Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2014

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...
V letu 2014 je bilo v omrežju svetovalcev za kakovost opravljenega veliko dela: sprejeli smo Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, poskrbeli za formalno imenovanje svetovalcev za kakovost v njihovi organizaciji, svetovalci so se opredelili za področje, na katerem sov poletnih mesecih opravili samoevalvacijo in pripravili samoevalvacijsko poročilo, v jeseni pa še kolegialno presojo, ovrednotili so samoevalvacijsko poročilo kolega/kolegice svetovalca/ke, izpeljali obiske, telefonsko ali pisno izmenjavo dodatnih informacij in pripravili poročila o kolegialni presoji. Novembra smo se srečali na ACS in se pogovorili o skupni akciji 2014, uporabljeni metodi in izkušnjah z opravljenimi kolegialnimi presojami ter o načrtovanju ukrepov za razvoj kakovosti za leto 2015.

Podrobnejši opis posameznih aktivnosti omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2014:

 
Spletna učilnica omrežja svetovalcev za kakovost
V januarju 2014 smo nadaljevali z delom svetovalcev v spletni učilnici Omrežja svetovalcev za kakovost. Odprli smo forum z naslovom IZHODIŠČA ZA DELOVANJE SVETOVALCEV ZA KAKOVOST, v katerem smo zbrali skupna stališča direktorjev/ravnateljev in svetovalcev za kakovost do pripravljenih izhodišč ter pripombe, dodatne predloge in odprta vprašanja v zvezi s skupnimi izhodišči za delovanje svetovalcev. Zbrane pripombe in predloge smo pregledali, jih v večini primerov upoštevali in zapisali dodatno mnenje ACS v zvezi z nekaterimi pripombami.
 
V februarju so svetovalci v spletni učilnici objavili končne izdelke, ki so jih v letu 2013 izbrali kot akcijo, izpeljano v njihovi organizaciji (nekateri so pripravljali ali posodabljali izjavo o kakovosti, drugi pa listino kakovosti).
 
Mag. Ladeja Godina Košir je s svetovalci za kakovost razmišljala o novih poteh za promocijo izobraževanja odraslih
 
26. marca 2014 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani izpeljali 1. delavnico v letu 2014 v okviru nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost v obsegu 8 ur. Delavnice se je udeležilo 18 delujočih svetovalcev za kakovost. Tema tokratnega srečanja je bila Promocija izobraževanja odraslih kot dejavnik kakovosti.

V prvem delu delavnice je mag. Ladeja Godina Košir udeležencem spregovorila o komuniciranju kot dejavniku kakovosti in temelju poslovanja tako pri komunikaciji z interno javnostjo kot tudi zunanjimi deležniki. Sledili so poudarki glede celostne grafične podobe organizacije/projektov, pri čemer se je predavateljica še posebej navezala na pomen uporabe in promocije zelenega znaka kakovosti. Z udeleženci se je predavateljica na praktičnih primerih pogovarjala tudi o komunikacijskem načrtu in priporočilih za vsakdanje delo z javnostmi. Predavateljica je z udeleženci izpeljala tudi delavnico o pripravi promocijskih gradiv (gradniki sporočil, komunikacijski kanali, spremljanje odzivov...).

V zadnjem delu srečanja je Sonja Klemenčič udeležencem podrobneje predstavila, kako sta tematiki promocije in animacije izobraževanja odraslih predstavljeni v novi publikaciji Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih – udeležencem je predstavila kazalnike kakovosti s področja promocije in animacije. Ob koncu delavnice pa smo se pogovorili o skupnih aktivnostih svetovalcev za kakovost v omrežju za leto 2014.

Svetovalci za kakovost so z delom v letu 2014 nadaljevali v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost, preko katere poteka nadaljnja komunikacija v omrežju ter vse ključne skupne aktivnosti v letu 2014. Po delavnici smo v spletni učilnici objavili sprejeto in končno različico Izhodišč za delovanje svetovalcev za kakovost v izobraževalni organizaciji in v nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost.

V aprilu so svetovalci za kakovost poskrbeli za formalno imenovanje posameznega svetovalca v svoji organizaciji (odgovorna oseba je sprejela ustrezen sklep o imenovanju svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji) in se opredelili do skupne akcije omrežja v letu 2014 in sporočili, na katerem področju bodo v letu 2014 izpeljali samoevalvacijo - na področju promocija izobraževanja odraslih ali animacija odraslih za izobraževanje ali na obeh področjih. Še v aprilu so svetovalci za kakovost pripravili samoevalvacijske načrte: kaj natančno bodo presojali, kaj jih bo pri tem zanimalo, kako bodo ugotavljali stanje, koga bodo vključili v presojanje, katero dokumentacijo bodo presojali itd. ACS je tistim, ki so želeli, pripravil in posredoval tudi povratne informacije na pripravljene samoevalvacijske načrte.

V maju in juniju so svetovalci za kakovost skupaj s komisijami za kakovost v njihovih organizacijah pripravili samoevalvacijski inštrumentarij v skladu z načrtom samoevalvacije (ankete, seznam stvari, ki se presoja v dokumentaciji ipd.) in izpeljali presojanje. Analiza pridobljenih podatkov je potekala v juniju in juliju.

Po prejetju samoevalvacijskih poročil je ACS konec avgusta preko spletne učilnice izpeljal aktivnosti za oblikovanje kolegialnih dvojic, ki so medsebojno opravile kolegialno presojo; pri tem so se za kolegialne dvojice lahko odločile organizacije same. ACS je za svetovalce za kakovost pripravil navodila za izpeljavo kolegialne presoje in ustrezne pripomočke (pripomoček za ovrednotenje samoevalvacijskega poročila, predlogo opomnika z vprašanji za pridobitev dodatnih informacij ter strukturo poročila o kolegialni presoji).

Utrinek iz obiska v okviru kolegialne presoje (svetovalka Alenka Kučan iz LU Murska Sobota in svetovalec Mladen Andrejević Lesjak iz LU Ormož)

V začetku septembra je med svetovalci za kakovost najprej potekala izmenjava potrebnega gradiva za izpeljavo kolegialnih presoj (samoevalvacijko poročilo, priloge...), nato pa je sledila ključna faza letošnje skupne akcije - posamezni svetovalec za kakovost je opravil kolegialno presojo organizacije, za katero je bil izbran in pripravil pisno poročilo o ugotovitvah. Kolegialne dvojice svetovalcev za kakovost so se dogovorile tudi za način pridobivanja dodatnih informacij – bodisi za obisk organizacije ali pa za pisno pridobivanje podatkov. Obiski organizacij ali pisno/telefonsko pridobivanje podatkov so se odvijali v prvem tednu oktobra.

V oktobru so nato svetovalci skupaj s komisijo za kakovost v svojih organizacijah izpeljali razprave o ugotovitvah samoevalvacije, v novembru pa pripravili osnutek akcijskega načrta za razvoj PROMOCIJE ali ANIMACIJE.

Foto utrinki - 2. delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2014

20. novembra 2014 smo izpeljali 2. letošnjo delavnico omrežja svetovalcev za kakovost, na kateri smo se s svetovalci za kakovost pogovorili o letošnji skupni akciji omrežja svetovalcev za kakovost, o ugotovitvah samoevalvacije na izbranih področjih (na področju promocija izobraževanja odraslih ali animacija odraslih za izobraževanje) in ugotovitvah izpeljanih kolegialnih presoj. Svetovalci so s pomočjo vodene razprave podali tudi svojo oceno uporabljene metode - kolegialne presoje - pri izpeljavi letošnje skupne akcije. Pogovor je tekel tudi o načrtovanju akcijskih ukrepov za razvoj kakovosti na podlagi ugotovitev. Ob koncu delavnice smo razmišljali tudi o izhodiščih za skupno akcijo omrežja za leto 2015.

 
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc