Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Utrinki iz evalvacij 2014

Kakovost   Utrinki iz evalvacij   Utrinki iz eval...
V aprilu 2014 smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo izobraževalnim organizacijam za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih.

Rok za prijavo se je iztekel 24. aprila 2014. V letu 2014 v ekspertni zunanji evalvaciji sodelujejo tri izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle:
  • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
  • Zasavska ljudska univerza Trbovlje,
  • Center za dopisno izobraževanje Univerzum.
 
*     *     *
 
Prvo srečanje za izobraževalne organizacije smo izvedli 22. maja 2014, kjer smo se pogovorili o izhodiščih, namenu in poteku ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavali smo obe področji kakovosti in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije. Tudi letos bodo ekspertne zunanje evalvacije obravnavale dve področji kakovosti, in sicer notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti ter podporo udeležencem pri izobraževanju.Posebno pozornost smo namenili vodilu za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizacije bodo samoocene kakovosti pripravile do avgusta 2014. V jeseni bomo izvedli dodatno spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice, nato pa bo sledila sama izvedba ekspertnih zunanjih evalvacij.
 
Nekaj utrinkov iz srečanja z izobraževalnimi organizacijami
      
*     *     *
 
4. septembra 2014 smo izvedli spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice,  ki bodo v letu 2014 v sodelovanju z ACS izpeljale ekspertne zunanje evalvacije na treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle:
  •  Zasavska ljudska univerza Trbovlje,
  •  Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
  •  Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

Na spopolnjevanju smo obravnavali novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih, se vsebinsko s pregledom vseh meril in kazalnikov pripravili na ekspertne zunanje evalvacije v letu 2014, na primerih razpravljali o primernem odzivu evalvatorjev ter podpisali etični kodeks ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Spopolnjevanje je bilo namenjeno tudi dogovorom o letošnji izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij na izbranih organizacijah.
 

 

*     *     *
 
8. in 10. oktobra 2014 smo v sklopu projekta Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali obiske v treh organizacijah izobraževanja odraslih, ki so v poletnem času pripravile samooceno. Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje pripravljene samoocene na področju notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem pri izobraževanju. V pogovorih z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in drugimi subjekti so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so lahko razjasnile dileme in utemeljitve, ki jih je izobraževalna organizacija vključila v samooceno. Obisk je trajal cel dan in je bil pomemben za objektivnejšo zunanjo presojo kakovosti.

Obiske so skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljale:
  • na Centru za dopisno izobraževanje Univerzum 8. oktobra,
  • na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj 8. oktobra ter
  • na Zasavski ljudski univerzi Trbovlje 10. oktobra.
Sedaj po obisku ekspertne zunanje evalvatorice pripravljajo končna poročila o ekspertni zunanji evalvaciji v posamezni izobraževalni organizaciji.

*     *     *
 
V četrtek, 11. decembra 2014, smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2014
 
Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavniki presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2014.

Potrdila o izpeljanih espertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju so letos prejele:
  • Zasavska ljudska univerza Trbovlje,
  • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
  • Center za dopisno izobraževanje Univerzum.
 
                                                  
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc