Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2010

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
7. in 8. decembra 2010

Lidija Praprotnik med predstavitvijo poteka razprave o samoevalvacijskem poročilu v zasebni izobraževalni organizaciji INVEL d.o.o.

je potekala 9. delavnica v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Uvodni del delavnice je bil namenjen pogovoru o razpravah o samoevalvacijskem poročilu, ki so jih izobraževalne organizacije izpeljale med obema delavnicama. V nadaljevanju so udeleženci začeli pripravljati akcijski načrt za razvoj kakovosti v lastni organizaciji. Dr. Tanja Možina pa je nato predstavila pomen vlaganja v znanje zaposlenih, ki pomembno prispeva k razvoju kakovosti izobraževalne organizacije.
 
Drugi dan delavnice so udeleženci spoznali, kako se lahko s pomočjo omrežij in socialnega kapitala učinkovito prenaša in ustvarjanja novo znanje, ki je prav tako pomemben dejavnik razvoja kakovosti v organizaciji in začeli pripravljati listino kakovosti za izobraževalno organizacijo, s katere prihajajo. Listina kakovosti je seznam in opis dogovorov, postopkov, aktivnosti, ki jih izobraževalna organizacija sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost. Delavnica se je zaključila z evalvacijo prvega leta sodelovanja v projektu.

19. in 20. oktobra 2010

Karmen Rajar med predstavitvijo pregleda objavljenih aktivnosti v zvezi s presojanjem in razvijanjem kakovosti na spletu

smo izpeljali 8. delavnico v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Udeleženci so poročali o poteku zgledovanja, ki so ga izpeljali, dobili pa so tudi nekaj napotkov, kako predstaviti rezultate zgledovanja v samoevalvacijskem poročilu. V nadaljevanju je Tatjana Zidar Gale udeležencem predstavila, kako pripraviti predstavitev samoevalvacijskega poročila v kolektivu ter kako motivirati sodelavce za izboljšanje kakovosti v izobraževanju.
 
Drugi dan delavnice pa je bil namenjen pogovoru o izpeljanem postopku oblikovanja poslanstva, vizije in vrednot izobraževalnih organizacij ter pogovoru o tem, kako izobraževalne organizacije sporočajo javnosti informacije o aktivnostih na področju kakovosti na spletu. Nato je mag. Majda Kralj iz izobraževalne organizacije Academia d.o.o. predstavila primer dobre prakse, in sicer kako so vzpostavljali sistem presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih.

19. septembra 2010

Predavateljica Milena Zorić daje udeležencem napotke za uspešno vzpostavitev prvega stika z izbrano organizacijo zgledovanja

smo izpeljali 7. delavnico v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Podobno kot na dosedanjih delavnicah, so bili udeleženci na začetku delavnice obveščeni o dogodkih, ki so se zgodili v času med delavnicama na področju kakovosti v izobraževanju odraslih. Prejeli pa so tudi povratno informacijo o metodologiji, rezultatih in interpretaciji rezultatov anketiranja, ki so jih organizacije vključile v svoja samoevalvacijska poročila. V nadaljevanju delavnice so udeleženci spoznali novo metodo za presojanje in razvijanje kakovosti, metodo zgledovanja. Ta metoda omogoča, da se organizacije učijo in razvijajo s pomočjo vpogleda v najboljše prakse drugih organizacij in se po njih zgledujejo v procesih izboljševanja lastne kakovosti. Delavnice se je udeležilo 13 udeležencev.

avgusta 2010

Naslovnica publikacije Kakovost kot (z)možnost

je izšla publikacija Kakovost kot (z)možnost, v kateri avtorica dr. Tanja Možina proučuje tri pomembne procese kakovosti:procese opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti. Izdaja publikacije je tekla v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ob prebiranju dela lahko bralec najprej premisli o tem, kako opredelitve kakovosti nastajajo ter kako na te opredelitve vplivajo naše vrednote in interesi. V nadaljevanju bralca pot vodi v raziskovanje odgovora na vprašanje, kdo je odgovoren za kakovost v izobraževanju ter kdo naj kakovost presoja. Tretje področje proučevanja pa so nekateri vidiki procesov razvijanja kakovosti, pri tem se avtorica osredotoča zlasti na proces nastajanja ter izmenjavo znanja in dobre prakse. Publikacija je dostopna na spletni strani: https://kakovost.acs.si/doc/N-463-1.pdf.

11. junija 2010
smo v okviru Nadaljnjega usposabljanja delujočih skupin za kakovost iz omrežja POKI izpeljali drugo srečanje svetovalk za kakovost in vodij ter ostalih članov skupin za kakovost iz omrežja POKI. Srečanja so namenjena temu, da si omrežje POKI izmenja informacije o dogajanju na področju kakovosti in tudi dogradi znanje o tematiki presojanja in razvijanja kakovosti.
 
Na letošnjem srečanju sta mag. Darko Zupanc in mag. Matjaž Urank udeležencem predstavila orodje za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole ter praktičnemu preizkusu tega orodja. Gre za orodje, ki so ga razvili na Državnem izpitnem centru in izobraževalnim organizacijam omogoča podrobnejše analize uspeha svojih udeležencev na eksternih preverjanjih znanja.

3. in 4. junija 2010

Tatjana Zidar Gale predava o učinkovitem komuniciranju pri spodbujanju kakovosti

je potekala 6. delavnica v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Na začetku delavnice so udeleženci poročali o svojih izkušnjah z anketiranjem in intervjuji, ki so jih za svojo izobraževalno organizacijo izpeljali v mesecu aprilu in maju. V nadaljevanju delavnice pa so se usposobili za pripravo tistega dela samoevalvacijskega poročila, ki zajema predstavitev in interpretacijo podatkov, pridobljenih z anketiranjem. Ugotovitve iz izpeljanega anketiranja bodo udeležencem služile za oblikovanje predlogov za izboljšave. Drugi dan delavnice je bil namenjen temi Kako z učinkovitim komuniciranjem spodbujati kakovost v izobraževanju, ki jo je vodila gospa Tatjana Zidar Gale, strokovnjakinja s področja razvoja kompetenc komuniciranja in retorike.

8. aprila 2010

Udeleženci v spletni zbirki pripravljajo anketne vprašalnike

smo izpeljali 5. delavnico Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. V uvodnem delu delavnice so udeleženci prejeli povratno informacijo o pripravljenih samoevalvacijskih načrtih. Nadaljevanje delavnice pa je bilo namenjeno predstavitvi spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti. Udeleženci so se usposobili za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti in pripravili različne primere anketnih vprašalnikov, ki jih bodo uporabili pri presojanju kakovosti v svoji izobraževalni organizaciji. Delavnice se je udeležilo 15 udeležencev.

16. in 17. marca 2010

Udeleženci oblikujejo samoevalvacijska vprašanja za izbrane standarde kakovosti.

je v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI potekala četrta delavnica. Prvi dan delavnice so udeleženci prejeli povratno informacijo o opravljeni SWOT analizi za izbranih 6 dejavnikov kakovosti. Opravljena SWOT analiza je bila izobraževalnim organizacijam osnova za izbiro 4 kazalnikov kakovosti za samoevalvacijo v svoji izobraževalni organizaciji. Dr. Marko Radovan je udeležencem predstavil metodologijo samoevalvacije. Naslednji dan delavnice pa so se udeleženci bolj podrobno seznanili z oblikovanjem standardov kakovosti za izbrane kazalnike kakovosti in z oblikovanjem samoevalvacijskih vprašanj ter pomenom pravilne izbire subjektov, ki jih bodo vključili v evalvacijo. Udeležencem sta bili predstavljeni metodi anketiranja in intervjuvanja kot možni metodi za zbiranje podatkov in dani napotki za pravilno vzorčenje zbranih podatkov. Nada Klučar in Silva Pralica iz Srednje trgovske šole Ljubljana sta na koncu delavnice udeležencem predstavili potek načrtovanja samoevalvacije in dosedanje izboljšave na področju kakovosti na njihovi šoli. Tokratnega usposabljanja se je udeležilo 14 udeležencev. 

3. marca 2010

Vuk Ćosić, mednarodno priznan strokovnjak za oblikovanje in strukturiranje spletnih strani, udeležencem predava, kako pravilno pripraviti strategijo nastopanja na spletu

je potekala tretja delavnica v okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. V dopoldanskem času so udeleženci prejeli povratno informacijo o pripravljenih osnutkih vrednot, poslanstva in vizije in se seznanili s pomenom različnih interesnih skupin za posamezno izobraževalno organizacijo in njihovo vključitvijo v procese presojanja in razvijanja kakovosti.  V drugem delu delavnice pa je Vuk Ćosić udeležencem predstavil, kako pravilno načrtovati spletne strani in nastopati na spletu. 
 
11. februarja 2010

Udeleženci v skupinah pripravljajo pregled kazalnikov kakovosti za izbrano področje kakovosti.

smo izpeljali drugo delavnico Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI. Na njej so se udeleženci seznanili z vsebino modela POKI. Poudarek je bil na predstavitvi posameznih področij, podpodročij in kazalnikov, ki sestavljajo model POKI. Udeležencem sta bili predstavljeni dve metodi analize stanja, in sicer metoda dokumentacije in metoda SWOT analize, s katerima bodo na podlagi izbranih kazalnikov kakovosti opravili prvo presojo kakovosti v svojih izobraževalnih organizacijah. Tokratnega usposabljanja se je udeležilo 11 udeležencev. 

21. in 22. januarja 2010

Doc. dr. Janez Mayer predava o pomenu razvoja kulture dobre skupnosti v posamezni organizaciji.

smo izpeljali prvo skupno delavnico v okviru aktivnosti Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) od skupaj predvidenih sedmih. Delavnice so namenjene usposabljanju šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki bodo v projektu POKI sodelovale v letih 2010 in 2011. Na prvi delavnici smo se ukvarjali s tem, kako opredeliti vizijo, poslanstvo in vrednote lastne izobraževalne organizacije.  Doc. dr. Janez Mayer je udeležencem spregovoril o pomenu timskega dela za razvoj kakovosti. Jožica Pečnik iz Ljudske univerze Kočevje in Jasna Kržin Stepišnik iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana sta udeležencem predstavili delo skupine za kakovost lastne izobraževalne organizacije. Tokratnega usposabljanja se je udeležilo 16 udeležencev iz osmih izobraževalnih organizacij, ki jih je z Javnim razpisom za financiranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013  izbralo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti