Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Slovar pojmov


Pojmi so razvrščeni po abecednem redu.
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž VSI  

Išči:NACIONALNI PRESKUSI ZNANJA
Z nacionalnimi preizkusi znanja se presoja predvsem stopnja doseganja nacionalno postavljenih standardov znanja. V izobraževalni sistem so uvrščeni zato, da bi bili zagotovljeni minimalni zahtevani standardi znanja. Zunanje ocenjevanje znanja in prizadevanje za objektivnost pri ocenjevanju dosežkov in učinkov izobraževanja, udeležencem omogočijo, da pridobijo zunanjo povratno informacijo o svojem znanju in svoje znanje primerjajo z vrstniki v vsej državi. Dosežki zunanjega preverjanja znanja so pomembna povratna informacija tudi za izobraževalno organizacijo, ki tako lahko primerja dosežke svojih udeležencev z dosežki v republiškem povprečju. Enako velja za dosežke, ki jih pri zunanjem preverjanju znanja s svojimi udeleženci doseže posamezen učitelj. V večini sistemov se nacionalni preskusi znanja uporabljajo tudi kot selekcijski mehanizem ob vpisu v nadaljnje izobraževanje.

NEPRENEHNI RAZVOJ
Vzpostavitev takšnih postopkov, ki organizaciji omogočajo, da se pogosto obnavlja, in to po majhnih korakih. Koncept neprenehnega razvoja je zasnovan na zamisli: za boljše dosežke je treba sproti - ko se za to pokaže potreba - spreminjati, izboljševati in dopolnjevati lastne dejavnosti.

NORMATIVNI KAZALNIKI
Pomagajo pri izboljševanju prakse na različnih ravneh sistema. Kazalniki kakovosti naj bi bili predvsem normativni, ker so povezani z doseganjem ciljev. So najzahtevnejši in najkompleksnejši izmed vseh kazalnikov. Če želimo, da bi bili učinkoviti, naj bi vsaj nekoliko dosegli tudi merila drugih kategorij kazalnikov. Za izboljšave so uporabni le, če so analitični in komunikacijski.

NOTRANJA EVALVACIJA
Sistematičen postopek, v katerem izobraževalna organizacija sama presodi/oceni svojo kakovost. Zanjo se uporablja tudi izraz notranje presojanje kakovosti ali samoevalvacija. Poglavitni cilj notranje skrbi za kakovost sta izboljševanje in razvoj kakovosti. Poleg tega lahko notranje presojanje kakovosti pripomore k boljšemu samospoznavanju in samorazumevanju ter je v pomoč pri samourejanju izobraževalne organizacije. Zato lahko samoevalvacijo opišemo kot proces, v katerem v izobraževalni organizaciji zaposleni sami (ali ob zunanji svetovalni pomoči) sistematično zbirajo, interpretirajo in vrednotijo podatke in informacije, ki so podlaga za odločanje o nadaljnjih akcijah. Prednost notranje evalvacije je, da evalvator dobro pozna izobraževalni program, projekt, ukrep in tudi kontekst, v katerem se projekt izpeljuje.

NOTRANJA POVEZANOST PODROČIJ, STANDARDOV KAKOVOSTI IN KAZALNIKOV
Pomeni, da morajo biti standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila za njihovo merjenje, medsebojno povezani, ne smejo si biti v nasprotju.

NOTRANJE DOLOČENI STANDARDI KAKOVOSTI
Izobraževalna organizacija (skupina učiteljev, posamezni učitelj, itn.) si oblikuje svoje standarde kakovosti, s katerimi določi kakšna želi biti, kako želi delovati, za kakšno kakovost procesov in rezultatov/dosežkov delovanja se zavzema.

NOTRANJE INTERESNE SKUPINE
V delovanje organizacije so vključene od znotraj.

^ Na vrh
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti