Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2017

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...
Na Andragoškem centru Slovenije smo v letu 2017 v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« izpeljali:

1. Temeljno usposabljanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih. 
Na tak način smo organizacijam, ki svetovalca za kakovost doslej niso imele ali so usposobljenega in delujočega svetovalca zaradi različnih razlogov (odhod na drugo delovno mesto v drugo organizacijo, upokojitev ipd.) izgubile, omogočili, da so v svoji sredini usposobile in imenovale svetovalca za kakovost, hkrati pa razširili obstoječe nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost. 
 • Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih je bilo vključenih 20 predstavnikov organizacij, ki izvajajo javnoveljavno izobraževanje odraslih. Udeleženci, ki večinoma prihajajo iz ljudskih univerz in srednjih šol, so si v programu pridobili posebno znanje o svetovanju za kakovost, znanje za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji.
 • Usposobilo se je 20 novih svetovalcev za kakovost, od katerih so jih v organizacijah za opravljanje te vloge 17 tudi formalno imenovali. 

 
 • Poleg temeljnih vsebin v zvezi z vlogo svetovalca za kakovost in njeno umestitvijo v sistem in izobraževalno organizacijo, s svetovalnim delom za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, temeljnimi načeli in etiko svetovalnega dela za razvoj kakovosti, so se udeležencem na dveh srečanjih pridružile tudi že delujoče svetovalke za kakovost, ki so z njimi delile svoje izkušnje z umeščanjem te vloge v njihovo organizacijo ter predstavile svoje delo kot svetovalke za kakovost. Udeleženci so se seznanili s kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih in njihovo uporabo. Pogovarjali smo se o Listini kakovosti ter o Izjavi o kakovosti in o vlogi svetovalca za kakovost v zvezi z oblikovanjem in uporabo obeh dokumentov. Udeleženci so se seznanili z opredelitvijo merjenja rezultatov in učinkov v izobraževanju odraslih. Predavateljica Tatjana Zidar Gale je z udeleženci obravnavala temo Svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih in timsko delo ter komunikacija v kolektivu v zvezi s kakovostjo. Udeleženci so se usposobili tudi za uporabo spletnih seminarjev VOX.
 • Usposabljanje je skupaj trajalo 40 ur. Izpeljavo programa sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
*     *     *
2. Dve strokovni srečanji omrežja svetovalcev za kakovost v okviru strokovne koordinacija svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
 • Prvo spopolnjevanje smo izpeljali 9. februarja 2017.  V dopoldanskem delu so svetovalci za kakovost izpolnili spletno anketo o tem, kako se je vloga svetovalca za kakovost umestila v delovanje njihovih organizacij. Na podlagi dobljenih odgovorov je sledil skupen pogovor o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije (prepoznavnost vloge, prevladujoče naloge in obseg dela svetovalca, podpora vodstva, sodelovanje svetovalca s komisijo za kakovost, z učitelji, sodelovanje v različnih organih zavoda, izobraževanje/usposabljanje sodelavcev v zvezi s kakovostjo idr.). Osrednja tema spopolnjevanja pa je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja v odprtokodni aplikaciji 1KA , ki ga je vodil zunanji sodelavec ACS izr. prof. dr. Marko Radovan. Z novo pridobljenim znanjem si bodo svetovalci za kakovost v letošnjem letu lahko pripravili spletne anketne vprašalnike za merjenje učinkov formalnega izobraževanja ter tako v svojih praksah dejansko uporabili inštrumentarij, ki je bil v letu 2016 pripravljen na ACS.

 
 • Drugo spopolnjevanje smo izpeljali 12. oktobra 2017. Tokrat so se obstoječim svetovalcem za kakovost pridružili tudi letos na novo usposobljeni in imenovani svetovalci (skupaj se je srečanja udeležilo 27 svetovalcev za kakovost). Na spopolnjevanju smo se s svetovalci za kakovost pogovorili o aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti, ki so v letošnjem letu potekale v organizacijah s svetovalcem za kakovost. Opravili smo tudi prve premisleke o skupni akciji omrežja svetovalcev v letu 2018. Osrednja tema spopolnjevanja pa je bila predstavitev rezultatov in pogovor ob ugotovitvah anketiranja o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih. Na ACS pa smo pripravili študijo s sumarnimi rezultati anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost. Ključne ugotovitve smo predstavili na spopolnjevanju, saj so bili dobljeni rezultati zanimivi tudi za nove svetovalce, ki so bili za to vlogo imenovani v letošnjem letu.
*     *     *
 
V okviru LDN naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih - strokovna koordinacija svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - pa smo si v letu 2017 zadali naslednje ključne aktivnosti:
 • nudili smo strokovno podporo in svetovanje v omrežju svetovalcev za kakovost v procesih samoevalvacije;
 • strokovno smo koordinirali izpeljavo dogovorjene skupne aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost:
  • Kot skupna aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost je bilo v letu 2017 opravljeno anketiranje o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih. Anketiranje je bilo izvedeno v mesecu juniju . Pri anketiranju je sodelovalo petnajst izobraževalnih organizacij z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011 in so bili v svoji organizaciji imenovani za opravljanje te vloge. Z anketiranjem smo ugotavljali, kako se je vloga svetovalca za kakovost doslej uveljavila v praksi izobraževanja odraslih, kakšne so potrebe po svetovalnem delu za kakovost v izobraževanju odraslih ter kakšna so mnenja anketiranih o razvoju vloge svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih v prihodnje.
  • Svetovalci za kakovost, ki so sodelovali pri skupni aktivnosti, so samoevalvacijo o uveljavljanju vloge svetovalca za kakovost opravili v lastni izobraževalni organizaciji.
  • Na ACS smo pripravili študijo s sumarnimi rezultati anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost. Študija zajema tudi ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj ter umeščanje vloge svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji.  
 • vsebinsko smo koordinirali in spodbujali delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici;
 • po usposobitvu nove skupine svetovalcev za kakovost smo s podatki o novo imenovanih svetovalcih za kakovost dopolnili register delujočih svetovalcev na spletni strani;
 • skrbeli smo za delovanje spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost in za aktivno komunikacijo svetovalcev v njej.
*     *     *
 
V letu 2017 je bilo v omrežju formalno imenovanih in delujočih 32 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
  
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc