravila pogovore z direktorjem, svetovalko za kakovost ter člani komisije za kakovost, predmet presoje pa je bil sistem kakovosti na Zasavski ljudski univerzi.

 19. aprila 2011

Predaja zapisa kolegialne presoje kakovosti spletnih strani med udeleženkama delavnice

je potekala 11. delavnica Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Na njej so udeleženci predstavili, kako v njihovi izobraževalni organizaciji poteka vpeljevanje aktivnosti, ki so si jih začrtali v akcijskem načrtu za razvoj kakovosti. Nato je mag. Tanja Vilič Klenovšek udeležence seznanila o pomenu svetovalnega dela in predstavila različne možnostmi svetovanja v izobraževanju odraslih, ki jih lahko udeleženci uporabijo pri svojem delu. Na koncu so udeleženci spoznali prenovljene spletne strani Andragoškega centra Slovenije o kakovosti v izobraževanju odraslih ter uporabili značilnosti metode kolegialnega presojanja pri presoji kakovosti spletnih strani izbrane izobraževalne organizacije.

11. aprila 2011

Gospa Jelka Kozjak Jezernik iz Državnega izpitnega centra med predstavitvijo načinov preverjanja in ocenjevanja znanja

je potekalo 6. srečanje projektne skupine v okviru naloge Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah, pri kateri sodelujejo Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Murska Sobota in Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Srečanje se je pričelo s pogovorom o povratnih informacijah v zvezi s pripravljenimi izobraževalnimi programi (informacije, ki so skupne vsem programom in povratne informacije za posamezen izobraževalni program). Nato je mag. Jelka Kozjak Jezernik iz Državnega izpitnega centra prisotnim predstavila načine preverjanja in ocenjevanja znanja, kot so zastavljeni v Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in z vidika možnosti za uporabo pri načrtovanju programov neformalnega izobraževanja za odrasle. V nadaljevanju srečanja je pogovor tekel o sestavinah izobraževalnih programov, ki jih je še potrebno opredeliti, v zadnjem delu srečanja pa je bilo delo projektne skupine osredotočeno na umeščanje novih izobraževalnih programov v prakso.

1. aprila 2011
smo v sklopu projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 - aktivnost: IKT podpora samoevalvacijam v izobraževanju odraslih odprli nove spletne strani Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, ki se nahajajo na spletnem naslovu: https://kakovost.acs.si/.

Vsebinsko smo na spletni strani predstavili opis dejavnosti razvoja kakovosti, projekte in naloge o kakovosti, ki trenutno potekajo na Andragoškem centru Slovenije, kako smo aktivnosti na področju kakovosti snovali in uresničevali od leta 2000 ter kako smo delovali na mednarodnem področju v sklopu mednarodnih projektov.

Z osnovne spletne strani o kakovosti pa lahko uporabniki dostopajo tudi do slovarja pojmov s področja kakovosti (https://kakovost.acs.si/slovar_pojmov/), ki ga sproti dopolnjujemo, ter spletne knjižne police, kjer so zbrane različne publikacije o kakovosti (https://kakovost.acs.si/razvoj_podrocja/publiciranje/).

Poleg priprave osnovne spletne strani o kakovosti smo nadgradili že obstoječo spletno stran projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI (https://kakovost.acs.si/poki/), na novo pripravili spletno stran projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih (https://kakovost.acs.si/svetovalci/) ter spletno stran Spodbude za razvoj kakovosti (https://kakovost.acs.si/spodbude/), kamor sodijo priznanja za razvoj kakovosti in zeleni znak POKI.

29., 30., in 31. marca 2011

Naslovnica predstavitve Samoevalvacija in razvoj kakovosti


Andreja Sabati Šuster in Gabrijela Gregorič iz Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik med predstavitvijo aktivnosti za razvoj kakovosti

je v Portorožu potekal XV. strokovni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki je bil letos tematsko namenjen samoevalvaciji kot temelju izboljšav. Na posvetu sta Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina v prispevku Samoevalvacija in razvoj kakovosti predstavili pristop, ki ga za načrtovanje in vpeljavo izboljšav kakovosti uporabljamo v modelu za samoevalvacijo Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI. V prispevku sta poudarili, da se procesi samoevalvacije ne zaključijo z zbiranjem podatkov ter predstavitvijo rezultatov v samoevalvacijskem poročilu, pač pa je za učinkovitost samoevalvacije zelo pomemben prehod od presojanja k razvijanju kakovosti. Predstavili sta pripomoček - akcijski načrt za razvoj kakovosti, ki smo ga v modelu POKI vpeljali zato, da bi podprli procese načrtovanja in vpeljave izboljšav. Spregovorili sta o ovirah in možnih rešitvah, s katerimi se v izobraževalnih organizacijah soočajo pri vpeljavi in spremljanju načrtovanih izboljšav kakovosti.

Veselilo nas je, da smo v delovni skupini nastopali skupaj s predstavnicama iz Šolskega centra Rudolfa Maistra iz Kamnika, saj gre za šolski center, ki je pred desetimi leti skupaj še s tremi drugimi srednjimi šolami prvi oral ledino pri vpeljavi modela POKI v prakso. Prikaz aktivnosti za razvoj kakovosti, ki jih izvajajo na Šolskem centru Rudolfa Maistra  Kamnik, predstavili sta jih Andreja Sabati Šuster in Gabrijela Gregorič, so pravo sporočilo o tem, kako pomembno je, da dejavnosti za razvoj kakovosti ne ostajajo zgolj na ravni takšnega ali drugačnega projekta kakovosti, pač pa postanejo del vsakodnevnega razmišljanja in dela v izobraževalni organizaciji.

24. marca 2011

Udeleženci dopoldanske delavnice v skupini Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih in svetovanju med poročanjem zaključkov z razprav v skupinah

je na Bledu v Hotelu Park potekala prva mednarodna konferenca v tematski mreži »Zagotavljanje kakovosti v vseživljenjskem učenju (Quality Assurance in Lifelong Learning QALLL)« z naslovom Zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in v izobraževanju odraslih. Konferenca je bila namenjena razpravi o delu, rezultatih, izkušnjah, izzivih na področju zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju, in sicer med strokovnjaki izobraževanja in usposabljanja, koordinatorji projektov programa Evropske unije Vseživljenjsko učenje (Leonardo da Vinci in Grundtvig), snovalci izobraževalnih politik, predstavniki ministrstev, socialnimi partnerji in drugimi.

Na konferenci sta aktivno sodelovali sodelavki Andragoškega centra Slovenije, dr. Tanja Možina in mag. Tanja Vilič Klenovšek, in sicer sta izpeljali dopoldansko in popoldansko delavnico z naslovom Zagotavljanje kakovosti v formalnem izobraževanju s poudarkom na izobraževanju odraslih in svetovanju. Dr. Tanja Možina je predstavila dva prispevka, prvega o projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI, drugega pa o vpeljavi modela za presojanje in razvijanje kakovosti v slovenska svetovalna središča za izobraževanje odraslih. V okviru razprav, ki jih je moderirala mag. Tanja Vilič Klenovšek, so udeleženci obeh delavnic razmišljali o svojih izkušnjah na področju presojanja in razvijanja kakovosti v formalnem izobraževanju, dobrih praksah, že uveljavljenih konceptih ter izzivih, ki jih prinaša prihodnost. Ključni del razprav je bil razmislek o priporočilih za nadaljnje delo stroke, predvsem za oblikovalce izobraževalnih politik na tem področju. Dr. Tanja Možina je ob zaključku konference na plenarnem delu sodelovala tudi kot razpravljalka v panelni razpravi.

9. marca 2011

Utrinek z odigranega skupinskega pogovora kolegialnih presojevalcev (desno na sliki) s predstavniki organizacije gostiteljice kolegialnega obiska (levo na sliki).

smo izpeljali drugo srečanje v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. Udeleženci so se tokrat v celoti posvetili pripravam na izpeljavo kolegialnih obiskov v 6 izbranih izobraževalnih organizacijah.  

Z vidika vloge kolegialnih presojevalcev so se naučili: kako presojati samoevalvacijsko poročilo ter podati strokovno oceno, kako se pripraviti na pogovor z različnimi interesnimi skupinami (direktor/ravnatelj, učitelji, udeleženci, organizatorji izobraževanja...) ter kako podati povratno informacijo organizaciji gostiteljici obiska in pripraviti zapis o izpeljanem kolegialnem obisku, ki bo podlaga za pripravo končnega poročila. 

Z vidika vloge koordinatorjev kolegialnega obiska v izobraževalni organizaciji pa so spoznali: kako poteka priprava kolegialnega obiska v organizaciji, na kaj morajo biti pozorni med potekom obiska in ob zaključku le-tega. 

Udeleženci so s pomočjo igre vlog na srečanju zaigrali tudi potek skupinskega pogovora kolegialnih presojevalcev z ravnateljem, učiteljem, članom skupine za kakovost in svetovalcem za kakovost. Ostali udeleženci so bili v vlogi opazovalcev pogovora.

18. februarja 2011

Člani projektne skupine opredeljujejo standarde znanja in metode dela za izbrani zmožnosti

je v okviru projekta Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah, na ACS potekalo 5. srečanje projektne skupine, v kateri sodelujejo 3 izobraževalne organizacije; Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Murska Sobota in Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Sodelujoče organizacije so na začetku predstavile, kako je potekalo delo v njihovi organizaciji pri opredeljevanju ključnih del in zmožnosti za izbrani izobraževalni program ter na kratko opisale opredeljena ključna dela in zmožnosti. Nato so pripravile osnutek modulov in posameznih tem znotraj izobraževalnega programa ter za izbrano temo opredelile zmožnosti ter standarde znanj na informativni, formativni in procesno-razvojni ravni. V nadaljevanju srečanja je pogovor tekel o nadaljnjem delu pri pripravi novih programov.

10. in 11. februarja 2011

Predstavniki partnerskih organizacij na prvem srečanju v Sloveniji

je na Andragoškem centru Slovenije potekalo prvo srečanje partnerjev v okviru projekta Leonardo da Vinci - prenos inovacij z naslovom EuroPeerGuid: Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem izobraževanju odraslih (EuroPeerGuid: European Peer Review in Guidance and Counselling in Adult Vocational Education). Partnerske organizacije, ki prihajajo iz štirih različnih držav: Portugalske, Finske, Francije in Slovenije, so se na srečanju dogovorile, kako bo potekalo vpeljevanje metode kolegialnega presojanja v svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. V Sloveniji bodo v projektu poleg predstavnic Andragoškega centra Slovenije sodelovala še tri svetovalna središča, ki bodo praktično preizkusila metodo kolegialnega presojanja.

2. februarja 2011

Izpeljava metode viharjenja možgan v skupini

smo izpeljali 10. delavnico Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI, prvo od načrtovanih štirih delavnic v letošnjem letu.

V dopoldanskem delu delavnice je Mirjam Dominko udeležencem predstavila pomen ustvarjalnosti v timu in različne tehnike za vodenje procesov ustvarjalnosti v skupini. Praktično so udeleženci preizkusili metodo skupinskega viharjenja možgan. V nadaljevanju delavnice so udeleženci prejeli povratne informacije o pripravljenih akcijskih načrtih za razvoj kakovosti in izdelanih listinah kakovosti. Na koncu so se udeleženci seznanili še z različnimi spodbudami (zeleni znak POKI, priznanja za kakovost), ki jih Andragoški center Slovenije podeljuje organizacijam, ki sistematično skrbijo za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih ter organizacijam in posameznikom, ki se še posebej odlikujejo po načrtni skrbi za dvig kakovosti in razvoj izobraževanja odraslih.

26. januarja 2011

Svetovalci za kakovost med spoznavanjem metode kolegialnega presojanja

smo izpeljali prvo srečanje v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, ki se ga je udeležilo 14 udeležencev, izbranih na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport. V letu 2011 so predvidena 4 izobraževalna srečanja na Andragoškem centru Slovenije, preostalo delo v zvezi z razvijanjem kakovosti pa bodo izbrani svetovalci za kakovost opravljali sočasno v lastnih organizacijah, in sicer v obsegu 32 ur mesečno. 

Prvo srečanje je bilo namenjeno spoznavanju projekta in vloge svetovalca za kakovost v izobraževalnih organizacijah ter kvalitativne metode kolegialnega presojanja, ki jo bodo v letu 2011 preizkusili izbrani svetovalci za kakovost.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti