Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Pravkar izšlo: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Prva delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2018
20. marca 2018 smo na ACS izvedli prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Razvoj projekta in pomembni mejniki

Kakovost   Razvoj projekta...

Pomemben del razvojnega in strokovnega dela na področju kakovosti izobraževanja odraslih predstavlja spodbujanje razvoja kulture kakovosti, ki se kaže v sistematičnem izvajanju aktivnosti za presojanje kakovosti, pri načrtovanju ukrepov za ohranjanje že dosežene kakovosti ter vpeljevanju izboljšav za dvig kakovosti. Pomemben del razvoja kulture kakovosti pa je tudi promocija različnih pristopov in metod, ki lahko služijo za izboljšanje dela izobraževalnih organizacij.

Andragoški center Slovenije se že od leta 2001 ukvarja z razvijanjem kakovosti v izobraževanju odraslih. V tem času smo razvili različne notranje in zunanje spodbude za razvijanje kakovosti. Spodnja shema prikazuje bogat razvoj in implementacijo teh spodbud:

 NOTRANJI PRISTOPI

 ZUNANJI PRISTOPI

- SAMOEVALVACIJA (POKI)
-
SVETOVALCI ZA KAKOVOST
- USPOSABLJANJA IN SPOPOLNJEVANJA,
  IKT PODPORA, SVETOVANJE

- ZELENI ZNAK KAKOVOSTI
- PRIZNANJA ZA KAKOVOST
- KOLEGIALNA PRESOJA KAKOVOSTI
- EKSPERTNA ZUNANJA EVALVACIJA

 Za uveljavljanje kulture kakovosti so zelo pomembne različne spodbude, ki nagrajujejo najprizadevnejše in tiste, ki dosegajo najboljše dosežke. Spodbude ACS za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih so namenjene motiviranju in nagrajevanju organizacij, ki izobražujejo odrasle, strokovnjakov, ki si prizadevajo za sistematično presojanje učinkov svojega dela in svojih storitev v izobraževanju odraslih ter načrtno vpeljevanje ukrepov za razvijanje kakovosti. 

Koncept ekspertne zunanje evalvacije smo v letu 2011 razvili kot nadgradnjo oz. dopolnitev dveh spodbud ACS:

V letu 2012 smo ekspertne zunanje evalvacije pilotno izvedli na dveh izobraževalnih organizacijah.

Za uspešno izvedbo smo v letu 2012:

 • razvili in izvedli informativno-izobraževalno srečanje z organizacijami, ki izobražujejo odrasle in so na srečanju pridobile potrebne informacije za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji,
 • razvili in izvedli dvodnevno usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, kjer smo jih usposobili za izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij,
 • pripravili in oblikovali smo vse potrebne predloge dokumentov in instrumentov (predloga poročila o ekspertni zunanji evalvaciji, predloga samoocene organizacije, ki izobražuje odrasle ipd.) za pripravo in izpeljavo obiska na sodelujoči organizaciji,
 • uspešno smo načrtovali, koordinirali in izpeljali dve ekspertni zunanji evalvaciji,
 • pripravili smo evalvacijsko delavnico, na kateri smo ovrednotili prehojeno pot.

V letih 2013 in 2014 pa smo izpeljali ekspertne zunanje evalvacije na treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle. V obeh letih smo izpeljali naslednje aktivnosti:

 • informativno-izobraževalno srečanje z organizacijami, ki izobražujejo odrasle, v maju,
 • spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje v septembru,
 • izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij v oktobru,
 • evalvacijsko delavnico v decembru.
   

V letu 2015 smo se na podlagi izvedb dosedanjih ekspertnih zunanjih elavacij in zaključkov vsakoletnih evalvacijskih delavnic, lotili prenove meril obstoječih področij presojanja kakovosti in razvijanja novega področja presojanja. Na podlagi le-tega je bilo potrebno razviti novo izobraževalno svetovalno srečanje za organizacije in spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje, pripraviti vse potrebne prilagoditve pri dokumentih in instrumentih za presojanje in izpeljavo obiska in podobno. V letu 2015 smo pilotno preizkusili uporabo spletne aplikacije za pripravo in oddajo samoocen organizacij ter za pregled samoocen s strani ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Aplikacija je bila odlično sprejeta in v pomoč vsem sodelujočim, saj je vsem olajšala delo. V naslednjem letu načrtujemo še manjše popravke in nadgradnjo le-te, da lahko omogočimo še lažje delo vsem vključenim. Prav tako je bilo novo razvito vsebinsko področje dobro sprejeto, kar nam daje dobro povratno informacijo o našem razvojnem delu na področju ekspertnih zunanjih evalvacij.
 
V letu 2016 tako kot vsako leto spomladi je bil odprt razpis za organizacije, ki bi si želele v tekočem letu biti presojane s strani zunanjih ekspertnih evalvatorjev, ki jim bodo ob pregledu priložene dokumentacije in izpeljanem obisku na organizaciji pritrdili, kje imajo že dobro razvit sistem kakovosti, kje pa se še najdejo priložnosti za njihov razvoj. Spremljajte nas med aktualnimi dogodki.
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj

Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

20. marca 2018 prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
 
(C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 15.06.2018, 14:37
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc