Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2013

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...

V letu 2013 je v sklopu ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014, aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih potekalo nadaljnje usposabljanje vseh delujočih svetovalcev za kakovost. Namen usposabljanja je bil:

  • oživiti delovanje omrežja svetovalcev za kakovost,
  • natančneje opredeliti, kdo je lahko svetovalec za kakovost in del omrežja svetovalcev za kakovost,
  • spodbuditi usklajeno delovanje svetovalcev za kakovost v izobraževalnih organizacijah - uresničevanje akcij, ki jih izberejo svetovalci za kakovost.

Tako smo 10. aprila 2013 izpeljali 1. delavnico. V uvodnem delu smo svetovalce za kakovost seznanili z vsebino načrtovanega skupnega dela v letu 2013 ter se skupaj z njimi pogovorili o predlaganih aktivnostih in načinu sodelovanja v omrežju svetovalcev za kakovost. Dosedanje delo v vlogi svetovalca za kakovost v izobraževalnih organizacijah so na kratko predstavili tudi udeleženci delavnice.

           
 Svetovalci za kakovost med razpravo o opredelitvi skupnih akcij v letu 2013

Svetovalce za kakovost smo na usposabljanju seznanili tudi s spletno učilnico omrežja svetovalcev za kakovost, ki jo bodo uporabljali v času med delavnicami za uresničevanje dogovorjenih aktivnosti in medsebojno komunikacijo, namenjena pa je tudi uporabi med potekom delavnic, saj jim omogoča dostop do učnega gradiva.

V nadaljevanju smo predstavili predlagane akcije v letu 2013, do katerih so se opredelili tudi svetovalci za kakovost ter se dogovorili za skupne akcije, ki jih bodo uresničevali v svojih izobraževalnih organizacijah.


6. junija 2013 smo izpeljali 2. delavnico. V dopoldanskem delu smo se osredotočili na uresničevanje skupnih akcij. Pri prvi skupni akciji Oblikovanje strokovnega profila svetovalca za kakovost smo svetovalcem za kakovost predstavili vprašalnik, s pomočjo katerega bomo poskušali pridobiti nabor temeljnih del in nalog ter pripraviti pregled zmožnosti (kompetenc), ki jih imajo oz. potrebujejo posamezniki, ki delujejo v vlogi svetovalca za kakovost. Udeleženci delavnice so vprašalnik v nadaljevanju tudi izpolnili.

Svetovalci za kakovost med razpravo o Pravilih o delovanju svetovalcev za kakovos

Pri drugi skupni akciji Pravila o delovanju svetovalcev za kakovost v organizaciji in nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost pa so svetovalci za kakovost razpravljali o vsebinskem predlogu, ki opredeljuje, kdo je lahko svetovalec za kakovost in v katerih primerih lahko posameznik deluje kot del nacionalnega omrežja. Udeleženci bodo z razpravo in delom nadaljevali na forumu v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost.

V drugem delu delavnice pa smo se posvetili oblikovanju in prenovi Listine kakovosti ter Izjave o kakovosti – vsak svetovalec za kakovost se je odločil za eno aktivnost, zato je delo potekalo sočasno v dveh skupinah. Delavnico smo zaključili s pogovorom o dosedanjem delu v spletni učilnici ter predstavitvijo video-publikacije Priložnosti so! Programi usposabljanja za brezposelne.
 

 
 Svetovalci za kakovost med delom v skupini

8. oktobra 2013 smo izpeljali 3. delavnico, na kateri smo udeležencem predstavili nekaj rezultatov anketiranja o vlogi svetovalca za kakovost in osnutek strokovnega profila (opis del in nalog ter zmožnosti) svetovalca za kakovost, o katerem so udeleženci tudi izmenjali mnenja.
 
V nadaljevanju pa so udeleženci razpravljali o osnutku Pravil o delovanju svetovalcev za kakovost v organizaciji in omrežju svetovalcev za kakovost. Delavnico smo zaključili s pogovorom o pripravi oz. prenovi Listine in Izjave o kakovosti. S svetovalci za kakovost smo se dogovorili, da bomo z delom na vseh omenjenih nalogah nadaljevali in ga do konca leta 2013 tudi zaključili v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost.

 
Spletna učilnica omrežja svetovalcev za kakovost
V novembru in decembru smo nadaljevali z delom v spletni učilnici Omrežja svetovalcev za kakovost. Za potrebe

zaključevanja načrtovanih akcij v letu 2013 smo v spletni učilnici Omrežja svetovalcev za kakovost odprli dva foruma. V enem so svetovalci za kakovost prispevali mnenje o opredeljenem opisu del in nalog ter zmožnosti svetovalca za kakovost. Drugi forum pa se je nanašal na opis postopka priprave oz. prenove bodisi Izjave o kakovosti bodisi Listine kakovosti. Svetovalcem za kakovost, ki so želeli povratno informacijo o pripravljenem dokumentu, smo poslali tudi pisno strokovno mnenje.
 
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc