Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2005

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
14. decembra 2005

Mag. Karmen Kern Pipan pri predstavitvi ravni odličnosti EFQM.

je potekala deveta delavnica skupine POKI 3, kjer smo se pogovarjali o uresničevanju zastavljenih akcijskih načrtov razvoja kakovosti ter o morebitnih spremembah, ki jih v organizacijah prinesejo s seboj različne aktivnosti razvijanja kakovosti. Mag. Karmen Kern Pipan iz Urada za meroslovje pa nam je predstavila model poslovne odličnosti ter njihovo vlogo pri podeljevanju Priznanj RS za poslovno odličnost.7. decembra 2005

Iz razprave v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto

je v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto potekala razprava o samoevalvacijskem poročilu. Srečanje je bilo dobro obiskano, saj so se ga udeležili predstavniki pomembnih interesnih skupin iz lokalne skupnosti. Na srečanju so bili predstavljeni rezultati samoevalvacije kakovosti dela učiteljev, njihovega zadovoljstva ter njihove pripravljenosti za samoizobraževanje za andragoško delo ter za razvojno-svetovalno delo v izobraževanju odraslih. V razpravi so se udeleženci dotaknili tudi drugih perečih problematik izobraževanja odraslih v regiji, med katerimi je še posebej izstopila problematika Romov.

6. decembra 2005
smo se srečali tudi z direktorji in ravnatelji izobraževalnih organizacij, ki bodo v letu 2006 pričeli z izvajanjem novega projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. Pogovor je bil namenjen razpravi o potrebnih aktivnostih pred začetkom izvajanja projekta.

6. decembra 2005
je potekalo srečanje z direktorji in ravnatelji izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI in sestavljajo skupini organizacij POKI 3 in POKI 4. Pogovor je bil namenjen analizi dosedanjega dela v projektu ter predstavitvi nadaljnjih aktivnosti do zaključka projekta.

24. in 25. novembra 2005
je bila izpeljana prva delavnica, namenjena konzorciju biotehniških šol, ki bodo v okviru projekta Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja izpeljevale samoevalvacijo s pomočjo modela Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Samoevalvacijo bodo še posebej posvetili vprašanjem presojanja in razvijanja kakovosti na področju sodelovanja šole z okoljem oz. zunanjimi partnerji. Udeleženci tokratne delavnice so zasnovali načrt samoevalvacije ter pripravili osnutke samoevalvacijskega instrumentarija.

16. novembra 2005
so izobraževalne organizacije, ki so se prijavile na javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, prejele obvestilo Ministrstva za šolstvo in šport o rezultatih razpisa. Tako se bo dosedanjim uporabnikom modela POKI v letu 2006 pridružilo še 15 novih uporabnikov, ki bodo del pete generacije izobraževalnih organizacij, sodelujočih v projektu POKI. Za sodelovanje v novem projektu Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih pa je bilo izbranih 19 izobraževalnih organizacij oz. oseb, ki bodo v letu 2006 v lastnih organizacijah opravljali dela, povezana s presojanjem in razvijanjem kakovosti.

27. in 28. oktobra 2005
je potekala sedma delavnica POKI 4, na kateri so udeleženci dobili nekaj napotkov in idej, kako predstaviti samoevalvacijsko poročilo različnim interesnim skupinam (kolektivu, zunanjim partnerjem, udeležencem ipd.), ter se med seboj pogovorili, kakšne nevarnosti in priložnosti lahko pričakujejo ob predstavitvi poročila. 


Od 2. do 9. oktobra 2005

Udeleženci študijskega obiska na Finskem

je potekal v okviru programa Leonardo da Vinci II – mobilnost študijski obisk na Finskem z naslovom »Samoevalvacija in kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih«, ki so se ga udeležili člani skupin za kakovost POKI 2. Temeljni cilj študijskega obiska je bil, da se člani skupine za kakovost, ki v svoji organizaciji izvajajo samoevalvacijo, seznanijo s finskim pristopom k zagotavljanju kakovosti in pridobijo mednarodne izkušnje za izvajanje aktivnosti samoevalvacije ter tako nadgradijo obstoječe procese kakovosti v lastnih organizacijah. O procesih presojanja in razvijanja kakovosti smo se pogovarjali tako s finskimi strokovnjaki, zaposlenimi na ustanovah na nacionalni ravni, kot tudi z ravnatelji/direktorji izobraževalnih organizacij, menedžerji za kakovost, učitelji ipd. 

26. septembra 2005
smo se na osmi delavnici s skupino izobraževalnih organizacij POKI 3 pogovorili o primernosti načrtovanih aktivnosti za razvoj kakovosti v š.l. 2005/2006.


20. septembra 2005
je potekalo pripravljalno srečanje s člani skupin za kakovost POKI 2, ki se bodo v okviru programa Leonardo da Vinci II – mobilnost v oktobru 2005 udeležili študijskega obiska na Finskem.

15. in 16. septembra 2005
je bila šesta delavnica POKI 4 z naslovom Priprava samoevalvacijskega poročila, na kateri je bil poudarek na spoznavanju različnih načinov prikaza ter interpretaciji podatkov, pridobljenih v samoevalvaciji.
29. julija 2005
je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja (Ur.l. RS, št. 71-72/2005). V razpisu je predvideno sofinanciranje izpeljave samoevalvacije po modelu POKI za obstoječe uporabnike modela POKI, ki so z izpeljavo samoevalvacije pričele v letu 2005. Poleg teh razpis k sodelovanju vabi tudi nove uporabnike modela POKI - predvidoma bo izbranih sedem srednjih šol, ki izobražujejo odrasle, pet ljudskih univerz in tri zasebne izobraževalne organizacije. Letošnja novost v razpisu pa je podpora delu svetovalcev za kakovost, ki bodo v lastnih organizacijah v obsegu 32 ur mesečno opravljali dela, povezana s presojanjem in razvijanjem kakovosti v izobraževanju odraslih. V letu 2006 bo v Sloveniji predvidoma pričelo z delom 20 svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.

7. julija 2005
je potekala peta delavnica POKI 4, ki je bila namenjena spoznavanju različnih načinov obdelave in urejanja podatkov, pridobljenih s samoevalvacijo. 

23. junija 2005

Predstavitev rezultatov samoevalvacijskega poročila na Šoli za strojništvo Škofja Loka.

je na Šoli za strojništvo Škofja Loka potekala razprava o rezultatih samoevalvacije. V preteklem letu so na šoli posebno pozornost namenili kakovosti sodelovanja z delodajalci in razvojnimi dejavniki v okolju. Pridobili so veliko zanimivih rezultatov, ki so udeležence razprave spodbudili k številnim razpravam. Posebej dragoceno je bilo to, da so sodelovali tudi predstavniki nekaterih večjih podjetij, ki so dali kar nekaj koristnih predlogov, kako bi se sodelovanje med šolo in njimi lahko še izboljšalo.7. in 8. junija 2005
je bila sedma delavnica za skupino POKI 3, kjer smo strnili vtise iz razprav o samoevalvacijskih poročilih ter se pogovorili o načrtu aktivnosti za nadaljnji razvoj kakovosti.

2. junija 2005

Iz razprave z učitelji na Ljudski univerzi Velenje

je na Ljudski univerzi Velenje potekala ena izmed petih razprav o rezultatih samoevalvacijskega poročila, na katero so povabili učitelje – zunanje sodelavce, kjer so se med drugim pogovarjali o vprašanjih udeležbe na andragoških zborih ter kako bi lahko še izboljšali zadovoljstvo udeležencev z organizacijo in izpeljavo izobraževanja.
31. maja 2005

Tako je na začetku skupina za kakovost predstavila projekt POKI

je skupina za kakovost iz Dobe v Mariboru učiteljem jezikovnih in srednješolskih programov predstavila rezultate samoevalvacije, ki so jo izpeljevali v preteklem šolskem letu. Po predstavitvi rezultatov je sledila razprava o predlogih za nadaljnje izboljšave pri pripravi in izpeljavi izobraževalnega procesa, v kateri so sodelujoči ocenjevali tudi učinke nekaterih izboljšav, ki so jih že uvedli v prakso prav na podlagi samoevalvacije.


30. maja 2005

Predstavitev samoevalvacijskega poročila na CIK Trebnje

je skupina za kakovost CIK Trebnje na andragoškem zboru predstavila rezultate samoevalvacijskega poročila.27. maja 2005

Vabilo na razpravo o kakovosti za udeležence in učitelje

je na Izobraževalnem zavodu Memory v Dutovljah potekala razprava o samoevalvacijskem poročilu, kjer so se učitelji in udeleženci pogovarjali o tem, kako bi lahko še izboljšali zadovoljstvo udeležencev z njihovimi storitvami, kako bi jih spodbudili k večjemu vključevanju v nadaljnje izobraževanje ter na kakšen način bodo na IZ Memory spremljali zaposljivost in/ali napredovanja na delovnem mestu udeležencev, ki so pri njih zaključili z izobraževanjem.


24. maja 2005

Utrinek iz razprave na Ljudski univerzi kočevje

so zaposleni in učitelji - zunanji sodelavci Ljudske univerze Kočevje, ki model za samoevalvacijo POKI uporablja od septembra 2004, razpravljali o ugotovitvah samoevalvacijskega poročila ter o nadaljnjih predlogih za izboljšave. V samoevalvaciji so se posvetili presojanju kakovosti dela v aktivih učiteljev, motivaciji in razvojnemu delu učiteljev ter njihovi pripravljenosti ter usposobljenosti za pripravo ustreznih učnih gradiv za odrasle. Rezultati so pokazali na številne dobre rešitve, ki jih že uporabljajo, pridobili pa so tudi precej dobrih predlogov za uvedbo nadaljnjih izboljšav; kar precej pa so jih dodali tudi udeleženci razprave.

5. maja 2005
smo model POKI predstavili na srečanju konzorcija biotehniških šol, ki je potekalo na Brdu pri Lukovici, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije. Srečanja so se udeležili člani projektnih timov iz biotehniških šol, ki bodo v naslednjem letu v lastnih izobraževalnih organizacijah razvijali aktivnosti presojanja in razvijanja kakovosti in so se na uvodnem srečanju seznanjali z različnimi pristopi, ki se za te namene v Sloveniji že uporabljajo.

20. in 21. aprila 2005
je potekala četrta delavnica za skupino POKI 4, na kateri so izobraževalne organizacije na podlagi samoevalvacijskih načrtov oblikovale samoevalvacijske instrumente za presojanje kakovosti na izbranih področjih.

9. aprila 2005
so na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor andragoškemu zboru predstavili samoevalvacijsko poročilo.

4. in 5. aprila 2005

Udeleženci delavnice beležijo nekatere aktivnosti, ki so jih že izpeljali v svojih kolektivih pri izvajanju samoevalvacije.

je potekala šesta delavnica POKI 3 z naslovom Predstavitev samoevalvacijskega poročila, kjer smo razpravljali o vsebini samoevalvacijskih poročil ter na kakšen način bi skupine za kakovost predstavile rezultate in predloge za izboljšave celotnemu kolektivu v izobraževalnih organizacijah.25. marca 2005
je potekalo srečanje z izobraževalnimi organizacijami POKI 1 in POKI 2, ki so model POKI uporabljale v letih od 2001 do 2004. Člani skupin za kakovost iz teh organizacij so ob zaključku formalnega sodelovanja v projektu izrazili željo, da bi se občasno še srečevali ob aktualnih temah in vprašanjih s področja kakovosti. Na tokratnem srečanju se nam je pridružila direktorica izobraževalne organizacije Doba iz Maribora, ki je udeležencem predstavila izkušnje, ki so si jih v njihovi organizaciji pridobili z uporabo modela poslovne odličnosti.

14. , 15. in 16. marca 2005
je bila tretja delavnica za skupino POKI 4, ki je bila namenjena oblikovanju samoevalvacijskega načrta.

14. in 15. februarja 2005

Včasih se je potrebno o kakšni rešitvi dobro pogovoriti

je bila peta delavnica za skupino POKI 3, ki je bila namenjena pregledu rezultatov, dobljenih z anketiranjem in pripravi samoevalvacijskega poročila.Od 2. do 4. februarja 2005
je bila druga delavnica za skupino POKI 4 z osrednjo temo Dejavniki kakovosti izobraževanja odraslih.

13. januar 2005
je bil sestanek s predstavniki CPI in ACS ter nekaterih srednjih šol, ki uporabljajo tako model POKI kot model Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, da bi primerjali prednosti in slabosti enega in drugega modela. Predstavniki srednjih šol so model POKI ocenili kot zelo uporaben, ker ga je mogoče prilagoditi potrebam posamezne izobraževalne organizacije.

Od 10. do 12. januarja 2005
je potekala prva delavnica za skupino POKI 4, ki je bila namenjena seznanjanju s projektom in načrtovanju posameznih aktivnosti.


Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti