Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2018

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...
ACS je že pred več kot desetimi leti (v 2007) razvil in v prakso izobraževanja odraslih vpeljal strokovno vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Od takrat je tudi nacionalni strokovni koordinator omrežja svetovalcev za kakovost. Pomembni mejniki pri razvoju omrežja svetovalcev so predstavljeni tukaj. ACS skrbi za temeljno usposabljanje in spopolnjevanje svetovalcev ter vsebinsko koordinira izpeljavo skupnih aktivnosti v omrežju.

V letu 2018 je v omrežju formalno imenovanih in dejavnih 28 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
 
*     *     *

V letu 2018 v okviru naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih (Letni delovni načrt) na ACS:
  • nudimo strokovno podporo in svetovanje izvajalskim organizacijam in svetovalcem za kakovost v procesih samoevalvacije,
  • strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne aktivnosti delujočih svetovalcev za kakovost,
  • vsebinsko koordiniramo in spodbujamo delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici.
Dogovorjena skupna aktivnost v letu 2018 v omrežju svetovalcev je Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovostiTemeljni cilj naloge ugotoviti, na kakšen način v organizacijah že sprotno spremljajo kakovost dela učitelja oz. kako učitelji sami spremljajo svojo kakovost, na tej podlagi pa s sodelovanjem z učitelji ovrednotiti te načine in jih po potrebi izboljšati. Prvo opravilo v okviru aktivnosti je bila priprava analize že obstoječega sprotnega spremljanja kakovosti dela učitelja v posamezni organizaciji (april, maj). ACS je opravil vsebinsko redakcijo posameznih zapisov o vsebinah in načinih spremljanja učiteljevega dela. V jeseni bodo na podlagi teh analiz sodelujoči svetovalci med sabo izvedli kolegialno presojo pristopov za spremljanje dela na ravni učitelja. 
 
V okviru letošnjih skupnih aktivnosti omrežja svetovalcev za kakovost so se nekateri svetovalci odločili izpeljati tudi Dan za kakovost. Aktivnost je bila namenjena promociji sistematičnega dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih ter večanju prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost. Aktivnost so svetovalci koordinirali sami – večina je dan za kakovost izpeljala v juniju, nekateri pa že v maju.
 
Nastali so zanimivi programi za izvedbo dneva s številnimi idejami za aktivno sodelovanje zaposlenih, udeležencev, učiteljev, partnerjev in drugih (predstavitve, delavnice, strokovni aktivi, kvizi, stojnice, delovni zajtrk, spletno zbiranje predlogov za izboljšave ipd.). Več o tem, v katerih organizacijah so se v letu 2018 odločili za to obliko promocije dela na področju kakovosti in nekatere od njihovih zanimivih aktivnosti, ki so obeležile njihov Dan za kakovost, si preberite v prispevku, objavljenem v eNovičkah

Nekateri svetovalci so kot samostojno aktivnost izbrali izboljšanje strukture in vsebine letnega poročila o delu komisije za kakovost, manjša skupina svetovalcev pa je v letošnjem letu pripravila opise dobrih praks iz svoje organizacije, ki smo jih predstavili v spletni zbirki Mozaik kakovosti
 
*     *     *

V okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« smo izpeljali dve spopolnjevanji omrežja svetovalcev za kakovost:
  • Prvo spopolnjevanje smo izpeljali 20. marca 2018. S svetovalci za kakovost smo se pogovorili o doseženih rezultatih njihovega dela v letu 2017 in načrtovali skupne aktivnosti omrežja v letu 2018. Eno skupno aktivnost bodo svetovalci izpeljali pod strokovnim vodenjem ACS (Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti), drugo skupno aktivnost pa bodo izpeljevali sami. Pogovorili smo se o obveznostih izobraževalnih organizacij za odrasle, ki jih v zvezi s področjem kakovosti prinaša nov Zakon o izobraževanju odraslih. Predstavnica omrežja Arnes je svetovalcem predstavila javne storitve Arnes, ki lahko pripomorejo h krepitvi kakovosti delovanja organizacije za izobraževanje odraslih. 
  • Jesensko spopolnjevanje smo izvedli 19. septembra 2018. Poudarek delavnice je bil na obravnavi učiteljeve vloge pri sprotnem spremljanju kakovosti njegovega dela. Eden od ciljev je, da se v omrežju svetovalcev dogovorimo za minimalne standarde kakovosti pri sprotnem spremljanju kakovosti dela učitelja na treh ravneh: kaj in kako drugo osebje spremlja kakovost dela učiteljev, kaj in kako skupine učiteljev spremljajo kakovost dela učiteljev, kaj in kako učitelj spremlja lastno delo. 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc