Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Razvoj ponudbe izobraževalnih programov za brezposelne - ARHIV

Kakovost   Aktualni projekti in naloge   Razvoj ponudbe ...

Udeleženci na prvem srećanju projektne skupine


Na 4. srečanju projektne skupine so udeleženci razmišljali o ciljnih skupinah in vsebinah novih izobraževalnih programov


Člani projektne skupine na 5. srečanju opredeljujejo standarde znanja in metode dela za izbrani zmožnosti


Udeleženke v prvem delu 7. delavnice na podlagi prejetih povratnih informacij in s pomočjo vodje naloge, dr. Tanje Možina, vnašajo zadnje redakcijske popravke v pripravljene izobraževalne programe


Dr. Tanja Možina med predstavitvijo modela partnerskega sodelovanja pri preučevanju izobraževalnih potreb in razvoju novih izobraževalnih programov v lokalnem okolju na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2010


Predstavnice sodelujočih izobraževalnih organizacij so s svojimi prispevki sodelovale v delovni skupini B na Letnem posvetu IO 2010 v Mariboru

S projektom smo si zastavili naslednje cilje:

 • ugotoviti izobraževalne potrebe brezposelnih in z brezposelnostjo ogroženih zaposlenih v izbrani regiji;
 • razviti nove izobraževalne programe za brezposelne in z brezposelnostjo ogroženih zaposlenih;
 • pilotno izpeljati in spremljati nove izobraževalne programe;
 • predstaviti metodologijo za ugotavljanje potreb;
 • predstaviti primere razvoja izobraževalnih programov za brezposelne v spletni publikaciji.

V dveletnem obdobju (2010-2011) trajanja razvojne naloge z naslovom Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne je Andragoški center Slovenije sodelujoče izobraževalne organizacije s strokovnim svetovanjem, ustreznimi pripravljenimi pripomočki in metodologijo vodil in usmerjal skozi celoten proces, od ugotavljanja potreb po razvoju novih izobraževalnih programov za brezposelne v regijah do končnega oblikovanja novih izobraževalnih programov za izbrane vsebine ter priprave projektov za za umeščanje izobraževalnih programov v lokalno okolje.

V letu 2010 se je projektna skupina sestala na štirih srečanjih na ACS in sodelujoče organizacije so v tem letu:

 • pripravile analizo potreb po razvoju novih izobraževalnih programov za brezposelne v lokalnem okolju,
 • izpeljale fokusno skupino z namenom ugotoviti izobraževalne potrebe brezposelnih v regiji,
 • oblikovale partnersko skupino v regiji, ki bo sodelovala pri pripravi izobraževalnih programov in izpeljale srečanje s partnerji,
 • identificirale ciljne skupine in vsebine za razvoj programske ponudbe,
 • z rezultati opravljenega dela sodelovale na letnem posvetu izobraževanja odraslih.

V letu 2011 se je projektna skupina srečala trikrat; sodelujoče organizacije so opravile naslednje naloge v okviru projekta:

 • opredelile ključna dela in zmožnosti za izbrano vsebino novega izobraževalnega programa za brezposelne,
 • modularno zasnovale vsebine novih izobraževalnih programov (pripravile osnutek modulov in posameznih tem znotraj izobraževalnega programa),
 • za izbrano temo opredelile zmožnosti ter standarde znanj na informativni, formativni in procesno-razvojni ravni,
 • pripravile zapise novih izobraževalnih programov za brezposelne po predhodno pripravljeni metodologiji zapisa programov,
 • pripravile lastne projekte za umeščanje izobraževalnih programov v lokalno okolje.

Celotno obdobje snovanja in oblikovanja novih izobraževalnih programov za brezposelne so izobraževalne organizacije sodelovale s partnerji iz regije ter pri tem iskale možnosti za umeščanje novonastalih programov v lokalno okolje.

Osrednje jedro prijema, ki smo ga razvijali v projektu, je model partnerskega sodelovanja vseh pomembnih akterjev v posamezni regiji (območnih enot Zavoda za zaposlovanje, razvojnih agencij, podjetij, izobraževalnih organizacij idr.) pri ugotavljanju potreb in razvoju novih izobraževalnih programov. Projekt je vodil Andragoški center Slovenije, financiralo pa ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Kot rezultat projekta so bili oblikovani 3 novi programi usposabljanja za brezposelne, in sicer:

***

V letu 2012 je potekalo umeščanje novih izobraževalnih programov v lokalno okolje oz. so potekale pilotne izvedbe programov, ki jih je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

***

Projektna skupina se je ponovno srečala v letu 2013. 20. marca smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali evalvacijsko srečanje projektne skupine, ki je v letih 2010 in 2011 sodelovala pri razvojni nalogi. Z izvajalci smo izpeljali pogovor o izkušnjah pri pilotnih izpeljavah novih programov usposabljanja za brezposelne ter nadaljnjem umeščanju teh programov v slovenski prostor. Ob zaključku delavnice so si udeleženci srečanja ogledali promocijski film »Priložnosti so!« o novih programih usposabljanja za brezposelne kot primerih dobre prakse, ki je nastal s pomočjo Evropskega programa za učenje odraslih za obdobje 2012 2014. Več o video-publikaciji Priložnosti so! si preberite tukaj.

***

V letu 2014 smo skupaj s predstavniki treh ljudskih univerz, ki so ob strokovnem vodstvu ACS programe razvile in jih tudi pilotno izvedle, ovrednotili pilotne izvedbe treh novih izobraževalnih programov. Evalvacijsko delavnico projektne skupine smo izpeljali 8. 7. 2014 na ACS. Na podlagi vodenega evalvacijskega pogovora o ključnih vprašanjih izvedbe in ustreznosti programov so bili vsi trije programi v letu 2014 tudi dopolnjeni. Programi so objavljeni tudi v spletni programoteki drugih programov za izobraževanje odraslih Andragoškega centra Slovenije.
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti