Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2014

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
11. decembra 2014
smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2014.
 
Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavniki presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2014.

Potrdila so prejele:
 • Zasavska ljudska univerza Trbovlje,
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
 • Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Vabimo vas, da se naslednje leto v ekspertno zunanjo evalvacijo vključi tudi vaša organizacija!

 

20. novembra 2014

Utrinki z delavnice

smo izpeljali 2. letošnjo delavnico, na kateri smo se s svetovalci za kakovost pogovorili o letošnji skupni akciji omrežja svetovalcev za kakovost, o ugotovitvah samoevalvacije na izbranih področjih (na področju promocija izobraževanja odraslih ali animacija odraslih za izobraževanje) in ugotovitvah izpeljanih kolegialnih presoj. Svetovalci so s pomočjo vodene razprave podali tudi svojo oceno uporabljene metode - kolegialne presoje - pri izpeljavi letošnje skupne akcije. Pogovor je tekel tudi o načrtovanju akcijskih ukrepov za razvoj kakovosti na podlagi ugotovitev. Ob koncu delavnice smo razmišljali tudi o izhodiščih za skupno akcijo omrežja za leto 2015.

8. in 10. oktobra 2014
smo v sklopu projekta Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali obiske v treh organizacijah izobraževanja odraslih, ki so v poletnem času pripravile samooceno. Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje pripravljene samoocene na področju notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem pri izobraževanju. V pogovorih z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in drugimi subjekti so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so lahko razjasnile dileme in utemeljitve, ki jih je izobraževalna organizacija vključila v samooceno. Obisk je trajal cel dan in je bil pomemben za objektivnejšo zunanjo presojo kakovosti.

Obiske so skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljale:
 • na Centru za dopisno izobraževanje Univerzum 8. oktobra,
 • na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj 8. oktobra ter
 • na Zasavski ljudski univerzi Trbovlje 10. oktobra.
Sedaj po obisku ekspertne zunanje evalvatorice pripravljajo končna poročila o ekspertni zunanji evalvaciji v posamezni izobraževalni organizaciji.
 

4. septembra 2014

Podpisovanje etičnega kodeksa


Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice

smo izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice, ki bodo v letu 2014 v sodelovanju z ACS izpeljale ekspertne zunanje evalvacije na treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle:
 •  Zasavska ljudska univerza Trbovlje,
 •  Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
 •  Center za dopisno izobraževanje Univerzum.
Na spopolnjevanju smo obravnavali novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih, se vsebinsko s pregledom vseh meril in kazalnikov pripravili na ekspertne zunanje evalvacije v letu 2014, na primerih razpravljali o primernem odzivu evalvatorjev ter podpisali etični kodeks ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Spopolnjevanje je bilo namenjeno tudi dogovorom o letošnji izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij na izbranih organizacijah.

 

8. julija 2014

Utrinek iz evalvacijskega srečanja projektne skupine

smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali evalvacijsko delavnico z izobraževalnimi organizacijami, ki so pripravile in pilotno izvedle tri nove izobraževalne programe za brezposelne:
 1. Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine,
 2. Družabnik/družabnica za starejše osebe ter
 3. Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev.
Na srečanju smo se pogovorili o izkušnjah s pilotnimi izvedbami izpeljanih novih izobraževalnih programov, identificirali potrebe po dopolnitvah samih izobraževalnih programov ter se podrobneje dogovorili o tem, kako pripraviti spremembe programov. Pogovorili smo se tudi o možnostih za sistemsko umestitev novih izobraževalnih programov.

22. maja 2014

Udeleženke razmišljajo o nalogah, ki jih čakajo v okviru EZE

smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih  izvedli prvo srečanje izobraževalnih organizacij, ki bodo v letošnjem letu sodelovale v ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju izobraževanja odraslih. Srečanje je bilo namenjeno direktorjem in koordinatorjem izbranih organizacij. Predstavili smo koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti ter sam časovni potek izvedbe projekta. Posebno pozornost smo namenili vodilu za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije, sodelujoče pa so se preizkusile tudi v praktični delavnici.

26. marca 2014

Predavateljica mag. Ladeja Godina Košir med delavnico s svetovalci za kakovost

smo na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani v sklopu Nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost izpeljali 1. delavnico omrežja delujočih svetovalcev za kakovost v letu 2014. Tema tokratnega srečanja je bila Promocija izobraževanja odraslih kot dejavnik kakovosti.

V prvem delu delavnice je mag. Ladeja Godina Košir udeležencem spregovorila o komuniciranju kot dejavniku kakovosti in temelju poslovanja tako pri komunikaciji z interno javnostjo kot tudi zunanjimi deležniki. Sledili so poudarki glede celostne grafične podobe organizacije/projektov, pri čemer se je predavateljica še posebej navezala na pomen uporabe in promocije zelenega znaka kakovosti. Z udeleženci se je predavateljica na praktičnih primerih pogovarjala tudi o komunikacijskem načrtu in priporočilih za vsakdanje delo z javnostmi. Predavateljica je z udeleženci izpeljala tudi delavnico o pripravi promocijskih gradiv (gradniki sporočil, komunikacijski kanali, spremljanje odzivov...).

V zadnjem delu srečanja pa je Sonja Klemenčič udeležencem najprej predstavila, kako sta tematiki promocije in animacije izobraževanja odraslih predstavljeni v novi publikaciji Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih, ob koncu pa smo se pogovorili o skupnih aktivnostih v omrežju za leto 2014. Svetovalci so prejeli vsebinski in terminski predlog načrtovanja in izpeljave skupnih aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v letu 2014, do katerega se bodo opredelili v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost, v kateri bodo tudi potekale nadaljnje aktivnosti omrrežja svetovalcev v letošnjem letu.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti