Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2006

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
21. decembra 2006
je Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih na svoji 43. seji obravnaval projekt Preverjanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI), ki ga v izobraževalne organizacije za odrasle uvaja Andragoški center Slovenije, pa tudi drugo njegovo delo na področju razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih in sprejel sklep:
 
Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih se je seznanil z dosežki in načrti projekta Preverjanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih.
Ocenjuje, da je bil dosežen izjemen uspeh, saj vključuje že skoraj tretjino vseh izobraževalnih organizacij, kar je rezultat dobre priprave in ustreznega uvajanja projekta v izobraževalne organizacije. Predlaga, da se zagotovijo kadrovski in materialni pogoji, da se delo na projektu nadaljuje in doseže zastavljeni cilj vključenosti 60% do leta 2013. Strinja se tudi z nadgradnjo z zunanjimi kazalniki.
 
Predlaga, da se s projektom, kot s primerom dobre prakse, seznanijo tudi strokovnjaki z drugih področij izobraževalnega sistema, da bo v nadaljevanju sistem zagotavljanja kakovosti povezan v celem sistemu.


15. decembra 2006
je bila druga seja Odbora za podeljevanje priznanj ACS za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti. Po preučitvi prispelih predlogov in poteku roka za dopolnjevanje dokumentacije se je odločil, da podeli skupno 5 priznanj - dve organizacijam in tri priznanja posameznikom. Več o dobitnikih: https://kakovost.acs.si/dobitniki_priznanj/2007/   

12. decembra 2006
je potekala sedma in tudi zaključna delavnica v prvem letu delovanja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Delo na tokratni delavnici je bilo osredotočeno predvsem na vrednotenju dela svetovalcev za kakovost, analizi uresničevanja zastavljenih aktivnosti za razvoj kakovosti ter analizi vloge svetovalca za kakovost v organizacijah za izobraževanje odraslih.

7. in 8. novembra 2006

Člani skupin za kakovost med oblikovanjem osnutka samoevalvacijskega poročila

je bila izpeljana sedma delavnica POKI 5, v okviru katere smo se najprej pogovorili o izpeljavi anketiranja po spletu. Ugotovili smo, da udeleženci niso imeli večjih težav pri uporabi spletne baze vprašanj za presojanje kakovosti in so tudi sami potrdili njeno uporabnost. Kot prednost anketiranja po spletu so izpostavili predvsem to, da imajo na ta način udeleženci možnost izpolniti anketo v času, ki jim najbolj ustreza, tudi doma, ter da imajo tisti, ki anketirajo, takojšen vpogled v rezultate, saj se izpisi rezultatov oblikujejo sočasno.
 
Po pogovoru o izpeljanem anketiranju smo večino časa posvetili oblikovanju samoevalvacijskega poročila, v katerem bodo člani skupine za kakovost predstavili rezultate anketiranja, fokusnih skupin oz. zgledovanja in na tej podlagi oblikovali ključne ugotovitve o kakovosti dela organizacije ter predloge za izboljšave.

27. oktobra 2006
je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskem letu 2006/2007 (Ur. l. RS, št. 110-111/2006). Predmet javnega razpisa je bilo tudi nadaljevanje financiranja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Tisti svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, ki so v letošnjem letu dobro opravili svoje delo in bodo zato izbrani na javnem razpisu, bodo v letu 2007 nadaljevali z delom pri koordinaciji in uresničevanju aktivnosti za presojanje in razvijanje kakovosti v obsegu 32 delovnih ur mesečno.

23. oktobra 2006

Svetovalci za kakovost pri presoji vprašalnikov za ugotavljanje zadovoljstva udeležencev

je potekala šesta delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, na kateri so se svetovalci pogovorili o vsebini oblikovanih vprašalnikov za ugotavljanje zadovoljstva udeležencev med potekom izobraževalnega procesa ter se usposobili za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti, ki jo bodo uporabili pri izpeljavi anketiranja.5. in 6. oktobra 2006

Udeleženci delavnice pri oblikovanju instrumentov za presojanje kakovosti s pomočjo spletne zbirke vprašanj

je bila šesta delavnica POKI 5 z naslovom Oblikovanje samoevalvacijskih instrumentov. Udeleženci delavnice so se seznanili s spletno zbirko vprašanj za presojanje kakovosti, s pomočjo katere so oblikovali vprašalnike za presojanje kakovosti, ki jih bodo lahko različne interesne skupine (udeleženci, učitelji, delodajalci, predstavniki lokalne skupnosti ipd.) izpolnjevale prek spleta.3. oktobra 2006

Zaključna delavnica POKI 4

smo izpeljali enajsto in tudi zaključno delavnico POKI 4, na kateri so udeleženci poročali o svojih dosežkih pri razvijanju kakovosti v njihovih izobraževalnih organizacijah ter ovrednotili potek projekta in primernost modela POKI pri izpeljevanju samoevalvacije.2. oktobra 2006
je minilo natančno 5 let od prve delavnice za skupino POKI 1, kar štejemo za začetek projekta, ki očitno ustreza potrebam omrežja izobraževalcev odraslih, saj je zanimanje za sodelovanje v njem nenehno veliko. Doslej sodelujoče organizacije (54) v evalvacijskih poročilih navajajo, da jim je sodelovanje v projektu veliko pomagalo pri razvoju lastne kakovosti, in sodelavci ACS, ki projekt koordiniramo, smo takih sporočil zelo veseli, saj je to najlepše poplačilo za opravljeno delo. Seveda pa je projekt uspešen tudi zato, ker so vanj veliko strokovnih razmislekov in dela vložili mnogi sodelavci iz sodelujočih izobraževalnih organizacij, vodje in člani skupin za kakovost.

Začetek oktobra 2006
je začela delovati spletna baza vprašanj za presojanje kakovosti, ki jo je Andragoški center Slovenije razvil s pomočjo sredstev MŠŠ in Evropskega socialnega sklada. Spletna baza vprašanj in aplikacija, ki jo podpira, omogoča izobraževalni organizaciji oz. posameznim zaposlenim v njej oblikovanje vprašalnikov za pridobivanje mnenj različnih subjektov (udeležencev, učiteljev, podjetij, drugih partnerjev itd.,) o kakovosti izobraževanja in njegovih učinkih. V bazi je čez 1800 vprašanj, ki se nanašajo na različne kazalnike kakovosti, od načrtovanja učnega procesa do njegove izpeljave in učinkov izobraževalnega dela. Baza je prvenstveno namenjena sodelavcem v projektu POKI, v brezplačno uporabo pa bo ponujena celotnemu omrežju izobraževalcev odraslih.

12. septembra 2006

Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih med načrtovanjem osnutkov vprašalnikov za merjenje zadovoljstva udeležencev med potekom izobraževanja

je potekala peta delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, na kateri so svetovalci za kakovost pripravili instrumentarij za merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih, in sicer na ravni predmeta, programa in izobraževalne organizacije.Julija 2006
je bil sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS 79/2006), ki na to področje prinaša pomembne novosti, ki zadevajo razvoj kakovosti.

4. julija 2006
smo izpeljali peto delavnico POKI 5, na kateri so sodelujoče izobraževalne organizacije poročale o izpeljani presoji kakovosti s pomočjo kvalitativnih metod, in sicer metode zgledovanja (benchmarking) in metode fokusnih skupin ter se pogovorili, na kakšen način bodo organizacije svoje ugotovitve tudi zapisale v obliki poročila.

14. junija 2006
je bila deseta in tudi zaključna delavnica POKI 3, na kateri smo opravili pregled dvoletnega dela v projektu ter se z udeleženci pogovorili, v kolikšni meri so se jim uresničila pričakovanja, ki so jih imeli ob vstopu v projekt POKI, ter kako v celoti ocenjujejo delo v projektu.

12. in 13. junija 2006
je potekal posvet Kakovost v vrtcih in šolah, ki sta ga organizirala Urad RS za razvoj šolstva in Državni izpitni center. Med drugim sta bila na posvetu predstavljena tudi model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI ter projekt Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih (http://kakovost.ric.si/content.asp?vseb_id=9&vseb_meni=3).

1. junija 2006
je bilo na strokovnem posvetu mreže organizacij za izobraževanje odraslih v Portorožu z naslovom Izobraževanje odraslih v Sloveniji - izziv Evrope predstavljeno delo in dosedanji dosežki v okviru projektov POKI in Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, ki sta financirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport in evropskega socialnega sklada.

29. maja 2006

Zaključna delavnica v okviru projekta Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja, aktivnost Sodelovanje šole z okoljem.

je potekala tretja delavnica za Konzorcij biotehniških šol, na kateri so udeleženci prejeli nekaj napotkov o pripravi razprav o rezultatih samoevalvacije v kolektivu ter izdelali akcijski načrt vpeljevanja izboljšav. Ker je bilo to tudi zaključno srečanje v okviru projekta, smo se pogovorili o uporabnosti metode samoevalvacije v sodelujočih šolah ter za šole, članice Konzorcija biotehniških šol, pripravili skupna priporočila o razvijanju kakovosti sodelovanja s partnerji.25. maja 2006

Utrinek z razprave »Za in proti« o javni objavi rezultatov mature.

je bila izpeljana četrta delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, na kateri smo se s svetovalci za kakovost pogovarjali o principih in etičnih načelih svetovalnega dela za kakovost v izobraževanju.

Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih so na tokratni delavnici razpravljali tudi o vplivu javne objave rezultatov mature na kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah.

9. maja 2006

Udeleženci delavnice pri beleženju uresničenih aktivnosti za razvoj kakovosti

je bila deseta delavnica POKI 4, na kateri smo se pogovarjali, kako poteka uresničevanje zastavljenih akcijskih načrtov za razvoj kakovosti v sodelujočih izobraževalnih organizacijah.


20. aprila 2006
je potekala četrta delavnica POKI 5, ki je bila namenjena pripravi načrta za izpeljavo metode zgledovanja in metode fokusnih skupin, s pomočjo katerih bodo izobraževalne organizacije izpeljale samoevalvacijo.

20. marca 2006
je potekala tretja delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, na kateri so udeleženci osrednji del delavnice namenili pogovorom o vlogi svetovalca v izobraževalni organizaciji in različnim aktivnostim svetovanja.

Od 14. do 16. marca 2006

Dr. Marko Milosavljević pri predstavitvi standardnih orodij na področju odnosov z mediji

je bila tretja delavnica POKI 5 z naslovom Načrtovanje samoevalvacije, v okviru katere so udeleženci izdelali načrt za izpeljavo samoevalvacije po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI.
 
Poleg osrednje teme pa je udeležencem tokratne delavnice dr. Marko Milosavljević s Fakultete za družbene vede predstavil nekaj napotkov, na kaj vse mora biti organizacija pozorna pri komuniciranju o kakovosti z različnimi javnostmi.

9. marca 2006
je potekal delovni sestanek na Ministrstvu za šolstvo in šport, namenjen izobraževalnim organizacijam POKI 5 ter organizacijam, ki sodelujejo v projektu Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, o pogojih financiranja iz sredstev Evropskega socialnega sklada in MŠŠ.

8. marca 2006
je bila izpeljana druga delavnica, namenjena izobraževalnim organizacijam v okviru Konzorcija biotehniških šol. Ker so člani skupin za kakovost v času med prvo in drugo delavnico izdelali instrumentarij za presojo kakovosti ter izpeljali anketiranje in intervjujanje v kolektivih in z zunanjimi partnerji, smo nekaj časa na delavnici posvetili pogovoru o poteku anketiranja in intervjujanja. Večji del časa pa smo namenili obdelavi pridobljenih podatkov ter napotkom glede ovrednotenja in vsebinske interpretacije ter pripravi samoevalvacijskega poročila.

6. marca 2006

Mag. Tanja Vilič Klenovšek je udeležencem delavnice predstavila aktivnosti v svetovalnem procesu za kakovost izobraževanja odraslih

je potekala druga delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, na kateri smo se pogovorili, kako je v posamezni izobraževalni organizaciji potekal proces ocene stanja pri razvoju kakovosti izobraževanja odraslih. Ravno tako je bila na delavnici predstavljena vloga svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih pri izvajanju aktivnosti v okviru projekta ter temeljne aktivnosti v svetovalnem procesu za kakovost izobraževanja odraslih.2. marca 2006
smo se na deveti delavnici POKI 4 z naslovom Potrditev akcijskega načrta za razvoj kakovosti pogovarjali predvsem o elementih, ki jih vsebuje kakovosten akcijski načrt za razvoj kakovosti, ter o nujnosti, da ga obravnava in potrdi celotni kolektiv.

6. in 7. februarja 2006

Direktorica Ljudske univerze Kočevje pri predstavitvi njihove izkušnje z oblikovanjem in uresničevanjem akcijskega načrta za razvijanje kakovosti

je bila osma delavnica POKI 4, na kateri smo se pogovorili o vtisih z razprav o samoevalvacijskem poročilu, ki so jih izobraževalne organizacije izpeljale v svojem kolektivu, ter skušali na podlagi rezultatov iz samoevalvacijskega poročila in predlogov udeležencev razprave oblikovati akcijski načrt razvoja kakovosti. V pomoč pri opredeljevanju akcijskega načrta za razvoj kakovosti je udeležencem delavnice direktorica Ljudske univerze Kočevje predstavila njihovo izkušnjo z oblikovanjem in uresničevanjem akcijskega načrta.2. in 3. februarja 2006

Primer opredelitve interesnih skupin, s katerim je delovna skupina želela ponazoriti prepletenost vlog interesnih skupin pri presojanju kakovosti.

je potekala druga delavnica za skupino izobraževalnih organizacij POKI 5 z naslovom Dejavniki kakovosti izobraževanja odraslih, na kateri so se udeleženci bolj podrobno seznanili z vsebino modela POKI ter z načinom izpeljave začetne presoje kakovosti temeljnih procesov v organizaciji. Na podlagi rezultatov bodo izobraževalne organizacije izbrale nekaj področij, na katerih bodo v nadaljevanju projekta POKI izpeljale podroben samoevalvacijski proces.24. in 25. januarja 2006

Darko Mali iz Centra za poklicno izobraževanje je svetovalcem za kakovost izobraževanja odraslih predstavil mednarodne cilje izobraževanja odraslih

je bila izpeljana prva delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. V letu 2006 je v slovenskem omrežju organizacij za izobraževanje odraslih pričelo delovati 19 svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki prihajajo iz ljudskih univerz, srednjih šol in zasebnih izobraževalnih organizacij. V svojih izobraževalnih organizacijah se bodo v obsegu 32 delovnih ur mesečno ukvarjali izključno s procesi presojanja in razvijanja kakovosti. Pilotni projekt, ki se sofinancira iz sredstev MŠŠ in evropskega socialnega sklada, bo trajal eno leto, njegov namen pa je, da bi z njim še dodatno spodbudili strokovno delo za razvoj kakovosti izobraževanja v izobraževalnih organizacijah in hkrati ocenili, ali je tak način podpore izobraževalnim organizacijam učinkovit in bi ga kazalo kasneje razširiti tudi v druge dele omrežja izobraževanja odraslih.

23. januarja 2006

Predstavitev rezultatov samoevalvacijskega poročila na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi

so člani skupine za kakovost na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi predstavili ostalim zaposlenim rezultate samoevalvacijskega poročila. V preteklem letu so med drugim ugotavljali, na kakšen način upoštevajo potrebe udeležencev pri načrtovanju izobraževanja ter kakšna je kakovost komunikacije med vodjo izobraževanja in učitelji pri načrtovanju in izpeljavi izobraževalnega procesa.
17. januarja 2006

Udeleženci razprave na Academii v Mariboru

je v Mariboru na izobraževalni organizaciji Academia potekala razprava o rezultatih samoevalvacijskega poročila. Ker se je Academia v procesu presojanja kakovosti ukvarjala tudi z ugotavljanjem, ali njihovi diplomanti v višješolskem strokovnem programu Komercialist pridobijo ustrezne kompetence, so se razprave udeležili tako zaposleni kot tudi predstavniki delodajalcev, lokalne skupnosti, študentov in diplomantov, ki so omenjeno problematiko osvetlili z različnih zornih kotov.

Od 9. do 11. januarja 2006

Udeleženci uvodnega usposabljanja za vpeljavo modela POKI

je potekala prva delavnica z naslovom Uvodno usposabljanje za vpeljavo modela POKI za skupino izobraževalnih organizacij POKI 5, ki predstavljajo peto generacijo sodelujočih organizacij v projektu POKI. Skupino POKI 5 sestavlja 14 izobraževalnih organizacij, in sicer 6 ljudskih univerz, 5 srednjih šol, 1 šolski center ter 2 zasebni izobraževalni organizaciji.
 
Udeleženci uvodne delavnice so se seznanili z načinom sodelovanja v projektu POKI ter z nekaterimi koncepti kakovosti in samoevalvacije.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti