Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Razvoj projekta in pomembni mejniki

Kakovost   Razvoj projekta...

Pomemben del razvojnega in strokovnega dela na področju kakovosti izobraževanja odraslih predstavlja spodbujanje razvoja kulture kakovosti, ki se kaže v sistematičnem izvajanju aktivnosti za presojanje kakovosti, pri načrtovanju ukrepov za ohranjanje že dosežene kakovosti ter vpeljevanju izboljšav za dvig kakovosti. Pomemben del razvoja kulture kakovosti pa je tudi promocija različnih pristopov in metod, ki lahko služijo za izboljšanje dela izobraževalnih organizacij.

Andragoški center Slovenije se že od leta 2001 ukvarja z razvijanjem kakovosti v izobraževanju odraslih. V tem času smo razvili različne notranje in zunanje spodbude za razvijanje kakovosti. Spodnja shema prikazuje bogat razvoj in implementacijo teh spodbud:

 NOTRANJI PRISTOPI

 ZUNANJI PRISTOPI

- SAMOEVALVACIJA (POKI)
-
SVETOVALCI ZA KAKOVOST
- USPOSABLJANJA IN SPOPOLNJEVANJA,
  IKT PODPORA, SVETOVANJE

- ZELENI ZNAK KAKOVOSTI
- PRIZNANJA ZA KAKOVOST
- KOLEGIALNA PRESOJA KAKOVOSTI
- EKSPERTNA ZUNANJA EVALVACIJA

 Za uveljavljanje kulture kakovosti so zelo pomembne različne spodbude, ki nagrajujejo najprizadevnejše in tiste, ki dosegajo najboljše dosežke. Spodbude ACS za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih so namenjene motiviranju in nagrajevanju organizacij, ki izobražujejo odrasle, strokovnjakov, ki si prizadevajo za sistematično presojanje učinkov svojega dela in svojih storitev v izobraževanju odraslih ter načrtno vpeljevanje ukrepov za razvijanje kakovosti. 

Koncept ekspertne zunanje evalvacije smo v letu 2011 razvili kot nadgradnjo oz. dopolnitev dveh spodbud ACS:

V letu 2012 smo ekspertne zunanje evalvacije pilotno izvedli na dveh izobraževalnih organizacijah.

Za uspešno izvedbo smo v letu 2012:

 • razvili in izvedli informativno-izobraževalno srečanje z organizacijami, ki izobražujejo odrasle in so na srečanju pridobile potrebne informacije za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji,
 • razvili in izvedli dvodnevno usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, kjer smo jih usposobili za izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij,
 • pripravili in oblikovali smo vse potrebne predloge dokumentov in instrumentov (predloga poročila o ekspertni zunanji evalvaciji, predloga samoocene organizacije, ki izobražuje odrasle ipd.) za pripravo in izpeljavo obiska na sodelujoči organizaciji,
 • uspešno smo načrtovali, koordinirali in izpeljali dve ekspertni zunanji evalvaciji,
 • pripravili smo evalvacijsko delavnico, na kateri smo ovrednotili prehojeno pot.

V letih 2013 in 2014 pa smo izpeljali ekspertne zunanje evalvacije na treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle. V obeh letih smo izpeljali naslednje aktivnosti:

 • informativno-izobraževalno srečanje z organizacijami, ki izobražujejo odrasle, v maju,
 • spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje v septembru,
 • izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij v oktobru,
 • evalvacijsko delavnico v decembru.
   

V letu 2015 smo se na podlagi izvedb dosedanjih ekspertnih zunanjih elavacij in zaključkov vsakoletnih evalvacijskih delavnic, lotili prenove meril obstoječih področij presojanja kakovosti in razvijanja novega področja presojanja. Na podlagi le-tega je bilo potrebno razviti novo izobraževalno svetovalno srečanje za organizacije in spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje, pripraviti vse potrebne prilagoditve pri dokumentih in instrumentih za presojanje in izpeljavo obiska in podobno. V letu 2015 smo pilotno preizkusili uporabo spletne aplikacije za pripravo in oddajo samoocen organizacij ter za pregled samoocen s strani ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Aplikacija je bila odlično sprejeta in v pomoč vsem sodelujočim, saj je vsem olajšala delo. V naslednjem letu načrtujemo še manjše popravke in nadgradnjo le-te, da lahko omogočimo še lažje delo vsem vključenim. Prav tako je bilo novo razvito vsebinsko področje dobro sprejeto, kar nam daje dobro povratno informacijo o našem razvojnem delu na področju ekspertnih zunanjih evalvacij.
 
V letu 2016 tako kot vsako leto spomladi je bil odprt razpis za organizacije, ki bi si želele v tekočem letu biti presojane s strani zunanjih ekspertnih evalvatorjev, ki jim bodo ob pregledu priložene dokumentacije in izpeljanem obisku na organizaciji pritrdili, kje imajo že dobro razvit sistem kakovosti, kje pa se še najdejo priložnosti za njihov razvoj. Spremljajte nas med aktualnimi dogodki.
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 
(C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc