Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Slovar pojmov


Pojmi so razvrščeni po abecednem redu.
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž VSI  

Išči:EKSPIRIMENTALNI MODEL EVALVACIJE
Razvil se je v prvi generaciji evalvacij in je opisan kot merjenje. Uporablja kvantitativne metode in predstavlja rezultate s kvantitativnimi podatki. Najpomembnejša sestavina tega modela je tehnična veljavnost njenih sklepov in možnost posploševanja.

EKSTENZIVNA EVALVACIJA
Obravnavanje celostne podobe dogajanja, ne pa podrobnosti.

EMPIRIČNA EVALVACIJA
Z njo zbiramo podatke in informacije o kakovosti izobraževalne organizacije, projekta, izobraževalnega programa, ukrepa, dejavnosti, ki jih dobimo na podlagi njegove neposredne izpeljave v praksi.

EVALVACIJA
Splošen pojem za označevanje katerega koli procesa, ki se konča z ocenami in/ali priporočili glede kakovosti enote (izobraževalne organizacije, izobraževalnega programa, ukrepa, dejavnosti...). Evalvacija se ne sme končati z ugotovljenim stanjem. Pri evalviranju je bistveno ovrednotenje (ocena) ugotovljenega stanja in načrtovanje ukrepov za izboljšave in razvoj. Zato je evalvacija vedno dejavnost vrednotenja.

EVALVACIJA NA RAVNI IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE
Temeljni namen institucionalnih evalvacij je presoditi, ali organizacije izpolnjujejo svoje poslanstvo, ali dosegajo zastavljene cilje ter kakšne so potrebe za izboljšave in razvoj. Institucionalna evalvacija omogoča vpogled v najpomembnejše procese delovanja organizacije in njene dosežke. Naročniki tovrstnih evalvacij so lahko nacionalni in lokalni organi odločanja (še posebno, če so ti hkrati financerji delovanja organizacije), pobudo za takšne evalvacije pa lahko dajo tudi vodstvo in zaposleni v izobraževalni organizaciji. Pobude se največkrat izrazijo v procesih samoevalvacije v izobraževalni organizaciji.

EVALVACIJA NA RAVNI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Temeljni namen tovrstnih evalvacij je predvsem presoditi kakovost izobraževalnega programa ali njegovih delov. Z njimi se ugotavljajo kakovost načrtovanja in izpeljave izobraževalnega programa in izidi ter potrebe po spremembah in izboljšavah. Naročniki tovrstnih evalvacij so lahko nacionalni in lokalni organi odločanja (še posebno, če so ti hkrati financerji izobraževalnega programa). Pobudo za tovrstne evalvacije lahko dajo tudi vodstvo in zaposleni v izobraževalni organizaciji. Takšne pobude se največkrat izrazijo v samoevalviranju izobraževalnih programov, ki ga opravlja organizacija.

EVALVACIJA NA RAVNI IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA
Temeljni namen tovrstnih evalvacij je presoditi, kako deluje izobraževalni sistem ali se dosegajo strateški cilji, kje so potrebne izboljšave. Naročnica takšnih evalvacij je po navadi država (vladni organi, organi odločanja). V stabilnejših obdobjih so takšne evalvacije največkrat sestavina ugotavljanja stopnje doseganja nacionalnih standardov znanja, v obdobjih sprememb pa pospešeno potekajo obsežne evalvacijske študije, evalvacije poskusov itn.

EVALVACIJA NA RAVNI PREDMETA/MODULA
Usmerjena je na presojo kakovosti predmeta/modula. Nosilci tovrstnih evalvacij so najpogosteje zaposleni v izobraževalni organizaciji.

EVALVACIJA NA UČITELJEVI RAVNI
Osredotoča se na presojo različnih vidikov kakovosti učiteljevega dela.

EVALVACIJSKI NAČRT
Pripomoček, s katerim določimo, kako bomo izpeljali evalvacijo. Vsebuje vsaj opredelitev namenov in ciljev ter predmeta evalvacije, evalvacijskih vprašanj, izbor metod za zbiranje podatkov in informacij, opredelitev načina zbiranja podatkov in njihove analize, način poročanja o ugotovitvah in ukrepih za izboljšave.

^ Na vrh
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti