Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Izobraževanje in svetovanje

Kakovost   Svetovalci   Izobraževanje i...

Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih se usposabljajo po Temeljnem programu usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih.  Program je namenjen strokovnim delavcem, ki v izobraževalnih organizacijah delujejo v izobraževanju odraslih in se odločijo, da bodo del svoje delovne (učne) obveznosti namenili delu svetovalca za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Udeleženci si v programu pridobijo posebno znanje o svetovanju za kakovost izobraževanja odraslih, za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji. Usposabljanje traja 40 ur in ga v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi sodelavci izpeljuje Andragoški center Slovenije.

Temeljni namen izobraževalnega programa je usposabljanje osebja, ki bo v izobraževalnih organizacijah opravljalo naloge svetovalcev za kakovost za dajanje svetovalne pomoči v različnih fazah opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v organizacijah za izobraževanje odraslih. Vsebinsko izobraževalni program obsega spoznavanje vloge svetovalca za kakovost in etičnih načel svetovalnega dela, usposabljanje za svetovalno delo v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter pridobivanje znanja o vodilnih konceptih kakovosti na področju izobraževanja ter razmišljajo o tem, kako bodo njihove temeljne principe približali vodstvenemu osebju in zaposlenim v izobraževalnih organizacijah, kjer bodo opravljali svetovalno dejavnost (več o vsebini izobraževalnega programa).

Sočasno z izobraževalnimi delavnicami poteka skupinsko in individualno svetovanje posameznim svetovalcem za kakovost glede izpeljevanja dejavnosti razvijanja kakovosti v izobraževalnih organizacijah, svetujemo pa jim tudi pri vrednotenju dosežkov, izdelkov, ki jih pripravijo v posameznih fazah. Kadar se med izpeljavo določenih dejavnosti za razvoj kakovosti porajajo vprašanja, ki jih svetovalci za kakovost ne zmorejo rešiti sami, imajo možnost individualnega svetovanja po elektronski pošti in telefonu, pa tudi z našim obiskom v posamezni izobraževalni organizaciji.

Udeleženci prejmejo po koncu programa ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predvideva, potrdilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Udeležencem usposabljanja so v pomoč na voljo številni priročniki in učna gradiva ter spletna zbirka Mozaik kakovosti s priporočili za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti ter pripomočki in dobrimi praksami.
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc