Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Razvoj projekta in pomembni mejniki

Kakovost   Razvoj projekta...

Pomemben del razvojnega in strokovnega dela na področju kakovosti izobraževanja odraslih predstavlja spodbujanje razvoja kulture kakovosti, ki se kaže v sistematičnem izvajanju aktivnosti za presojanje kakovosti, pri načrtovanju ukrepov za ohranjanje že dosežene kakovosti ter vpeljevanju izboljšav za dvig kakovosti. Pomemben del razvoja kulture kakovosti pa je tudi promocija različnih pristopov in metod, ki lahko služijo za izboljšanje dela izobraževalnih organizacij.

Andragoški center Slovenije se že od leta 2001 ukvarja z razvijanjem kakovosti v izobraževanju odraslih. V tem času smo razvili različne notranje in zunanje spodbude za razvijanje kakovosti. Spodnja shema prikazuje bogat razvoj in implementacijo teh spodbud:

 NOTRANJI PRISTOPI

 ZUNANJI PRISTOPI

- SAMOEVALVACIJA (POKI)
-
SVETOVALCI ZA KAKOVOST
- USPOSABLJANJA IN SPOPOLNJEVANJA,
  IKT PODPORA, SVETOVANJE

- ZELENI ZNAK KAKOVOSTI
- PRIZNANJA ZA KAKOVOST
- KOLEGIALNA PRESOJA KAKOVOSTI
- EKSPERTNA ZUNANJA EVALVACIJA

 Za uveljavljanje kulture kakovosti so zelo pomembne različne spodbude, ki nagrajujejo najprizadevnejše in tiste, ki dosegajo najboljše dosežke. Spodbude ACS za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih so namenjene motiviranju in nagrajevanju organizacij, ki izobražujejo odrasle, strokovnjakov, ki si prizadevajo za sistematično presojanje učinkov svojega dela in svojih storitev v izobraževanju odraslih ter načrtno vpeljevanje ukrepov za razvijanje kakovosti. 

Koncept ekspertne zunanje evalvacije smo v letu 2011 razvili kot nadgradnjo oz. dopolnitev dveh spodbud ACS:

V letu 2012 smo ekspertne zunanje evalvacije pilotno izvedli na dveh izobraževalnih organizacijah.

Za uspešno izvedbo smo v letu 2012:

 • razvili in izvedli informativno-izobraževalno srečanje z organizacijami, ki izobražujejo odrasle in so na srečanju pridobile potrebne informacije za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji,
 • razvili in izvedli dvodnevno usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, kjer smo jih usposobili za izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij,
 • pripravili in oblikovali smo vse potrebne predloge dokumentov in instrumentov (predloga poročila o ekspertni zunanji evalvaciji, predloga samoocene organizacije, ki izobražuje odrasle ipd.) za pripravo in izpeljavo obiska na sodelujoči organizaciji,
 • uspešno smo načrtovali, koordinirali in izpeljali dve ekspertni zunanji evalvaciji,
 • pripravili smo evalvacijsko delavnico, na kateri smo ovrednotili prehojeno pot.

V letih 2013 in 2014 pa smo izpeljali ekspertne zunanje evalvacije v treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle. V obeh letih smo izpeljali naslednje aktivnosti:

 • informativno-izobraževalno srečanje z organizacijami, ki izobražujejo odrasle, v maju,
 • spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje v septembru,
 • izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij v oktobru,
 • evalvacijsko delavnico v decembru.
   

V letu 2014 smo razvili tudi etični kodeks ekspertnih zunanjih evalvatorjev.

V letu 2015 smo se na podlagi preteklih izvedb ekspertnih zunanjih elavacij in zaključkov vsakoletnih evalvacijskih delavnic, lotili prenove meril obstoječih področij presojanja kakovosti in razvijanja novega področja presojanja: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle. Na podlagi le-tega je bilo potrebno razviti novo izobraževalno svetovalno srečanje za organizacije in spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje, pripraviti vse potrebne prilagoditve pri dokumentih in instrumentih za presojanje in izpeljavo obiska in podobno. V letu 2015 so v ekspertni zunanji evalvaciji sodelovale tri organizacije, ki izobražujejo odrasle. Z njihovo pomočjo smo pilotno preizkusili uporabo spletne aplikacije za pripravo in oddajo samoocen organizacij ter za pregled samoocen s strani ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Aplikacija je bila odlično sprejeta in v pomoč vsem sodelujočim, saj je vsem olajšala delo. Prav tako je bilo novo razvito vsebinsko področje dobro sprejeto, kar nam daje dobro povratno informacijo o našem razvojnem delu na področju ekspertnih zunanjih evalvacij.
 
V letu 2016 tako kot vsako leto spomladi smo odprli razpis za organizacije, ki bi si želele v tekočem letu biti presojane s strani zunanjih ekspertnih evalvatorjev. Ekspertne zunanje evalvacije smo izpeljali v dveh organizacijah (postopek in aktivnosti so bile enake, kot pretekla leta).

V letu 2017 smo po petih letih pilotne vpeljave ekspertnih zunanjih evalvacij v prakso izobraževanja odraslih presodili, da je to dovolj dolgo obdobje, da ovrednotimo primernosti postopkov ekspertne zunanje evalvacije, predvsem pa učinkov, ki so jih te imele v izobraževalnih organizacijah, ki so v njih sodelovale. Zato smo v letu 2017 pripravili samoevalvacijsko študijo z naslovom Primernost postopkov in učinki izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih. V njej smo predstavili rezultate izpeljane samoevalvacije, opravili pa smo tudi premislek o vlogi, prihodnjem razvoju in umeščanju te vrste zunanjih evalvacij v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji.
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Samoevalvacijska študija ACS o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

Izpeljali smo jesensko spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost

Usposabljanje na Ljudski univerzi Velenje o notranjem sistemu kakovosti organizacije, ki izobražuje odrasle
 
(C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.11.2018, 11:32
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc