Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Slovar pojmov


Pojmi so razvrščeni po abecednem redu.
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž VSI  

Išči:INOVACIJA
Nova rešitev, bodisi izdelek, storitev, proces ali model. Za inovacijo je značilno, da ni spodbujena z logičnim mišljenjem, imata pa pomembno vlogo intuicija in imaginacija, še posebno na zgodnji stopnji inovacijskega procesa. Podlaga za inovacijo je ustvarjalnost, ki se kaže v porajanju novih zamisli. Inovacija lahko povsem na novo izboljša dejavnost, proces, izdelek, izid na čisto novi način in tako poveča novo dodano vrednost.

INPUTNA EVALVACIJA
Z njo presodimo načrtovane postopke, finančne, kadrovske in druge možnosti za uresničitev nekega programa, projekta, dejavnosti, ukrepa. Razčlenimo različne (alternativne) načrtovane postopke glede na mogoče stroške in mogoče dobitke. Bistvo inputne evalvacije je v tem, da s potrebnimi informacijami omogoča utemeljeno odločanje o omenjenih načrtovanih postopkih za izpeljavo programa/projekta/aktivnosti/dejavnosti in uresničitev ciljev.

INSTITUCIONALNA AKREDITACIJA
Je presojanje, ali organizacija dosega minimalne (vstopne) standarde za delovanje. Navadno vsebuje presojo prostorskih, kadrovskih in drugih infrastrukturnih razmer, lahko pa se osredotoča tudi na finančno ureditev in razvoj, vodenje in administrativno podporo pa tudi na to, ali ima organizacija vzpostavljeno primerno spremljanje in evalviranje, procese, s katerimi zagotavlja zadovoljivo kakovost. izid institucionalne akreditacije je dovoljenje za delovanje organizacije.

INSTRUMENT
Pripomoček/orodje, ki ga razvijemo, prilagodimo ter uporabimo za zbiranje podatkov in informacij v evalvaciji. (npr. anketa, opomnik za vodeni intervju, opomnik za opazovanje itn.)

INŠPEKCIJSKI NADZOR
V Sloveniji šolska inšpekcija nadzira uresničevanje zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, namensko porabo javnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki poteka v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, nižjih in srednjih poklicnih šolah, srednjih tehniških in strokovnih šolah, gimnazijah, višjih strokovnih šolah, zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacijah za izobraževanje odraslih in pri zasebnikih, ki izobražujejo po javno veljavnih programih (v nadaljnjem besedilu: vrtci in šole). V inšpekcijski nadzor sodi tudi nadzor nad izpolnjevanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove za učence, dijaške in študentske domove ter postopke in roke za prijavo na razpis in izpeljavo vpisa v visokem šolstvu.

INTELEKTUALNI KAPITAL
Vsebuje individualno in skupno zanje organizacije. Organizacija mora najti načine, kako skupno znanje odkrivati, omogočati njegovo izmenjavo med zaposlenimi in v pomembnih omrežjih zunaj organizacije ter kako ga plemenititi na način, ki bo ustvarjalno omogočal kombiniranje tega znanja, to pa bo spodbudilo inovacijsko naravnanost organizacije in s tem prispevalo k večji kakovosti.

INTENZIVNA EVALVACIJA
S takšno evalvacijo naj bi se čim bolj poglobljeno proučevalo posamezne vidike nekega projekta, izobraževalnega programa, izdelka itn.

INTERESNA SKUPINA
Skupina, ki jo sestavljajo posamezniki, skupine ali organizacije, ki imajo kakršen koli neposreden ali posreden, pozitiven ali negativen odnos z izobraževalno organizacijo. Raven kakovosti izobraževalne organizacije vpliva na interesno skupino, lahko pa interesna skupina vpliva na raven kakovosti v izobraževalni organizaciji. Ko govorimo o organizacijah, lahko opredelimo interesne skupine kot notranje in zunanje. Med notranje interesne skupine štejemo npr. vodstvo izobraževalne organizacije, učitelje, strokovne sodelavce, administrativne sodelavce, med zunanje pa vladne službe, financerje, delodajalce, zastopnike lokalne skupnosti itn.

IZJAVA O KAKOVOSTI
Seznam standardov kakovosti, ki jih dosega izobraževalna organizacija. Je informacija o tem, kakšni smo, kakšno raven kakovosti dosegamo, kaj ponujamo. Kot takšna je izjava o kakovosti javni dokument izobraževalne organizacije in pomeni vodilo za ravnanje.

IZKAZOVANJE ODGOVORNOSTI ZA KAKOVOST (ACCOUNTABILITY)
Izkazovanje odgovornosti za kakovost - gre za procese, ki od akterja zahtevajo, da nekomu od zunaj (akreditacijskim agencijam, ministrskim službam, strokovnim institucijam za presojanje kakovosti itn.) pregledno in nazorno pokaže in dokaže, kakšna je kakovost njegovega delovanja in dosežkov. Ne gre zgolj za to, da nekdo odgovornost za kakovost ima ali jo prevzame, pač pa tudi za to, da pokaže kako jo uresničuje. Vidik kakovosti, ki zahteva od nas odgovornost in zmožnost, da opišemo in zagovarjamo pretekle odločitve, postopke in dosežke. Npr. izobraževalna organizacija, ki izpeljuje javno veljavni izobraževalni program, je odgovorna za to, da upošteva nacionalno opredeljene standarde znanja in da npr. denar, ki ga dobi za izpeljavo takšnega kurikula iz nacionalnih sredstev, tudi zares porabi v te namene. Hkrati je npr. vlada odgovorna davkoplačevalcem in mora zato z nacionalnimi študijami izkazovati namensko porabo denarja, vloženega v izobraževanje odraslih.

IZSTOPNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI
Kazalniki dosežkov, ki postajajo v zadnjem obdobju za izobraževalne politike najpomembnejši. V različnih klasifikacijah uporabljajo nekateri pri opredeljevanju izstopnih dejavnikov enotno kategorijo »dosežkov« (rezultatov). Vse pogosteje pa so izstopni dejavniki opisani kot »dosežki« in »učinki«.

^ Na vrh
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.12.2019, 14:22
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti