Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2016

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...
 
V okviru naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih: strokovna koordinacija svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih smo si v letu 2016 zadali naslednje ključne aktivnosti:
 • nudili smo strokovno podporo in svetovanje v omrežju svetovalcev za kakovost v procesih samoevalvacije;
 • izpeljali smo dve strokovni srečanji omrežja svetovalcev za kakovost;
 • izpeljali smo dve skupni aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost s področja spremljanja rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih na ravni izobraževalne organizacije;
 • pripravili smo inštrumentarij za ugotavljanje učinkov izobraževanja in izobraževalnih projektov;
 • pilotno smo v omrežju svetovalcev za kakovost vpeljali spletne seminarje (izvedba spletnih videokonferenc);
 • posodobili smo program temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost;
 • skrbeli smo za delovanje spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost in za aktivno komunikacijo svetovalcev v njej.

REALIZIRANE NALOGE V 2016:
 • Svetovalci za kakovost, ki niso imeli veljavnega sklepa o imenovanju svetovalca za kakovost, so pogoje za svoje aktivno sodelovanje v omrežju svetovalcev za kakovost uredili s formalnim sklepom direktorja organizacije.
 • Svetovalci za kakovost so že v januarju pričeli z delom za prvo skupno aktivnost v omrežju svetovalcev - s pripravo popisov obstoječih načinov spremljanja rezultatov in učinkov izobraževanja ter izobraževalnih projektov v njihovih organizacijah. S popisi so svetovalci zaključili v
 • Svetovalci za kakovost so v spletni učilnici sporočili svojo odločitev za drugo skupno aktivnost v omrežju svetovalcev v letu 2016 - to bo priprava inštrumentov za ugotavljanje učinkov izobraževanja in izobraževalnih projektov (pripravil jih bo ACS). Instrumentarij bodo svetovalci kasneje tudi uporabili v praksi.
 • ACS je pripravil skupno analizo stanja o spremljanju rezultatov in učinkov formalnega in neformalnega izobraževanja ter izobraževalnih projektov na ravni izobraževalne organizacije.
 • 13. aprila 2016 smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali prvo letošnje srečanje (spopolnjevanje) v okviru omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Svetovalci za kakovost so bili deležni:
  • predstavitve analize stanja o spremljanju rezultatov in učinkov formalnega in neformalnega izobraževanja ter projektov v sodelujočih organizacijah;
  • dobili so priporočila in usmeritve za nadaljnji razvoj na tem področju;
  • usposobili so se za uporabo aplikacije ADOBE CONNECT – VOX za izvedbo spletnih videokonferenc.
 
Foto utrinki - 1. delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
 
 • V poletnih mesecih smo na ACS pripravili inštrumentarij za merjenje učinkov izobraževanja v formalnem izobraževanju odraslih.
 • Avgusta 2016 smo v okviru ESS projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih, izdali strokovno učno gradivo z naslovom Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov.
 • 10. novembra 2016 smo izpeljali drugo letošnje spopolnjevanje v okviru omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Na delavnici smo:
  • svetovalcem za kakovost predstavili teoretska izhodišča za opredeljevanje in merjenje rezultatov in učinkov v izobraževanju;
  • svetovalci so po skupinah presojali posebej zasnovan instrumentarij za merjenje učinkov v formalnem izobraževanju odraslih;
  • seznanili smo jih s spremljanjem rezultatov in učinkov projektov (predstavitev analize stanja na podlagi spomladi opravljenih popisov v organizacijah);
  • svetovalka mag. Maja Zalokar je svojim kolegom v omrežju predstavila računalniški program za spremljanje izobraževalne dejavnosti v višjem strokovnem izobraževanju;
 • 15. decembra smo v manjši skupini svetovalcev za kakovost izpeljali spletno videokonferenco, na kateri smo razmišljali o predlogu strukture in vsebine zapisov za strateške dokumente (Letni delovni načrt in Poročilo o delu) v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov, ki smo ga pripravili na ACS.
 

Foto utrinki - 2. delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016 (10. november 2016)
 
  
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc